SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 17. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
OPĆINA DOBRINJ

18.

Na temelju članka 95. stavak 2. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 20. ožujka 2020. godine, KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-1, i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/

13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 26. sjednici, održanoj dana 21. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/19) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, naplaćena sredstva komunalne naknade mogu se koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih stavkom 1. i 2. ovog članka.«

Članak 2.

Iza članka 18. Odluke o komunalnoj naknadi dodaje se članak 18.a koji glasi:

»U slučaju nastupanja posebnih okolnosti opisanih člankom 3. stavkom 3. ove Odluke obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti mogu se osloboditi djelomično ili u potpunosti plaćanja obveza komunalne naknade dok traju posebne okolnosti, o čemu će Općinsko vijeće donijeti odluku.«

Članak 3.

Sve ostale odredbe Odluke ostaju na snazi nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-04-01-20-7

Dobrinj, 21. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2143&mjesto=51514&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr