SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA MATULJI
24

39.

Na temelju stavka 1. članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« PGŽ broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2005. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Matulji
za 2006. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Poglavarstva i predsjednika Poglavarstva, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

Članak 4.

U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna podneseni se amandmani, kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna, mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka, ali ne na teret proračunske zalihe ili dodatnog zaduživanja.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Poglavarstvo može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana.

Poglavarstvo donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Poglavarstvo mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijeva u sljedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dospijeva.

Članak 7.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva.

Članak 8.

Predsjednik poglavarstva odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5 % rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Članak 9.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 196.330 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje predsjednik Općinskog poglavarstva, koji je obvezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo o korištenju iste.

Poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 10.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 11.

Prihodi koje ostvaruju tijela Općinske uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun.

Članak 12.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstava za amortizaciju zgrada i opreme za 2006. godinu.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 13.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo. Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Odluku o izboru banke donosi Poglavarstvo.

Članak 14.

Uz suglasnost Poglavarstva predsjednik Poglavarstva može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 15.

Za stjecanje imovine bez naknade potrebna je prethodna suglasnost Poglavarstva ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Proračun Općine.

Članak 16.

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati ako postoji zakonska obveza ili o drugim okolnostima odlučuje sam korisnik poštujući načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima, jer se u protivnom nadoknada za štetu nastala na neosiguranoj nefinancijskoj imovini isplaćuje iz Proračuna.

IV. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 17.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 18.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Poglavarstva.

Poglavarstvo Općine također može davati jamstvo pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa predsjednik Poglavarstva.

V. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 19.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna (razdjela). Odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također je odgovoran za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Čelnik proračunskog korisnika može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa Zakonom prenijeti na druge osobe.

Članak 20.

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje izvještaje koji zajedno s polugodišnjim izvještajem Proračuna čine konsolidirani financijski izvještaj koji se zajedno s polugodišnjim obračunom Proračuna dostavlja Poglavarstvu do kraja srpnja mjeseca tekuće godine. Poglavarstvo polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna upućuje na usvajanje Općinskom vijeću do 5. kolovoza tekuće proračunske godine.

Članak 21.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana nadležnom upravnom tijelu Općine do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji financijski planovi proračunskih korisnika konsolidirani na razini upravnog odjela i nacrt godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja se Poglavarstvu do 31. ožujka tekuće godine. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja tekuće godine.

Poglavarstvo Općine prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu do 31. ožujka tekuće godine, odnosno 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće o tome izvještava Ministarstvo financija.

Članak 22.

Financijski kontrolor proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito izvršavanje naloga nalogodavca.

Računopolagač proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i svrhovito trošenje javnog novca za namjene utvrđene Proračunom i financijskim planom.

VI. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 23.

Unutarnja revizija proračunskog korisnika tijelo je koje neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika, upozorava na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-01/11

Ur. broj: 2156-04/5-39

Matulji, 13. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Matulji

Mario Ćiković ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51211&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr