SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA DOBRINJ

48.

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 30. sjednici održanoj dana 13. studenog 2020. godine, donosi

(Nacrt) ODLUKU

o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine
Dobrinj sa Zakonom o prostornom uređenju

OPĆE ODREDBE

Glava 1.

Donosi se Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/08, 07/09) s člankom 201. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114718, 39/19 i 98/19) (dalje Usklađenje Plana).

Glava 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat Usklađenja Plana koji sadrži:

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II. GRAFIČKI DIO

4.1. Građevinsko područje naselja1 : 5 000

4.1.2. Šilo N-2/1 i 2,

4.1.3. Klimno N-3,

4.1.4. Čižići N-4/1, 2, 3, 4, 5 i 6,

4.1.5. Soline N-5/1, 2 i 3,

4.2.Građevinsko područje gospodarske namjene1 : 5 000

4.2.1. Poslovna zona K-1, Kava - Šilo,

4.2.2. Poslovna zona K-2, Stolarija - Hlapa,

4.2.3. Poslovna zona K-3, Gostinjac i K-4, Brestovica,

4.2.4. Poslovna zona K-5, Rasopasno.

4.3. Građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene

1 : 5 000

4.3.1. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1/T2-1, Pojana (Klimno/Županje),

4.3.2. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1/T2-2, Sulinj (Rudine),

4.3.3. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1/T2-3, Murvenica (Šilo/Polje),

4.3.4. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1-1, Sv. Petar (Čižići),

4.3.5. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1-2, Slamni (Soline),

4.3.6. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1-3, Klimno (Klimno),

4.3.7. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1-4, Šilo (Šilo).

4.4. Građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene

1 : 5 000

4.4.1. Rekreacijsko područje R-1, Sulinj (Rudine),

4.4.2. Rekreacijsko područje R-2, Meline-Veli jaz-Soline,

4.4.3. Sportski centar R-3, Sv. Petar (Čižići),

4.4.4. Sportski centar R-4/1, Klimno (Klimno), R-4/2, Pojana (Klimno/Županje),

4.4.5. Sportski centar R-5, uvala Vodica (Šilo/Polje),

4.4.6. Sportski centar R-6, Dolovo,

4.4.7. Sportski centar R-7, Žestilac.

III. OBRAZLOŽENJE USKLAĐENJA PLANA

Obrazloženje usklađenja Plana

Glava 3.

Usklađenja Prostornog plana izradila je tvrtka PLAN 21 d.o.o. Rijeka, Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4, OIB 78541555807.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U članku 6. dodaje se stavak (2) koji glasi:

„(2) Građevinska područja razgraničena su na izgrađeni i neizgrađeni dio. Unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja utvrđeni su neuređeni dijelovi na kojima nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura; građevina za odvodnju otpadnih voda i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice odnosno zgrade. Neuređeni dijelovi neizgrađenih dijelova građevinskih područja prikazani su na kartografskim prikazima br. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5.; 4.2.1. »Građevinsko područje naselja« u mj. 1:5000.“, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. »Građevinsko područje gospodarske namjene« u mj. 1:5000.“; 4.3.1., 4.3.2., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7. »Građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene« u mj. 1:5000.“; te 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6., 4.4.7. »Građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene« u mj. 1:5000.“

Članak 2.

U članku 31. dodaje se stavak (3) koji glasi:

„(3) Unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja naselja utvrđeni su neuređeni dijelovi na kojima nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura; građevina za odvodnju otpadnih voda i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice odnosno zgrade.“

Članak 3.

U članku 34. dodaje se stavak (7) koji glasi:

„(7) Za neuređeni dio građevinskog područja se obavezno donosi urbanistički plan uređenja, a do donošenja urbanističkog plana uređenja, na neuređenim dijelovima građevinskih područja ne dozvoljava se izdavanje akata za gradnju novih građevina. Iznimno se akt za građenje može izdati za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.“

Dosadašnji stavak (7) postaje stavak (8).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Elaborat plana izrađen je u 4 (četiri) istovjetna izvornika plana, ovjerena pečatom Općinskog vijeća Općine Dobrinj i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj.

Izvornici Plana čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, u pismohrani Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, u Javnoj ustanovi-Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/7

Ur. broj: 2142-04-01-20-6

Dobrinj, 13. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51514&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr