SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

17.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5., članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 102/17) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 28. sjednici Općinskog vijeća održanoj 8. srpnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Vinodolske općine.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži,

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,

4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku,

5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište,

7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova, kopitari i druge životinje kojima se čovjek služi za obavljanje drugih poslova osim proizvodnje,

8. slobodno živuće mačke su mačke rođene u divljini te koje nemaju vlasnika niti posjednika,

9. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć,

10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

(1) Posjednik je dužan:

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom,

2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje, pseću kućicu ili drugu odgovarajuću nastambu, sukladno posebnom propisu kojega donosi nadležno ministarstvo,

3.označiti mikročipom psa i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu,

4. onemogućiti bijeg i kretanje psa iz prostorija, nastambi ili prostora u kojemu je smješten bez nadzora,

5. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa, te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima,

6. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja,

7. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi,

8. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.

(2) Posjednik ne smije:

1.zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,

2.ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

(3) Zabranjeno je:

1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje,

2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu,

3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora,

4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo,

5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu te je posjednik dužan osigurati njihov svakodnevni nadzor, kao i uvjete držanja koji ne smiju ugrožavati zdravlje i sigurnost ljudi i životinja,

6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene Popisom opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta.

(4) Posjednik psa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje psa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju psa posjednik ne smije koristiti metode koje kod psa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.

(6) Vinodolska općina putem komunalnog redara kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.

(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 5.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim zgradama dužni su prijaviti broj i spol pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca o kojima skrbe predstavniku stanara.

(2) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi dužan je jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog redara sakupiti i javiti broj i spol pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca za svaku stambenu jedinicu komunalnom redaru.

(3) Predstavnik stanara dužan je navedene podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Članak 6.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u obiteljskim kućama dužni su jednom godišnje ili na zahtjev prijaviti broj i spol pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca o kojima skrbe, komunalnom redaru.

(2) Posjednik je dužan u roku od 10 dana od udomljenja ili kupnje psa ili mačke ili drugih kućnih ljubimaca prijaviti komunalnom redaru.

(3) Ukoliko sustanari ili sugrađani smatraju da nije izvršena obaveza iz stavka 1. dužni su svoju sumnju prijaviti.

(4) Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 7.

Posjednik je dužan osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu te na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.

Članak 8.

Kućni ljubimci mogu se kretati javnim površinama isključivo uz nadzor posjednika, na povodcu ili uz primjenu druge opreme koja onemogućava nekontrolirano kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama.

Članak 9.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Članak 10.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, travnjacima, uređenim parkovnim površinama, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

Članak 11.

Radi sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 12.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 13.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na

službene pse i pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom, osim obveze mikročipiranja.

Postupanje s opasnim psima

Članak 14.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane posebnim propisom kojeg donosi nadležno ministarstvo.

Članak 15.

(1) Posjednik opasnog psa mora držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

(2) Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.

Članak 16.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu te uz nadzor posjednika.

Članak 17.

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

(2) Ukoliko posjednik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 18.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ako je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Članak 19.

(1) Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje.

(2) Na području Vinodolske općine propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka osim slučajevima kada je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela.

Članak 20.

U slučaju postupanja protivno članku 19. ove Odluke komunalni redar izreći će usmeno upozorenje posjedniku da je obvezan provesti trajnu sterilizaciju. Ukoliko posjednik zanemari usmeno upozorenje u roku od 8 dana kaznit će se novčanom kaznom propisanom člankom 33. ove Odluke.

Slobodno živuće mačke

Članak 21.

(1) Na javnim površinama može se dozvoliti postavljanje hranilišta za slobodno živuće mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).

(2) Odluku o lokacijama hranilišta donosi općinski načelnik.

(3) Način, izgled i uvjete postavljanja hranilišta propisat će se pravilnikom što ga donosi općinski načelnik.

(4) Za postavljanje hranilišta općinski načelnik raspisuje javni poziv fizičkim i pravnim osobama, a uz primjenu pravilnika iz stavka 3. ovog članka.

(5) U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

(6) Ako fizička ili pravna osoba kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako ne skrbi o mačkama, komunalni redar će temeljem obavljenog nadzora ukloniti hranilište na trošak tih pravnih ili fizičkih osoba.

(7) Nije dozvoljeno hranjenje životinja i ostavljanje hrane za životinje na javnim površinama izvan označenih hranilišta.

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama

Članak 22.

Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, životinja koje se kreću javnom površinom bez nadzora posjednika i privremeno oduzetih životinja, osigurava sklonište za životinje pri Veterinarskoj stanici u Crikvenici (u daljnjem tekstu: Sklonište) s kojim Vinodolska općina ima sklopljen ugovor za obavljanje usluga skloništa, sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Članak 23.

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.

(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

Članak 24.

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

(2) Kontakt informacije skloništa s kojim Vinodolska općina ima potpisan ugovor objavljen je na službenoj internetskoj stranici Vinodolske općine.

(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.

(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

(5) Sve troškove skloništa za primljenu životinju financira jedinica lokalne samouprave.

(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

II.NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Zaštita divljih životinja pronađenih izvan prirodnog staništa

Članak 25.

(1) Divlje životinje koje su pronađene na području Vinodolske općine izvan prirodnog staništa sklonište sakuplja i vraća u prirodno stanište ako je to moguće.

(2) Ako divlju životinju nije moguće vratiti u njezino prirodno stanište, sklonište je prvo nudi najbližem lovoovlašteniku u skladu s posebnim propisima o lovstvu, a ako je najbliži lovoovlaštenik ne može prihvatiti, smješta se u zoološki vrt ako je to moguće.

(3) Ako se divlja životinja ne može vratiti u prirodno stanište ili lovište niti smjestiti u sklonište ili zoološki vrt, životinja se može usmrtiti.

(4) Divlje životinje koje su navedene kao divljač, a obitavaju na površinama izvan lovišta Vinodolske općine, štite se sukladno propisima o lovstvu.

III. ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 26.

(1) Vinodolska općina će sukladno obvezama utvrđenim Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 27.

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama mora organizirati i financirati Vinodolska općina.

(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 28.

(1) Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacije, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 29.

(1) Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju zakonom propisane uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.

IV.NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 30.

(1) Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

(2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno ovoj Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru,

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,

3.uzimati izjave stranaka i drugih osoba,

4.zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,

5.prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,

6.očitati mikročip,

7.podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima,

8.donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s ovom Odlukom pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne,

9.naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom,

10.izdati obvezni prekršajni nalog,

11.upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe,

12.narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja,

13.obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

(4) O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.

(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te najkasnije u roku od 8 dana od donošenja usmenog rješenja dostaviti pisano rješenje.

(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

1.u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom,

2.posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca),

3.posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije,

4.posjednik drži više od 9 pasa ili mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih pasa i mačaka, odnosno ukoliko ima više od 20 pasa i mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a ne udovoljava uvjetima propisanim za osnivanje skloništa i nisu odobreni kao sklonište,

5.posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa,

6.posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca,

7.uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva,

8.posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca,

9.utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad,

10.posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe, kao i u svim drugim slučajevima sukladno prisilnim propisima.

(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

(8) U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.

(9) Komunalni redar dužan je bez odgode obavijestiti policiju kada utvrdi situaciju u kojoj postoji opasnost da odgoda u postupanju ugrozi zdravlje i sigurnost ljudi ili životinja te sigurnost imovine.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 31.

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

V. NOVČANE KAZNE

Članak 32.

(1) Sredstva naplaćena u skladu s ovom Odlukom za predviđene prekršaje prihod su jedinica lokalne samouprave i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.

Članak 33.

(1) Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kada:

1.počini prekršaj protivno odredbama članka 3. ove Odluke,

2.počini prekršaj protivno odredbama članka 4. ove Odluke,

3.počini prekršaj protivno odredbama članka 5. ove Odluke,

4.počini prekršaj protivno odredbama članka 6. ove Odluke,

5.počini prekršaj protivno odredbama članka 7., članka 8. i članka 9. ove Odluke,

6.počini prekršaj protivno odredbama članka 10. ove Odluke,

7.počini prekršaj protivno odredbama članka 11. ove Odluke,

8.počini prekršaj protivno odredbama članka 12. ove Odluke,

9.počini prekršaj protivno odredbama članka 15., članka 16., članka 17. i 19. ove Odluke,

10. počini prekršaj protivno odredbama članka 23. ove Odluke,

11.počini prekršaj protivno odredbama članka 24. i članka 25. ove Odluke,

12. počini prekršaj protivno odredbama članka 27 i članka 28. ove Odluke,

13.počini prekršaj protivno odredbama članka 29. ove Odluke.

IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/13.).

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj:2107-03/20-01-7-255

Bribir, 8. srpnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr