SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 1. Utorak, 3. siječnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 HTML

3.

Na temelju članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/44, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 4. redovitoj sjednici održanoj 21. prosinca 2005. godine, na prijedlog Poglavarstva donosi

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
ZA RAZDOBLJE OD TRAVNJA 2002. DO
TRAVNJA 2004. godine

1. Uvod

Zakon o prostornom uređenju utvrđuje obvezu izrade dokumenata praćenja stanja u prostoru, koji se izrađuju u obliku višegodišnjih Izvješća o stanju u prostoru (udaljnjem tekstu: Izvješće ) i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera).

Sustav prostornog uređenja djeluje na temelju izrade i donašanja dokumenata prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: prostornih planova) i prećenja stanja u prostoru.

Ovo Izvješće odnosi se na dvogodišnje razdoblje, odnosno na razdoblje 2002-2004 (»Službene novine« broj 9/ 03 od 9.04.2003. god.).

2. Pregled i analiza provođenja dokumenata

2.1. Prostorni planovi

Temeljni prostorni dokument prostornog uređenja t.j. Prostorni plan Općine Vinodolske je u završnoj fazi izrade i donašanja.

U toku mjeseca V. i VI. 2004 god. Proveden je javni uvid i rasprava o Nacrtu Prostornog plana, pa je na osnovu prispjelih primjedbi i prijedloga Poglavarstvo Općine Vinodolske utvrdilo potrebu određenih korekcija u pogledu osiguranja prostornih uvjeta za gospodarski razvoj, odgovarajući tretman objekata u šumsko-planinskom području te kriterija izgradnje.

U toku mjeseca ožujka 2005. god. Poglavarstvo je utvrdilo Prijedlog plana i uputilo ga u postupak dobivanja suglasnosti. Na osnovu dobivenih primjedbi u toku je ispravljanje i usaglašavanja, tako da će u neposrednom narednom razdoblju Prijedlog biti upućen Vijeću na donašanje.

Osim što je rađeno na Prostornom planu općine, na izradi drugih planova nije rađeno, iako je izrada istih bila zacrtana Programom mjera, jer je u toku izrade prostornog plana dolazilo do promjena namjene površina, granica zahvata i kriterija te je izrada planova odgođena.

Kako Općina Vinodolska nema vlastiti Prostorni plan, još uvijek se primjenjuje Prostorni plan bivše općine Crikvenica (»Službene novine« broj 30/88), kao i Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj PGŽ 14/00), koji se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola direktno primjenjuje.

Pored navedenog važeći su za područje općine i:

- Detaljni plan uređenja povijesnog grada Drivenika (»Službene novine« broj PGŽ 26/01).

- Prostorni plan područja posebnih obilježja Vinodolske doline (»Službene novine« broj PGŽ 30/04).

2.2. Analiza provođenja planova

Važeći Prostorni plan bivše općine Crikvenica korektno je u proteklom razdoblju provođen na području Vinodolske doline, ali na području šumsko-planinskog područja je došlo do znatnog raskoraka u provedbi. Razlog za raskorak je neadekvatno planiranje građevinskih područja, nedostatak najnužnije infrastrukture i anarhija investitora te potpuna odsutnost nadzora. Izradom plana općine nastojalo se riješiti uočene probleme.

Prostorni plan Primorsko-goranske županije nametnuo je prostoru općine znatna ograničenja u pogledu korištenja prostora, smanjenje građevinskih područja, povećana zaštita, i dr. pa je to rezultiralo određenim problemima u pogledu korištenja i planiranja prostora.

Pored navedenog uočeno je i neadekvatno planiranje prostora za gospodarske namjene, pa je i to jedan od razloga za zastoj u gospodarskom razvoju.

Katastarske podloge područja općine osnovane koncem XIX. stoljeća nisu najvećim dijelom ažurirane i predstavljaju ozbiljan problem u pogledu planiranja, a isto tako i provedbe planova.

Usitnjene zemljišne parcele, nesređeno imovinsko stanje, nedostatak općinskog zemljišta te izostanak zemljišne politike onemogućuje organizirani gospodarski razvoj, a i sama izgradnja u naseljima je stihijska i neplanska.

3. Ocjena stanja u prostoru

3.1. Bespravana izgradnja

Na području općine Vinodolske prisutna je bespravna izgradnja i to na dva odvojena područja sa različitim intenzitetom.

Na urbanom dijelu općina t.j. Vinodolske doline prisutna je u manjoj mjeri, a uglavnom se svodi na razne dogradnje i nadogradnje ili nepridržavanje kriterija u građevinskim područjima naselja te manjim dijelom izvan njih, gdje su izgrađeni manji gospodarski ili drugi objekti, kao i objekti povremenog korištenja.

U ovom dijelu bespravna izgradnja nije posebno zabrinjavajuća iako ima posljedica u pogledu korištenja infrastrukture i njene izgradnje, kao i financijskih odnosa i obveza.

Na brdsko-planinskom području (iznad 500m/nm ) postoji nekoliko stotina bespravo izgrađenih objekata- u funkciji poljoprivredne proizvodnje, lova i odmora ili vikend namjene, čija je izgradnja posljedica nemara investitora, neadekvatne planske dokumentacije, nedostatka infrastrukture ili neadekvatnog inspekcijskog nadzora, odnosno mjera. Izgradnja na ovom području je uglavnom realizirana od lokalnog stanovništva od početka 70-tih godina do do danas.

Prijedlogom Prostornog plana t.j. određivanjem građevinskih područja te kriterijima izgradnje rješava se najveći dio bespravne izgradnje.

Iza donašanja Prostornog plana potrebno je poduzeti određene mjere u pogledu sanacije stanja u ovom područu.

3.2. Neposredne mjere u pogledu prostornog planiranja i sanacije stanja

Proces javnog uvida i javne rasprave rezultirao je određenim zahtjevima građana gospodarskih i drugih subjekata za osiguranjem plansko-prostornih uvjeta za razvoj gopodarstva, društvenih sadržaja na području općine te sanacijom na čitavom području općine.

Da bi se isto osiguralo potrebno je pristupiti izradi Urbanističkih planova uređenja za četiri osnovna naselja u općini, što zahtjeva Zakon i potrebe razvoja i zaštite prostora.

U razdoblju 97-01 god izrađena su idejna riješenja osnovnih naselja općine te djelomično pripremljene kartografske pobloge za izradu planova, s obzirom da su granice centara korigirane isto treba ažurirati.

Osnov prostornog razvoja je izgradnja adekvatne infrastrukture. Pored već minimalno uređene prometne mreže u 2004.-05. godini izrađena su idejna rješenja sistema odvodnje za čitavo područje općine, a područje centra Bribira je i izgrađeno, sve sukladno prijedlogu plana. U toku je i izrada prioritetnih projekata odvodnje (Tribalj), kako bi se zaštitili vodni resursi tog područja i osigurao nesmetan razvoj naselja.

Na brdsko-planinskom području usljed intenzivne izgradnje (i bespravne) nužno je planovima regulirati najnapadnutija i za razvoj najinteresantnija područja i to Ravno i Lukovo.

Bitan i nužan uvjet realizacije bilo kakve planske izgradnje, a isto tako i sanacije stanja je i adekvatna katastarsko- topografska podloga koju treba ažurirati.

Javnom raspravom o Nacrtu prostornog plana općine utvrđen je veliki interes u pogledu izgradnje gospodarskih objekata u posebnim zonama, pa je pored izrade plana potrebno izvršiti i uređenje čitave zone - imovinski. Utvrđeno je da ne može biti napretka u realizaciji poslovnih zona aka svaki od investitora bude rješavao sam imovinske probleme. Nosilac rješavanja imovinskih problema treba biti općina ili organizacija po njoj osnovana. U rješavanju problema organiziranja zona t.j. finansiranju, izradi treba uključiti i potencijalne investitore.

Danas nakon sagledavanja svih interesa postoji interes da se plansko riješe slijedeće zone:

1. Centralna naselja Bribir, Grižane, Tribalj i Drivenik kroz izradu UPU radi normalnog života u tim naseljima.

2. Poslovne zone »Barci«, »Kamenolom« i »Poduljin« radi osiguranja prostorno - imovinskih uvijeta za razvoj poslovnih djelatnosti.

3. Ugostiteljsko-turističkih zona »Tribalj«, »Barci« i »Zubčić« uz učešće investitora u financiranju.

4.Vikend naselja »Ravno« i »Lukovo« radi regulacije organizirane izgradnje na tim područjima.

4. Završne odredbe

Izvješće o stanju u prostoru objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Upravni odjel Općine Vinodolske obvezuje se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uredu državne uprave u PGŽ-e, nadležnom za poslove prostornog uređenja i Županijskom Zavodu za prostorno planiranje dostaviti ovo Izvješće u roku od 15 dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/05-01-10

Ur. broj: 2107-03/05-01-4-06-1

Bribir, 21. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=155&mjesto=91253&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr