SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA DOBRINJ

55.

Na temelju članka 72.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (“Službene novine” broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 30. sjednici održanoj dana 13.11.2020. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture (Službene novine “Primorsko goranske županije” br. 34/19 i 18/20) čl. 2. mijenja se i glasi:

“Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

1. prihodi od komunalne naknade1.400.000,00

2. naknade za koncesiju260.000,00

3. grobna naknada50.000,00

4. ostali prihodi iz proračuna1.547.000,00

UKUPNO3.257.000,00.”

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Rashodi obuhvaćaju sljedeće redovne aktivnosti (A):

ODVOZ SMEĆA85.000,00

A100302

- iznošenje i odvoz smeća35.000,00

- radnik POSAM50.000,00

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu “Ponikve” d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA55.000,00

A100303

SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA

OTPADA4.000,00

A100305

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA350.000,00

A100307

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE323.000,00

A100319

- održavanje javne rasvjete300.000,00

- nadzor održavanja javne rasvjete23.000,00

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s komunalnim poduzećem “Ponikve eko otok Krk”, a nadzor s “Muraj” d.o.o. iz Krka.

KOMUNALNE DJELATNOSTI

TD “KOMUN”2.400.000,00

A100301

- uređenje prostora – TD “Komun”

Održavanje javnih površina, čistoće u naseljima, redovno održavanje nerazvrstanih cesta,zimska služba, održavanje groblja i ostalo po potrebi temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovara se s trgovačkim društvom “Komun” d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama po programu rada TD Komun:

A) ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

I DOBRINJ

1. PARK OGRENI(cca 4.000 m2)

1.1. Košnja, održavanje zelenih površina i igrališta, održavanje lokve i travnjaka, briga o patkama (hranjenje i čišćenje), redovito pražnjenje koševa, skuplanje i odvoz suhog lišća, farbanje zaštitnih ograda uz cestu, čišćenje „štirne“ i drugi potrebiti poslovi

(12 mjeseci.)34.000,00

1.2. Lovački dom čišćenje i održavanje igrališta ispred doma

1.3. Kapelica Sv.Anton – održavanje i košnja prostora oko kapelice, orezivanje grmlja i stabala6.500,00

2. NA PRAHU

2.1. - održavanje zelenih površina

- uređenje i popuna s ukrasnim grmljem i trajnicama (svibanj)

- okopavanje i uklanjanje korova 3 x godišnje (travanj, lipanj i rujan)

- košnja i tretiranje korova od Praha do kuće Španjol (svibanj i kolovoz)

- skidanje bršljana sa zaštitne ograde uz cestu od praha do prve kuće ulaza u Dobrinj

- farbanje željezne ograde, oglasne ploče i postolja plana Dobrinja

12.000,00

3. AMBULANTA I POVRŠINA PREKO PUTA GROBLJA

3.1.- uređenje gumna (2 x godišnje)

- oblikovni rez postojeće murve (1 x)

- košnja trave ispred i ispod ambulante, rezanje raslinja uz makadam put - košnja trave preko puta groblja, zavoj i do kuće Uravić (5 x)14.000,00

4. ULAZ U GROBLJE

4.1. - održavanje zelenih površina

- oblikovni rez postojećih sadnica sa prihranom(veljača)

- dopuna uvenulih trajnica (ožujak)

- okopavanje i uklanjanje korova (4 x godišnje)

- farbanje postojećih klupa12.000,00

5. DOLNJI GRAD (Plokat i Pred svetu Mariju)

5.1.- oblikovni rez postojećih sadnica s prihranom (veljača)

- dopuna trajnica(travanj)

- dopuna sadnica cvijeća (travanj)

- okopavanje i uklanjanje korova (lipanj)

- čišćenje stepenica od crkve8.500,00

6. PLACA

6.1.-pometanje 3 x tjedno, svibanj-listopad svakodnevno

- uređenje male zelene površine kraj špine(2xgodišnje)

- pranje zida mini-wash-om (1x godišnje)

- farbanje klupa

- obrezivanje žižule i čišćenje okolnog prostora

- čišćenje korova između tlakavaca (cijeli Dobrinj)45.000,00

7. PROJEKT „Dobrinj – cvjetni grad“

7.1. POSTOJEĆE KAMENICE – BETONSKE VAZE KOM 151

- sezonsko zalijevanje svakodnevno ukupno cca 110 x

- dohranjivanje, kemijska zaštita zasađenog bilja, 1 x tjedno tijekom 5 mjeseci

- dobava i dopunjavanje zemlje u vaze

- po potrebi formiranje drenažnog sloja

- ispuna korita i vaza sa mješanim suptratom zemlje, humusa i treseta

- sadnja bilja u vaze (travanj-svibanj)

- bilje -ljetnice cca 340 kom., trajnice 150 kom.

- dopuna 170 kom.sadnica cvijeća (lipanj)

- dopuna 80 kom. trajnica (lipanj)40.000,00

7.2. STARI LONCI (zapremine cca 5 lit.) kom 30

- nabava i sadnja bilja, dobava i dopuna zemlje

u vaze900,00

8. PERILO I STUPICA

8.1. - čišćenje, košnja (3 x godišnje)

- novi sadržaji uz i oko perila – održavanje3.000,00

UKUPNO DOBRINJ175.900,00

II. SVETI VID - GOSTINJAC

1. PARK SV. VID

1.1. Gnojidba, košnja i održavanje zelene površine (800 m2) košnja 4x godišnje

1.2. Košnja površina oko škole (x 4) i održavanje maslina (10)

1.3. Održavanje voćnjaka

  • prihrana postojećih sadnica trešanja i višanja
  • tjedno 1 x zalijevanje (srpanj i kolovoz)6.000,00

2. AUTOBUSNA STANICA SV.VID

2.1. Održavanje maslinika

  • sadnja 2x nova maslina
  • prihrana maslina umjetnim gnojem 45 kom. ( 2x godišnje - ožujak i studeni)

2.2. Održavanje travnjaka

  • košnja i tretiranje korova 4 x

2.3. Čišćenje površine uz zid s obje strane maslinika, sječa suhih stabala, rezidba grana, i grmlja uz zid Sv. Vid – Gostinjac8.000,00

3. PLACA SV. VID

3.1. Održavanje lovor višnje

  • orezivanje sadnica te prihrana gnojivom 2 x (svibanj i kolovoz)1.500,00

4. CRKVA SV.VID

4.1. - površina oko crkve – sadnja stabla kesten 1

košnja zelene površine 2 x1.000,00

5. SPOMENIK, CRKVA I DOM GOSTINJAC

- održavanje zelene površine oko spomenika, košnja travnjaka i rezidba ukrasnog bilja

  • dobava zemlje i sadnja cvijeća u postojeće betonske vaze (kom 3)
  • košnja okoliša crkve i cijelog mjesta (Gornjasela-košnja) 3x9.500,00

UKUPNO SVETI VID - GOSTINJAC26.000,00

III. ČIŽIĆI

1. GREDICA UZ KUPALIŠTE

- košnja i dohranjivanje 3x godišnje

- rezidba i održavanje tamarisa i sadnica lovor višnji

10.500,00

2. ZATRAVNJENA POVRŠINA OD PERILA PREMA MELINAMA

- košenje 3x godišnje 6000 m2 15.000,00

3. PERILO

- održavanje travnjaka 5x god.

- održavanje ukrasnog grmlja 10 kom

- dobava zemlje, sadnja trajnica i cvjetnica u postojeće betonske vaze (kom. 24) i svakodnevno zalijevanje tijekom sezone

- održavanje odvodnih kanala13.000,00

4. DJEČJE IGRALIŠTE

- održavanje i rezidba maslina 3 kom., košnja površine oko maslina

- otok kod igrališta – košnja, sadnja ukrasnog grmlja, orezivanje

- gredica sa ukrasnim grmljem – održavanje, zalijevanje i dopuna s novim sadnicama

12.000,00

5. SPOMENIK

- okopavanje i rezidba postojećeg bilja, održavanje i zalijevanje

- dopuna površine sa sadnicama mediteranskog bilja, dobava sadnica i sadnja8.000,00

UKUPNO ČIŽIĆI58.500,00

IV. KLIMNO

1. AUTOBUSNA STANICA

- čišćenje područja ispred i oko stanice

- uređenje okoliša oko crkve i sadnja cvijeća u postojeće betonske vaze (kom.10)

- čišćenje i košnja područja oko trafostanice7.000,00

2. TROKUT S MURVOM

- nabava i sadnja niskog grmlja i trajnica 20 kom

- formiranje cvjetne gredice 50 kom 2x godišnje6.500,00

3. KUPALIŠTE

- rez tamarisa (6 kom ) - čišćenje terena od korova i trave (450 m2)

- košnja9.000,00

4. PARK KOD ŠTIRNE

- uređenje postojećeg raslinja – palmi- 1x godišnje (travanj)

- priprema i formiranje cvjetnih gredica (2 x god. 30 kom, travanj i lipanj)

- dosijavanje trave sa gnojidbom ( 100 m2, svibanj)

- košenje trave ( 5 x god.)

- tretiranje otrovom korova između tlakavaca13.000,00

5. IGRALIŠTE

- rezidba i održavanje oleandera (25 kom) u parku iza igrališta – nova lokacija

- dohrana i okopavanje lovor višnji te košnja (srpanj i kolovoz)

- dopuna novih sadnica lovor višnje7.000,00

6. STREETWORKOUT PARK

6.1.- postavljanje dvije klupe za odmor

- košnja, rezidba, čišćenje i održavanje postojećeg raslinja

- rezidba, sadnja 3 kom i održavanje postojećih oleandara (25)

13.000,00

7. PLAŽA OD ŠKVERA JURIĆ DO ŽABČIĆA

I KOMORIŠKA

- košnja i uređenje te po potrebi nasipavanje pristupnog putića između plaže i kuća

- uređenje ili po potrebi rušenje dotrajalog mulića na plaži Komoriška 13.500,00

UKUPNO KLIMNO69.000,00

V. ŠILO

1. ZELENI OTOK NA ULAZU U ŠILO (180 m2)

- rez i oblikovanje grmlja 2 x godišnje (svibanj i lipanj)

- okopavanje i plijevljenje 2 x godišnje (travanj i kolovoz)

- dosađivanje grmlja lavande i santolina (20 kom)

- dosijavanje i prihrana trave

- košnja trave (10 puta godišnje)

- dobava i sadnja sezonskog cvijeća 2 x god. 50 kom17.700,00 2. POVRŠINA ISPRED HP (1200 m2)

- sadnja 50 sadnica sezonskog cvijeća te svakodnevno zalijevanje

- košnja travnjaka 6x

- čišćenje ruba parcele od korova 2x godišnje11.000,00 3. GREDICA UZ CESTU

- okopavanje i prihranjivanje 2x godišnje (travanj i lipanj)

- košnja površine iznad ambulante (250 m2) 4x godišnje

- košnja trave 5x god.

- dobava i sadnja sezonskog cvijeća 50 kom 3 x godišnje (ožujak, svibanj i listopad)12.000,00

4. POTEZ UZ NOVO KUPALIŠTE

- rez tamarisa

- skidanje zaperaka i izboja 2 x u sezoni

- košnja slobodno zatravnjene površine (3000 m 2) 4 x god.

- oblikovni i sanitarni rez stablašica i grmova (cca 80 kom)

35.000,00

5. OKOLIŠ LUČICE S PUNTOM, IGRALIŠTEM I PLAŽOM

- uređenje zelene površine u lučici Lokvišća

- košnja igrališta, plaže te orezivanje tamarisa

- okopavanje i prihranjivanje koprivića (18 kom) 2 x god.

- uklanjanje korova i trave od lučice prema punti (2000 m2)
2 x god. (travanj i lipanj)32.000,00

6. STARA RIVA – PRISTANIŠTE

- održavanje i dohranjivanje ukrasnog bilja u postojećim okruglim betonskim vazama (4)

- farbanje betonskih pravokutnih vaza (6) i dopuna sa sadnjom trajnica (13)2.800,00

7. SPOMEN POVRŠINA UZ MARKET I TZ

- košnja travnjaka ispred i iza marketa s prihranom 5 x godišnje (travanj, svibanj, lipanj, srpanj i rujan)

- sanitarni rez akacije i murve 1x godišnje

- oblikovni rez ukrasnog grmlja, dopuna sadnica ukrasnog grmlja i med. bilja uz spomenik

- sadnja ljetnica u vazu ispod spomenika 3 kom, uređenje površine i dopuna s rizlom

- popravak i održavanje fontane, uređenje zida

- dodatak zemlje i dosijavanje trave, košnja

- postojeće betonske vaze(17 kom) dopuna sadnica ružmarina i lavande29.000,00

8. SPOMENIK „ČEDO ŽIC“

- gredica uz zidić – vađenje postojećeg raslinja, sadnja novih sadnica lavande (6)

- održavanje i zalijevanje gredice1.500,00

9. OKOLIŠ CRKVE SV. NIKOLE(1500 m2)

- košnja i uređenje travne površine 5 x godišnje

- oblikovni rez crnika

- okopavanje, orezivanje i prihranjivanje oleandara 8.000,00

10. BOROVA ŠUMA

- košnja i obrezivanje stabala

- čišćenje i uređenje borove šume uz i preko kampa

- čišćenje i uređenje borove šume uz crkvu

- dječji park iznad crkve – održavanje sprava, dopuna površine s parkovnom rizlom34.000,00

UKUPNO ŠILO183.000,00

VI. POLJE

- održavanje zelenih trokuta

- sadnja dva manja stabla, grm ili slično kod spomenika i dopuna s mediteranskom biljem

- uređenje okoliša crkve, te gredica oko place sa sadnjom ljetnica ili trajnica

- dopuna gredica kod trgovine s novim sadnicama cvijeća, rezidba postojećeg bora

- rezidba krošnje murve (2), te po potrebi i drugo raslinje koje otežava prometovanje

- košnja mjesta 3 x, po potrebi i češće

- prorijediti borove u vrtu pred grobljem, rezanje suhog čempresa u groblju

- uređenje lokve „Ledini“

- održavanje javnih puteva42.000,00

VII. SOLINE

- održavanje i rezanje tamarisa na rivi

- košnja trave i korova oko mula (cca 5000 m2) 3 x

- košnja trave i korova od topola do šterne (cca 5000 m 2) 3 x

- košnja prilaznih puteva prema crkvi i oko crkve Sv. Filipa i Jakova i košnja cijelog mjesta

- košnja i održavanje maslinika (10 kom.)

- pročišćavanje puta od stare rive prema Klimnu (Komoriška) – čišćenje borove šume

- održavanje šetnice Soline – Klimno i okoliša mjesnog doma

- farbanje klupa na rivi i oko crkve, farbanje postojećih vaza (7 kom) i dopuna s ukrasnim biljem

- betoniranje poda kabine za presvlačenje na kupalištu „mul“36.000,00

VIII. MELINE

1. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NA IGRALIŠTU

- košenje trave 4 x godišnje (1500 m2)

- održavanje okoliša igrališta 4x godišnje

- podravnavanje terena pijeskom

- dosijavanje trave i gnojidba15.000,00

2. POVRŠINA OKO ŠTERNE

- čišćenje i košenje (1000 m2) 3 x godišnje 5.000,00

3. KUPALIŠTE

- održavanje -rezidba postojećih tamarisa (29)11.000,00

UKUPNO31.000,00

IX. SUŽAN

- pometanje Sužana 1 x tjedno te održavanje nasada i sadnja cvijeća kraj crkve i joga

- održavanje zelene površine oko crkve i postavljanje automatskog navodnjavanja

- košnja i čišćenje groblja i okoliša izvan groblja

- košnja površine oko stare crkve Svih svetih pored groblja

- košnja i čišćenje površine vidikovca, površine oko škole i dječjeg igrališta

- košnja i održavanje prostora oko križa na ulazu u Sužan

- košnja uz ulaznu cestu do Sužana

- košnja prilaznog puta na Melinama

- košnja i održavanje biciklističkih i pješačkih cesta Sužan – Vlaka, Sužan – Kupine-Čižići,

Sužan – Meline, Sužan – Mokratka -Rasopasno, Sužan - Njivice32.500,00

X. GABONJIN

1.POVRŠINA KRAJ CRKVE

- rezidba tamarisa, dopuniti sa travom i dohrana humusom (10 m2)

- sadnja trajnica po potrebi 2 x godišnje (travanj i lipanj)

- košnja i plijevljenje 3 x godišnje

- orezivanje trajnica i grmova, te oleandera 2 x godišnje (ožujak i lipanj)

- postojeće betonske vaze (9) dopuniti sa sadnicama ružmarina8.000,00

2. ŠKOLSKI VRT

- rezidba lovor višnji

- gredica uz autobusnu stanicu – dopuna s parkirnom rizlom i sadnjom trajnica 4 kom.

- dozidati ivičnjak

- košnja i uništavanje korova i raslinja (veljača i srpanj)8.500,00

3. SV. PETAR

- košnja i održavanje puta do crkve i vidikovca8.000,00

4. SPOMENIK I ULAZ U GROBLJE

- košnja (3 x) i sadnja trajnica4.000,00

5. OSTALO

- košnja uz rub putova unutar naselja, put glagoljaša i parka glagoljice

- uređenje spomenika palim borcima u Gabonjinu, košnja i čišćenje klanaca, farbanje klupa

- čišćenje puta prema Ponikvama (Brgud) - malčiranje9.500,00

UKUPNO38.000,00

XI. RASOPASNO

1. POVRŠINE PORED TRGOVINE, JOGA, CRKVE I DJEČJEG IGRALIŠTA

1.1. Sadnja 2 stabla besplodne murve na placi i kod joga

1.2. Održavanje, pljevidba i dohranazelenih površina

(6 x godišnje)

1.3. Dopuna sa sadnjom sadnica sezonskog cvijeća

1.4. Postavljanje 2 kante za smeće13.400,00

2. POVRŠINA KRAJ KRIŽA

2.1. Održavanje travnjaka sa košnjom i dohranom

(3 x godišnje)

2.2. Sadnja trajnica i ukrasnog grmlja

2.3. Rezidba postojećeg ukrasnog bilja10.000,00

3. OSTALO

3.1. -tretiranje otrovom stabla kestena ispred crkve

- sadnja sadnica raznog drveća na groblju i ostalim zelenim površinama

- košnja zelenih površina van središta mjesta (maslinik na Gladinjaku, lokalitet stare crkve

- stari put prema Sužanu i dr.) 3 x

- održavanje i čišćenje šumskih puteva i staza15.000,00

UKUPNO38.400,00

XII. KRAS

1 PARK, KRIŽ, CRKVA I SPOMENIK

1.1. Održavanje parka kod društvenog doma, sadnja trajnica i zimzelenog grmlja9.500,00

1.2. Održavanjepovršine kod križa sa sadnjom novih trajnica i zimzelenog grmlja 7.000,00

1.3. Uklanjanje suhih stabala kod crkve i sadnja novih (lipa, koprivić, kesten)9.000,00

1.4. Sadnja trajnica kod spomenika, uklanjanje postojećeg grmlja, dopuna površine s rizlom4.000,00

1.5. Održavanje gredice ispred groblja, dopuna sadnica po potrebi4.000,00

UKUPNO33.500,00

XIII. GROBLJA

1. DOBRINJ, KRAS, GABONJIN, RASOPASNO, SUŽAN I POLJE

1.1. Košnja, čišćenje i održavanje (24 x godišnje i prema potrebi)

Uklanjanje suhih borova i čempresa po potrebi108.000,00

XIV. OSTALA NASELJA(Sv.Ivan, Tribulje, Klanice, Hlapa, Županje, Žestilac, Rudine)

- sanitarni rez i oblikovanje koprivića, murvi, kestena i sl.

- održavanje prostora (košnja) i sadnja cvijeća kraj crkve i joga u Sv. Ivanu

- košnja od kraja Sv.Ivana prema crkvi i Krasu i Rasopasnu

- uređenje, održavanje i košnja zelenih površina i parkova na području Hlape (park iza autobusne stanice, vrtići ispred mjesnog doma, park na križanju sa cestom Županje, okolišcrkve sv. Ane)

- košnja slobodno zatravnjenih površina uz domove, crkve, trgove, prilazne puteve i sl.

- održavanje i zalijevanje parka kod križa u Tribuljama, održavanje klupa

- uređenje Spomenika palim borcima u Tribuljama

- prikraćivanje kestena i orezivanje kompletne krošnje ili po potrebi uklanjanje na placi u Klanicama

- košenje zelenih površina u Tribuljama i Klanicama

- sadnja cvjeća u Županjama kraj crkve i doma

- održavanje i košnja prilaznih puteva ka naseljima Rudine i Žestilac, te unutar naselja

62.550,00

UKUPNO I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX

+X+XI+XII+XIII+XIV934.350,00

Razrada :

Dobrinj:175.900,00

Sveti Vid :26.000,00

Čižići:58.500,00

Klimno:69.000,00

Šilo:183.000,00

Polje:42.000,00

Soline:36.000,00

Meline:35.000,00

Sužan:39.000,00

Gabonjin:38.000,00

Rasopasno:38.400,00

Kras :33.500,00

Groblja :108.000,00

Ostalo:62.600,00

B ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1. KOŠNJA UZ RUB KOLNIKA 2 X GODIŠNJE NA PRAVCIMA

- košnja unutar naselja u svim mjestima van «komuna»

- Soline-Klimno

- Meline-Čižići-Rudine

- Rasopasno – Sv.Ivan – Mršići – Gabonjin – Sv.Petar, od Krasa prema groblju i Gromači

- Polje-Županje- D. Hlapa

- od Stupice prema Melinama

- prilazi Sužanu, Tribuljama, Klanicama, Sv. Ivanu, Dobrinju, Žestilcu

- od Čižića do tabele po Šumskoj cesti (2 x godišnje)

- u svim naseljima po potrebi

- UKUPNO 900 RS87.750,00

2. ODRŽAVANJE KOLNIKA JALOVINOM S KOŠNJOM

- dobava, dovoz, nasipavanje i ugradnja jalovine, ravnanje i popravak cesta, izrada kolnih puteva

- ceste od Polja do maslinika

- cesta od Melina do Drage

- cesta od Tribulja do Drage

- cesta od Sužena do Luga

- cesta od Gabonjina do Jezera

- cesta od Sv. Vida do Studenčica

- stara cesta od D. Hlape do Klimna

- šetnica od Klimna do Šila

- cesta od Šila do Murvenice, Vodice i Petrine

- od šumske ceste prema Rudinama,

- putevi u Polju, Gostinjcu, Dragi, Vodici, Sv. Ivanu, Hlapi

- po potrebi na ostalim nerazvrstanim i lokalnim putevima

- UKUPNO 600 RS s troškom dobave jalovine180.000,00

C. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U NASELJIMA

- svakodnevno pražnjenje u sezoni košarica sa smećem u Šilu, Klimnu, Čižićima, Melinama i Solinama i Dobrinju, ostalo razdoblje 3 x tjedno

- pražnjenje košarica i kanti sa smećem u Krasu, Gabonjinu u sezoni 2 x tjedno, ostalo razdoblje po potrebi

- održavanje čistoće u svim naseljima, kupalištima i plažama (pojačano od 1.6. - 1.10.)

UKUPNO 1650 RS256.500,00

D. ZALIJEVANJE (01.05. - 30.09)

- vaze u Klimnu, Čižićima i Šilu (100 kom)

- oko murve u Klimnu

- otočić uz ambulantu Šilo 3 x tjedno

- površina ispred pošte u Šilu

- površina ispred crkve u Županjama - masline Sv.Vid (2 x mj. u 5 i 9/ 2 x tj. u 6, 7 i 8) 53 kom x 28

- gredica ispred crkve u Polju i kod trgovine

- zalijevanje cvijeća u vazama odnosno „ćupama“ kod crkve u Sv.Ivanu

- povremeno vaze u Gabonjinu

- povremeno površina oko crkve u Sužanu75.000,00

E SUDJELOVANJE NA KOMUNIMA I PERIODIČNIM AKCIJAMA

- «komun» u Dobrinju, Polju, Klimnu, Krasu, Svetom Ivanu, Rasopasnom, Gabonjinu, Šilu, Rudine (Sulinj), Klanice-Tribulje, i dr po pozivu

- «komun» u Dragi 25 RS25.000,00

F OSTALO

- dobava i postava saobraćajnih znakova, signalizacije i ogledala

- zimska služba (čišćenje snježnih nanosa po svim mjestima)

- održavanje dječjih igrališta

- održavanje i farbanje postojećih klupa za odmor

- održavanje tuševa i parkirnih automata

- čišćenje divljih plaža sa pražnjenjem koševa za smeće 3 x tjedno

- svakodnevni preventivni poslijepodnevni obilazak plaža cca 2 h od 15.6. – 31.08.

160.000,00

G PRETPOSTAVLJENI RASHODI

- participacija za još jednog radnika vozača kamiona za pražnjenje smeća u Dobrinju i Čižićima ili radu na deponiju u Polju (39.200,00)

- participacija za saobraćajnog redara (7.000,00)

- participacija troškova javnog wc-a u Šilu (23.800,00)

- održavanje fontane u Šilu (17.000,00)

- održavanje ili uklanjanje fontane u Klimnu (20.000,00)

- servis i održavanje sistema za navodnjavanje u Rasopasnom (7.000,00)94.000,00

H MALČIRANJE TRAKTOROM UZ CESTU I ŠUMSKI PUTEVI

- radovi po pozivu ukupno 530 h107.400,00

(UKUPNO A + B + C + D + E + F + G + H

+ 480.000,00 PDV =1.920.000,00

SVEUKUPNO PROGRAM RADA:2.400.000,00)

NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA

DEPONIJ TRESKAVAC40.000,00

A100329

UKUPNO3.257.000,00.”

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-37

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51514&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr