SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

20.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine usvaja

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA ZA 2020. GODINU

1. UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na području Općine Baška aktivnosti civilne zaštite provode:

 • Stožer civilne zaštite Općine Baška,
 • Vatrogasne snage (Područna vatrogasna zajednica otoka Krka, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka, DVD Baška),
 • Pravne osobe i službe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HMP, Dom zdravlja Krk – ambulanta Baška, Lučka kapetanija Rijeka – Ispostava Baška, Hrvatska gorska služba spašavanja – HGSS, itd.),
 • Pravne osobe koje je Općinsko vijeće Općine Baška odredilo pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Baška (T.D. Baška d.o.o. Baška, PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH - Podružnica Rijeka - ogranak Baška, Lovačko društvo „Orebica“ - LJ „Kamenjarka“ Baška, ŠRD „Škrpina“ Baška, Ugostiteljstvo i prijevoz „Oleander“, vl. Vanes Dekanić, Obrt „Građevinarstvo Jurešić“, vl. Darijo Jurešić, Hotel Heritage Forza, Valamar riviera d.d.)

  2. PLANSKI DOKUMENTI

  Sustav civilne zaštite na području Općine Baška organizira se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/18) i Planu djelovanja civilne zaštite koji je donio Općinski načelnik 20. ožujka 2019. godine, kao temeljnim dokumentima za funkcioniranje sustava civilne zaštite.

  Sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), na temelju članka 8. stavka 2. jedinice lokalne samouprave dužne su izraditi procjene rizika od velikih nesreća najmanje jednom u tri godine. Kako je trenutno važeća Procjena izrađena i usvojena 27. ožujka 2018. godine, očekuje se izrada nove procjene i njezino donošenje u prvom kvartalu 2021. godine.

  3. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

  3.1 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BAŠKA

  Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

  Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

  Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi čelnik Državne uprave za Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ili izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za stožer koji osniva.

  Članovi Stožera imenovani su Odlukom općinskog načelnika (KLASA: 810-01/17-02/1, URBROJ: 2142-03-02/1-17-2 od 11. kolovoza 2017. godine) te Odlukom o promjeni člana Stožera civilne zaštite Općine Baška (KLASA: 810-01/20-02/1, URBROJ: 2142-03-02/1-20-1 od 8. travnja 2020. godine), te su gotovo svi prošli potrebnu obuku.

  3.2 VATROGASTVO

  Operativne snage u području vatrogastva za područje Općine Baška čine:

  1. Područna vatrogasna zajednica otoka Krka

  2. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

  3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška

  Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini („Narodne novine“ broj 3/2020) Područna vatrogasna zajednica donijela je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Općina Baška u zakonskim okvirima financira vatrogasnu djelatnost svake godine pa tako i u 2020. godini.

  Okosnicu civilne zaštite na području Općine Baška čine vatrogasne snage, koje su sastavljene od JVP Grada Krka i DVD Baška. DVD Baška raspolaže s ukupno tri vozila te 26 operativnih članova.

  U uvjetima epidemije SARS-CoV-2 virusa na temelju Zapovijedi Područne vatrogasne zajednice otoka Krka vršeni su obilasci javnih površina od strane DVD-a Baška, a sve u skladu sa zajedničkim zaključcima s koordinacije stožera civilne zaštite svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka. Vatrogasne ophodnje kao operativne snage civilne zaštite su tako u vrijeme ograničenja zadržavanja na ulicama tijekom prvog vala pandemije vršile obilaske s ciljem upozoravanja građana i upućivanja istih na primjereno ponašanje i pridržavanje naloženih mjera.

  S Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka godišnje se sklapa Aneks ugovora o decentraliziranom financiranju redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi od strane svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

  3.3 OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

  Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa.

  Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima

  donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

  Gradsko društvo Crvenog križa Krk

  Gradsko društvo Crvenog križa Krk je humanitarno, dobrovoljno društva koje djeluje na području cijelog otoka Krka kao neovisna, nevladina organizacija na osnovi Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/2010) te Statuta Hrvatskog Crvenog križa i Statuta GDCK Krk. Hrvatski Crveni križ sastavni je dio sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj.

  Iz Proračuna Općine Baška za 2020. godinu osigurana su sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti Hrvatskog crvenog križa sukladno posebnom propisu.

  3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA RIJEKA

  Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.

  Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, ovoga Zakona, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

  Hrvatska gorska služba spašavanja- stanica Rijeka osnovna je za potrebe provođenja akcija zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, a po potrebi sudjeluje u akcijama na području Republike Hrvatske.

  3.5 PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

  U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.

  Pravne osobe posebno važne za obranu mogu biti određene za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite i koristiti se u provođenju mjera civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na temelju odluke nadležnog središnjeg tijela državne uprave.

  Pravne osobe i službe koje se zaštitom i spašavanjem, ili određenim oblikom civilne zaštite bave u svojoj redovitoj djelatnosti jesu:

 • Hitna medicinska pomoć
 • Ordinacija opće medicine dr. Snježane Grgurić
 • Turistička ambulanta
 • Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Baška
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 • Veterinarska stanica Rijeka

  Povjerenike i zamjenike povjerenika imenovao je općinski načelnik 24. listopada 2017. godine. Isti mogu biti pozvani, kao segment operativnih snaga civilne zaštite, na različite oblike planske edukacije te na vježbe civilne zaštite.

  3.6 UDRUGE GRAĐANA

  Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

  Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti te su od interesa za sustav civilne zaštite Općine Baška jesu:

 • Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Rijeka, ogranak Baška
 • Lovačko društvo „Orebica“, LJ „Kamenjarka“ Baška
 • ŠRD „Škrpina“ Baška

  Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna Republike Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

  Državna uprava i izvršna tijela jedinica lokalne i područne samouprave međusobne odnose s udrugama reguliraju sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

  Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama

  4 .ZAKLJUČAK

  Postojeće snage civilne zaštite udovoljavaju potrebama Općine Baška. Sve redovne snage, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za civilnu zaštitu, ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima.

  Kontinuirana obveza je sustavno ulagati u podizanje obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga.

  5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

  Izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2020. godini.

  *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

  KLASA: 021-05/21-01/3

  URBROJ: 2142-03-01/1-21-20

  Baška, 22. ožujka 2021. godine

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

  Predsjednica:

  Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr