SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

30.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 84/17, 3/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2018. godinu i načinu
korištenja viška prihoda

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena, vrši raspodjela i određuje način korištenja ostvarenog viška prihoda utvrđenog godišnjim obračunom Proračuna Općine Baška za 2018. godinu u iznosu od 910.577,33 kuna.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazana u bilanci na dan 31. prosinca 2018. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Višak poslovanja u iznosu 5.723.895,25 kn iskazan prema izvorima financiranja je sljedeći:

- višak općih prihoda 1.801.553,98 kn

- višak namjenskih prihoda 3.922.341,27 kn.

Višak namjenskih prihoda sastoji se od:

. spomeničke rente 39.427,02 kn

. naknada za koncesije na pomorskom
dobru 1.173.513,33 kn

. ekološke pristojbe 126.762,99 kn

. boravišne pristojbe 48.008,33 kn

. komunalnog doprinosa 1.989.113,46 kn

. komunalne naknade 445.479,32 kn

. naknada za koncesije za turističko
zemljište u kampovima 101.224,84 kn

. naknada za korištenje zemljišta
u vlasništvu države 6.967,25 kn

. naknada za promjenu namjene
poljoprivrednog u građevinsko zemljište 3.242,13 kn

. naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada 15.598,17 kn

. vodni doprinos 9.972,93 kn

. pomoći iz drugih proračuna 72.250,00 kn

. pomoći od izvaproračunskih korisnika 5.289,06 kn

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.342.903,41 kn iskazan prema izvorima financiranja sastoji se od neutrošenih namjenskih sredstava od naknada za koncesije na pomorskom dobru prenesenog iz prethodnog razdoblja u iznosu 234.472,60 kn i manjka u iznosu 3.577.375,77 kn koji se sastoji od:

. općih izvora 727.576,89 kn

. spomeničke rente 39.427,02 kn

. naknada za koncesije na
pomorskom dobru 160.010,00 kn

. ekološke pristojbe 126.762,99 kn

. boravišne pristojbe 48.008,33 kn

. komunalnog doprinosa 1.989.113,46 kn

. komunalne naknade 445.479,32 kn

. ostalih prihoda za posebne namjene 22.497,76 kn

. pomoći iz drugih proračuna 18.500,00 kn

Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.470.414,51 kn ostvaren je iz općih izvora.

Članak 4.

1. Viškom prihoda poslovanja ostvarenim iz općih prihoda u iznosu 1.801.553,98 kn pokriva se manjak primitaka od financijske imovine u iznosu 1.470.414,51 kn i dio manjka prihoda od nefinancijske imovine iskazan u ukupnom iznosu od 727.576,89 kn. Preostali manjak nefinancijske imovine u iznosu od 396.437,42 kn pokrit će se u 2019. godini iz općih prihoda i primitaka te se prenosi na manjak iz redovnog poslovanja.

2. Viškom prihoda poslovanja ostvarenim od namjenskog prihoda od spomeničke rente u iznosu 39.427,02 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 39.427,02 kn.

3. Viškom prihoda poslovanja ostvarenim od namjenskog prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu 1.173.513,33 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 160.010,00 kn. Preostali višak prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu 1.013.503,33 kn prenosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine.

4. Viškom prihoda poslovanja ostvarenim od namjenskog prihoda od ekološke pristojbe u iznosu 126.762,99 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 126.762,99 kn.

5. Viškom prihoda poslovanja ostvarenim od namjenskog prihoda od boravišne pristojbe u iznosu 48.008,33 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 48.008,33 kn.

6. Viškom prihoda poslovanja ostvarenim od namjenskog prihoda od komunalne naknade u iznosu 445.479,32 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 445.479,32 kn.

7. Viškom prihoda poslovanja ostvarenim od namjenskog prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu 1.989.113,46 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 1.989.113,46 kn.

8. Viškom prihoda poslovanja ostvarenim od namjenskih prihoda za posebne namjene od naknada za koncesije za turističko zemljište u kampovima, naknade za korištenje zemljišta u vlasništvu države, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgarada i prihoda od vodnog doprinosa u ukupnom iznosu iznosu 22.497,76 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 22.497,76 kn.

9. U višku prihoda poslovanja od namjenskih prihoda pomoći iz proračuna sadržana je pomoć Ministarstva graditeljstva, za sufinanciranje izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u iznosu 18.500,00 kn, koja je namjenski utrošena u 2018. godini, te se prenosi na višak prihoda od nefinancijske imovine.

10. U višku neutrošenih namjenskih prihoda poslovanja sadržana je pomoć Ministarstva turizma za projekt uređenja, postavljanja i opremanja stanice za iznajmljivanje e- bicikala u iznosu 53.750,00 kn, uvrštena kao preneseni višak u Proračun za 2019. godinu za za nabavu nefinancijske imovine, te se u skladu s time prenosi na višak prihoda od nefinancijske imovine.

11. U višku neutrošenih namjenskih prihoda poslovanja sadržana je pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje doprinosa osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu 5.289,06 kn kn, uvrštena kao preneseni višak u Proračun za 2019. godinu za financiranje rashoda poslovanja, doprinosa osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 5.

Nakon izvršene raspodjele utvrđuje se rezultat u iznosu 910.577,33 kn koji se sastoji od:

- manjka prihoda poslovanja u iznosu 391.148,36 kn

- višak prihoda od nefinancijske imovine 1.301.725,69 kn.

Manjak prihoda poslovanja koji se prenosi u 2019. godinu sastoji se od namjenskih sredstava neutrošene pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu 5.289,06 kn i manjka općih prihoda u iznosu 396.437,42 kn.

Dio višak prihoda od nefinancijske koji se prenosi u 2019. godinu u iznosu 53.750,00 kn sastoji se od namjenskih sredstava neutrošene pomoći Ministarstva turizma za projekt uređenja, postavljanja i opremanja stanice za iznajmljivanje e-bicikala imovine.

Preostali dio viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 1.247.975,69 kn od namjenskih sredstava od naknada za koncesije na pomorskom dobru biti će uvršten u Proračun za 2021. godinu i koristit će se za financiranje ulaganja u ostale građevinske objekte za projekt uređenja obalnog dijela naselja Baška.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-10

Baška, 18. lipnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2106&mjesto=10007&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr