SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
OPĆINA DOBRINJ

6.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine, donosi

ODLUKU
o kriterijima, mjerama i proceduri otpisa
potraživanja Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i procedura otpisa potraživanja od strane Općine Dobrinj i odnosi se na potraživanja s osnove javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti Općine Dobrinj.

Članak 2.

Nenaplativo potraživanje u smislu ove Odluke je ono potraživanje za koje se po provedenom

postupku i prikupljanjem odgovarajućih isprava od strane nadležnih tijela na nedvojbeni način može utvrditi da se njime ne može postići svrha naplate odnosno kojim se ne može postići utvrđivanje, osiguranje ili ostvarenje određenog potraživanja.

Članak 3.

Kriteriji i uvjeti za otpis potraživanja su sljedeći:

1. Za pravne osobe, čije se potraživanje ne može naplatiti u postupku ovrhe, potraživanja se otpisuju kao nenaplativa:

a. ako postoji pravomoćno rješenje o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom ili ako je ista informacija razmijenjena između sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra i tijela Općine Dobrinj elektroničkim putem, a ne postoji osiguranje duga po osnovi jamstva,

b. ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojom je utvrđeno da se dug otpisuje,

c. ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, a ne postoji osiguranje duga po osnovi jamstva.

2. Za fizičke osobe, potraživanja se otpisuju kao nenaplativa, pod sljedećim kumulativnim uvjetima:

a. ako se potraživanje ne može naplatiti u postupku ovrhe, te u ovršnom postupku postoji odluka nadležnog tijela o nemogućnosti provedbe ovrhe,

b. ako fizička osoba ne posjeduje nekretninu,

c. ako je dužnik - fizička osoba korisnik zajamčene minimalne naknade (stalne novčane pomoći) od strane Centra za socijalnu skrb. Status korisnika zajamčene minimalne naknade (stalne novčane pomoći) dokazuje uvjerenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Članak 4.

U svim ostalim slučajevima dug će se otpisati:

1. kad se utvrdi da su potraživanja nenaplativa temeljem pravomoćne odluke nadležnog suda odnosno drugog nadležnog tijela,

2. kad se utvrdi da su potraživanja nenaplativa jer su u postupcima stečajeva i likvidacija pravomoćnim rješenjem nadležnog trgovačkog suda pravne osobe i trgovci pojedinci brisani iz sudskog registra,

3. kad se temeljem izvatka iz matične knjige umrlih utvrdi da je dužnik umro te da nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se dug može naplatiti,

4. kad je Općina Dobrinj temeljem pravomoćnog rješenja javnog bilježnika i općinskog suda u ostavinskom postupku utvrđen kao zakonski nasljednik sukladno pravilima o nasljeđivanju imovine bez nasljednika (ošasna imovina),

5. kad se u provedenom postupku utvrdi da za potraživanje ne postoji valjani pravni temelj (rješenje o obvezi, ugovori, odluke i slično), a isto je odlučno za nastanak samoga potraživanja ili tražbine iz takvog obvezno-pravnog odnosa.

Članak 5.

Potraživanja se neće otpisati kao nenaplativa, ako postoji porezno jamstvo ili je naplata na založnim pravom ili kakvim drugim sličnim pravom.

Otpis potraživanja u smislu ove Odluke ne može se provesti za potraživanje koja su u postupcima naplate za dužnike koji imaju aktivnu obvezu, za koje je počelo izvršenje naplate barem u jednom dijelu kao i za dužnike za

koje su na snazi pravomoćne i ovršne isprave za koje nije nastupila porezna zastara.

Članak 6.

Procedura otpisa potraživanja pokreće se na zahtjev dužnika ili po službenoj dužnosti.

Zahtjev dužnika za otpis dospjelog duga mora biti obrazložen i podnesen u pisanom obliku Upravnom odjelu. Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev priložiti dokaze na temelju kojih se mogu utvrditi činjenice o ispunjenju uvjeta za otpis duga.

Članak 7.

Proceduru otpisa potraživanja i obveza pokreće Upravni odjel tijekom cijele godine, po saznanju činjenica i uvjeta za otpis određenih ovom Odlukom i važećim zakonskim propisima.

Članak 8.

U proceduri otpisa potraživanja i obveza uzima se u obzir sljedeća dokumentacija: analitički knjigovodstveni podaci, pravomoćna rješenja i odluke suda ili drugog nadležnog tijela, interni akti Općine Dobrinj, službene zabilješke o neutemeljenosti potraživanja, kao i o nastupu zastare, evidencije o pokrenutim postupcima naplate, kao i sva druga dokumentacija potrebna za utvrđenje činjenica bitnih za donošenje prijedloga za otpis.

Upravni odjel u proceduri otpisa potraživanja i obveza utvrđuje:

- ispunjenje uvjeta za otpis odnosno razloge otpisa,

- poduzete mjere pri naplati pojedinih vrsta potraživanja (opomena, tužba, ovrha i slično),

- opravdanost daljnjih troškova s obzirom na visinu potraživanja,

- pravnu utemeljenost otpisa,

- iznos otpisa po dužniku, po vrsti prihoda odnosno obveza, sukladno navedenim kriterijima iz ove Odluke.

Članak 9.

Odluku o otpisu potraživanja odnosno obveza temeljem prijedloga i naloga koji moraju biti obrazloženi i sadržavati traženu dokumentaciju donosi Općinsko vijeće Općine Dobrinj a provodi se unutar Upravnog odjela.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-8

Dobrinj, 28. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2130&mjesto=51514&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr