SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

19.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE
OD 2021. DO 2024. GODINE

1. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE - OPĆI DIO

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015., 118/18) propisano je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18.) Općinsko vijeće u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite, te donosi smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite četverogodišnje razdoblje.

2. DEFINIRANJE SUDIONIKA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA

Cilj: definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina Baška raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno jasne koordinacije djelovanja sustava.

2.1. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeći sudionici:

 • Vlada Republike Hrvatske,
 • Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite,
 • Tijela državne uprave i druga državna tijela,
 • Oružane snage Republike Hrvatske i policija,
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Općina organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

  Općina je dužna jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na svom području sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. Općina za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organizira sudjelovanje volontera radi provođenja određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i posebnih propisa.

  2.2. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite operativne snage civilne zaštite su:

  Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i resursi operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.

  Temeljne operativne snage u sustavu civilne zaštite su snage koje posjeduju spremnost za žurno i kvalitetno operativno djelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama: operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa.

 • stožeri civilne zaštite
 • operativne snage vatrogastva
 • operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
 • operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 • udruge
 • postrojbe i povjerenici civilne zaštite
 • koordinatori na lokaciji
 • pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

  2.3. Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Baška su:

 • Stožer civilne zaštite Općine Baška
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška
 • Javna vatrogasna postrojba Grada Krka
 • Gradsko društvo Crvenog križa Krk
 • Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka
 • Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite.

  U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća, Općina:

 • definira resurse
 • izvršitelje
 • provodi usklađivanje djelovanja svih operativnih snaga.

  3. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE – OPERATIVNE SNAGE

  3.1. Stožer civilne zaštite

  Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

  Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

  Izvršno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave.

  Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

  Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi Ministarstvo prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi ministar, u roku od godinu dana od imenovanja u stožer civilne zaštite.

  Stožer civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera te aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Općine Baška.

  Članovi Stožera CZ konstantno će se educirati, osposobljavati i uvježbati s ciljem izvršavanja svojih zadaća upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće kako bi se spriječile, ublažile i otklonile posljedice katastrofe i veće nesreće na području Općine.

  Održavanje sastanka i sjednica na kojima će se razmatrati stanje sustava civilne zaštite, razvoj sustava civilne zaštite, definira vježbe sustava civilne zaštite, te druge aktivnosti vezane za sustava civilne zaštite.

  3.2. Povjerenici civilne zaštite

  Općinski načelnik Općine Baška je dana 24. listopada 2017. godine donio Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite (KLASA: 810-01/17-02/05, URBROJ: 2142-03-02/1-17-1)

  Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite dio su sustava civilne zaštite na području Općine čija je dužnost sudjelovati u organiziranju i provođenju mjera civilne zaštite utvrđenim planovima civilne zaštite Općine Baška te sukladno zapovijedima Stožera za civilnu zaštitu.

  Na području Općine Baška imenovano je četiri povjerenika civilne zaštite za svako naselje na području Općine.

  Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

 • sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite
 • daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
 • sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
 • organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
 • provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

  Za unapređenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je:

 • vršiti obuku povjerenika civilne zaštite,
 • planirati godišnje edukacije i osposobljavanje,
 • vršiti smotru povjerenika civilne zaštite te provjeru mobilizacijske spremnosti,
 • sukladno Planu vježbi ih uključiti u organizirane pokazne vježbe
 • nabavka opreme i uniformi za povjerenika i zamjenike povjerenika civilne zaštite.

  3.3. Operativne snage vatrogastva

  Operativne snage vatrogastva temeljna su operativa snaga sustava civilne zaštite. Nositelj organizacije zaštite od požara na području Općine Baška su Javna vatrogasna postaja Krk i Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška.

  Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška

  Pored navedene JVP Krk područje Općine Baška operativno pokriva i DVD Baška koje ima status središnjeg društva u Općini Baška. Društvo ima područje odgovornosti Općine kao i područje djelovanja. U umreženom sustavu dobrovoljno vatrogasno društvo se uključuje u akcije gašenja požara i izvan područja Općine. U DVD-u djeluje 46 operativnih vatrogasaca. DVD Baška raspolaže s tri vatrogasna vozila – 1 malo navalno vozilo, 1 navalno vozilo, 1 vozilo za prijevoz opreme i ljudstva te s ostalom potrebnom opremom

  Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) u razmatranom razdoblju u suradnji s Općinom potrebno je:

 • donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara,
 • usklađivati Plan zaštite od požara, najmanje jednom godišnje s novonastalim uvjetima,
 • uskladiti operativni plan gašenja
 • održavati protupožarne vježbe u cilju održavanja i provjere provedbe preventivnih mjera zaštite od požara (tijekom cijele godine).

  Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

  JVP Grada Krka ima 24 profesionalna vatrogasca i 2 vozača u smjeni. JVP Krk raspolaže s 12 vozila – 2 zapovjedna vozila, 1 navalno vozilo, 1 autocisterna, 1 vozilo za gašenje vodom i pjenom, 1 vozilo za gašenje vodom pjenom i prahom, 1 vozilo za tehničke intervencije, 1 auto-ljestve, 1 terensko vozilo za gašenje šumskih požara, 2 vozila za prijevoz ljudi i teretno vozilo nosivosti do 3 tone. Rad je organiziran u smjenama kroz operativno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno.

  3.4. Gradsko društvo Crvenog križa Krk

  Gradsko društvo Crvenog križa Krk raspolaže s 14 djelatnika/volontera za djelovanje u katastrofama i jednim dostavnim vozilom. Društvo organizira osposobljavanje mještana za uspješno djelovanje u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava civilne zaštite.

  Sukladno zakonskoj regulativi Općina svojim godišnjim proračunom financira programe društva čiji članovi organizirano djeluju na području općine Baška.

  3.5. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka

  Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, planovima civilne zaštite Općine Baška i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

  Područje Općine Baška pokriva stanica Rijeka sa 46 spasioca. HGSS stanica Rijeka raspolaže s 5 vozila. Članovi se uključuju u akcije potrage za nestalim osobama i spašavanjem iz nepristupačnih mjesta.

  Poziv bilo kojem članu Gorske službe spašavanja ujedno je i poziv cijeloj službi čime se mobiliziraju svi potrebni potencijali cijele službe. U pravilu intervenira stanica koja je teritorijalno nadležna na mjestu nesreće, a po potrebi se angažiraju i druge stanice.

  U promatranom periodu potrebno je kontinuirano:

 • prilikom financiranja udruge, sredstva za financiranje usmjeriti na kupnju materijalno tehničkih sredstava koja se nalaze u materijalno-tehničkom ustroja timova civilne zaštite
 • sukladno Planu vježbi ih uključiti u organizirane pokazne vježbe

  3.6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

  Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite nositelji su posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl.

  Pravnim se osobama od interesa za sustav civilne zaštite, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostavljaju izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite za područje Općine. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Baška su:

  1.T.D. Baška d.o.o

  2. PONIKVE VODA d.o.

  3. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o

  4. Ugostiteljstvo i prijevoz „Oleander“, vl. Vanes Dekanić, Baška

  5. Obrt „Građevinarstvo Jurešić“, vl. Darijo Jurešić, Draga Bašćanska

  6. Hotel Heritage Forza, Baška

  7. Valamar riviera d.d., Baška

  S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Baška zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju prava i obveze unutar sustava civilne zaštite u slučaju potrebe za njihovim angažiranjem.

  3.7. Udruge građana u sustavu civilne zaštite

  1. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Rijeka, ogranak Baška

  2. Lovačko društvo „Orebica“, LJ „Kamenjarka“ Baška

  3. ŠRD „Škrpina“ Baška

  S udrugama građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Baška godišnje se sklapaju ugovori za financiranje njihove djelatnosti čime se one izravno osnažuju te osposobljavaju za aktivnosti potrebne za sustav civilne zaštite.

  4. ZAKLJUČAK

  Razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na razne prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote stanovnika i uništiti stečena materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti, ali doprinosi i racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.

  Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civile zaštite Općine Baška svake će godine Općinsko vijeće razmatrati godišnju analizu plana razvoja sustava civilne zaštite prethodne godine s financijskim učincima i donositi godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za tekuću godinu.

  Važan prioritet iz ovih smjernica je i opremanje, educiranje, osposobljavanje i uvježbavanje povjerenika civilne zaštite Općine.

  KLASA: 021-05/21-01/3

  URBROJ: 2142-03-01/1-21-19

  Baška, 22. ožujka 2021. godine

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

  Predsjednica:

  Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr