SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA DOBRINJ

81.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 31. Statuta Općine Dobrinj (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13,2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 31. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2020. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM

turizma i gospodarstva na području
Općine Dobrinj u 2021. godini

Članak 1.

Ovim Programom 1012 utvrđuju se aktivnosti i opseg istih na području općine Dobrinj u svezi sa razvojem poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i turizma.

Članak 2.

Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) i kapitalnog projekta (k) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na sljedeći način:

GOSPODARSKI RAZVITAK 140.000,00 A101201

- subvencije kamata poduzetničkih kredita 10.000,00

- sufinanciranje cijene crpljenja i odvoza otpadnih voda 130.000,00

POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE 80.000,00 A101202

- programi razvoja poljoprivrede 45.000,00

- sufinanciranje naknade odstrjela nezavičajne divljači 35.000,00

TURISTIČKI RAZVOJ 350.000,00 A101203

- TZ Općine Dobrinj za manifestacije 300.000,00

- strategija razvoja naselja Dobrinj 50.000,00

EKO WC NA PLAŽAMA 90.000,00 A101204

SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE 60.000,00 A101207

TZ OTOKA KRKA 36.000,00 A101208

PLAVA ZASTAVA 33.000,00

REGULACIJA PROMETA 75.000,00 A101213

- usluga agencija i student servisa za pometnu jedinicu mladih 35.000,00

- studija analiza prometnica i prometnih rješenja 40.000,00

ODRŽAVANJE KAMERA U NASELJIMA I ZAKUP INTERNETA (HOT SPOT) 8.000,00 A101214

LAG “KVARNERSKI OTOCI” 5.000,00 A101216

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ 20.000,00 A101217

OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE 20.000,00 A101220

USLUGE ZAŠTITARA 60.000,00 A101222

NABAVA ELEKTRIČNIH BICIKALA 112.000,00 K101223

UKUPNO 1.089.000,00

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u skladu s ovim Programom, a temeljem ugovora i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa : 400-08/20-01-1

Ur. broj: 2142-04-01-20-14

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog Vijeća:

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51514&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr