SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
OPĆINA BAŠKA

63.

Temeljem članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 9. rujna 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/19, 21/19), u članku 2. stavak 1. točka 6. briše se.

Točke od 7. do 12. postaju nove točke od 6. do 11.

Članak 2.

Iza članka 46. umeće se novi članak 47., koji glasi:

Članak 47.

»(1) Radi osiguravanja usluge prikupljanja otpadom u nepristupačnim zonama, te zbog izrazite sezonalnosti i velikog broja posjetitelja tijekom turističke sezone, davatelj usluge će u suradnji s ovlaštenim predstavnikom Općine odrediti dovoljan broj zelenih otoka, koji se organiziraju, u pravilu, na površinama javne namjene u središtima naselja, na frekventnijim lokacijama, te zonama gdje nije moguće provoditi sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata.

(2) Zeleni otoci moraju biti dostupni vozilima davatelja usluge.

(3) Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada, koji se zbog svojih dimenzija ili sastava ne smije odlagati u posude za komunalni otpad (krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, autogume, granje, opasni i tehnološki otpad i sl.).

(4) Poklopci na posudama za odlaganje otpada moraju se nakon uporabe zatvarati.

(5) Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

(6) Zabranjeno je odlaganje otpada izvan posuda za otpad, kao i odlaganje kućnog otpada u ulične koševe, ili u posude za pseći izmet.

(7) Zabranjeno je oštećivati posude za otpad, po njima crtati i pisati, te ih premještati s mjesta na koje su postavljene.

(8) Zabranjeno je parkirati vozila na način kojim se onemogućava pristup vozila za odvoz otpada do posuda ili odvoz otpada na drugi način.«

Dosadašnji članci od 47. do 67. postaju novi članci od 48. do 68.

Članak 3.

Naslov - poglavlje VI. GOSPODARENJE OTPADOM briše se i brojevi sljedećih poglavlja umanjuju se za jedan.

Dosadašnji članci 68. i 69. brišu se.

Dosadašnji članci od 70. do 81. postaju novi članci od 69. do 80.

Članak 4.

U dosadašnjem članku 77., odnosno u novom članku 76., u stavku 1. u točki 4., umjesto »čl. 65.« stavlja se »čl. 66.«

U točki 5. umjesto »čl. 65.« Stavlja se »čl. 66.«

Članak 5.

U dosadašnjem članku 78., koji je postao novi članak 77., u stavku 1. umjesto dosadašnjih točaka od 42. do 67. stavljaju se nove točka od 42. do 66., koje glase:

42. ako odlaže na zelenim otocima otpad, koji se zbog svojih dimenzija ili sastava ne smije odlagati u posude za komunalni otpad (čl.47. st. 3.)

43. ako prebire i odnosi otpad iz posuda za otpad (čl. 47. st. 5.)

44. ako krši zabrane iz članka 47. stavak 6.

45. ako oštećuje, šara ili premješta posude za otpad (čl. 47. st. 7.)

46. ako parkira vozilo na način da se onemogućava odvoz otpada (čl. 47. st. 8.)

47. ako krši zabranu iz članka 49. st. 1.,

48. ako ne poduzme potrebne mjere u svrhu zaštite morske obale, mora i vodotoka od zagađivanja (čl. 49. st. 2.)

49. ako ispušta fekalije i druge otpadne tekućine u more (čl. 49. st. 4.)

50. ako plovilo drži i održava na plaži i drugoj površini javne namjene (čl. 49. st. 5.)

51. ako ne čisti i ne održava uređene plaže na način iz članka 50. stavak 7.

52. ako odnosi oblutke i pijesak s plaža (čl. 50. st. 9.)

53. ako postupa protivno članku 50. stavak 10.

54. ako krši zabrane iz članka 51. stavak 1.

55. ako postupa protivno odredbama članka 53.

56. ako, nakon izvedenih radova, površinu javne namjene, koja se koristila, ne privede u prvobitno stanje (čl. 55. st. 6.)

57. ako višak iskopane zemlje i otpadni građevinski materijal odlaže izvan za tu svrhu određenog odlagališta (čl. 56. st. 5.)

58. ako se ne pridržava obveze i krši zabranu iz članka 57.

59. ako prekopava površinu javne namjene bez odobrenja (čl. 58. st. 1.)

60. ako ne postupi sukladno odredbi članka 59. stavak 1.

61. ako na površinu javne namjene, te na površine koje graniče s istom, odlaže ambalažu i druge predmete koji nagrđuju okolinu (članak 64.)

62. ako ne očisti snijeg i led ispred svojih ulaznih vrata, odnosno ispred vrata poslovnog prostora (čl. 67. st. 3.)

63. ako odvodnju oborinskih voda izvede na način da ugrožava susjedna zemljišta, objekte, instalacije i prometnice (čl. 69. st. 2.)

64. ako baca otpadni materijal u vodotoke (čl. 69. st. 3.)

65. ako oborinsku vodu s privatnih površina upušta u sustav odvodnje otpadnih voda (čl. 69. st. 4.)

66. ako fekalije iz septičkih jama ispušta na susjedne površine, vodotok ili kanal oborinske odvodnje (čl. 69. st. 6.)

Članak 5.

U dosadašnjem članku 79. koji je postao novi članak 78., broj »77.«, zamjenjuje se brojem »76.«, a broj »78.« brojem »77.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-17

Baška, 9. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2112&mjesto=10007&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr