SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
58

13.

Na temelju članka 35. stavak prvi, točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), Odluke Ustavnog suda RH-e o ukidanju odredbi članka 4. Zakona (»Narodne novine« broj 10/02), članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 129/05), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i )/02) i članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća (»Službene novine« PGŽ- e broj 3/02 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 6. redovitoj sjednici održanoj 15. ožujka 2006., donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Vinodolske

Članak 1.

U članku 73. Poslovnika stavak drugi se mijenja i glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva«.

Članak 2.

U članku 73. Poslovnika stavak treći se briše iz teksta a umjesto njega uvodi se novi stavak koji glasi:

»Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu Vijeća na zahtjev u roku od 15 dana, sjednicu će sazvati općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.«

Članak 3.

U članku 73. Poslovnika stavak četvrti se briše a umjesto njega uvodi novi stavak koji glasi:

»Nakon proteka rokova iz stavka dva i tri ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može sazvati na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave - Središnji ured za državnu upravu.«

Članak 4.

U članku 95. Poslovnika ispred stavka prvog uvodi se novi stavak koji glasi:

»Sjednice općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i ovim Poslovnikom.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno ako Vijeće ne odluči da se u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkom putem, te se održavati putem video veze (videokonferencija).

Općinsko vijeće kao tijelo javne vlasti ovim Poslovnikom utvrđuje uvjete pod kojima se omogućava neposredan uvid javnosti u njegov rad.

Općinsko vijeće obavezno je javnost informirati o:

- dnevnom redu sjednice i vremenu njenog održavanja, načinu rada Općinskog vijeća i mogućnostima neposrednog uvida u njegov rad,

- broju osoba kojima se može istovremeno osigurati neposredan uvid u rad vijeća, pri čemu se mora voditi računa o redosljedu prijavljivanja.

Općinsko vijeće nije dužno osigurati neposredan uvid u svoj rad samo ako se radi o pitanjima u kojima se, prema Zakonu, javnost mora isključiti.«

Članak 5.

Ostale odredbe ovog Poslovnika koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom, ostaju na snazi.

Članak 6.

Ova izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-5

Ur. broj: 2107-03/06-01-6-11-1

Bribir, 27. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=91253&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr