SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

117.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 69. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 13. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 25/13 i 29/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici od 16. srpnja 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. iz Rijeke, Strossmayerova 1, da kao Koncesionar na plaži Oštro, Grad Kraljevica temeljem Ugovora broj P 007/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (Klasa: 342-01/11-02/42, Ur. broj: 2170/1-07-13-19/MK od 01. listopada 2013. godine) – dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovor o potkoncesiji na rok od dana stupanja na snagu ove Odluke do 1. listopada 2023. godine, i to s:

- Darkom Mraovićem, vlasnikom Ugostiteljskog obrta »Porto Re« , Kraljevica, Braće Radić 2, OIB 04453141231, za pružanje usluga ugostiteljstva na površini od 110 m2 s godišnjom naknadom za potkoncesiju u iznosu od 33.000,00 za stalni dio i 3 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na potkoncesioniranom području za promjenjivi dio naknade.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 9. Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/13 i 29/13) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan, po zaprimanje ove Odluke, u roku od 10 (deset) dana, jedan originalni primjerak ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa: 021-04/20-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-12

Rijeka, 16. srpnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=00001&odluka=117
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr