SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
OPĆINA KOSTRENA
49

57.

Temeljem članka 6. stavak 1. i članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine» broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) te članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. prosinca 2005. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje:

- način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi u Općini Kostrena,

- vrste pomoći koje Općina Kostrena pruža u većem opsegu od opsega propisanog Zakonom o socijalnoj skrbi,

- vrste drugih pomoći,

- korisnici socijalne skrbi,

- prava korisnika,

- postupak za ostvarivanje tih prava,

- druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Članak 2.

(1) Djelatnost socijalne skrbi, za čije je obavljanje sredstva osigurala Republika Hrvatska, obavlja Centar za socijalnu skrb Rijeka, mogu je obavljati i druge ustanove koje osniva Republika Hrvatska, a može je obavljati i Općina Kostrena pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi.

Poslove socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom i drugim aktima Općine Kostrena, izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena.

Članak 3.

(1) Prava iz socijalne skrbi ostvaruju se u Općini Kostrena:

1) iznad opsega propisanog Zakonom o socijalnoj skrbi,

2) pružanjem pomoći, koje je Općina Kostrena propisala ovom Odlukom.

(2) Prava socijalne skrbi (pomoći i dr.) iz ove Odluke ne mogu se ostvariti na teret sredstava Općine Kostrena ako je Zakonom o socijalnoj skrbi ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju na teret Republike Hrvatske, županija, ustanova, udruga odnosno na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

U slučaju kada Općina Kostrena osigurava pomoći u većem opsegu od pomoći koje osigurava Republika Hrvatska, Centar za socijalnu skrb Rijeka i Općina Kostrena će međusobna prava, obveze i odgovornosti urediti ugovorom.

Općina Kostrena može poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi povjeriti Centru za socijalnu skrb Rijeka, a za koje poslove Općina Kostrena sklapa s Centrom ugovor.

Općina Kostrena može određene poslove pružanja usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi određene ovom Odlukom povjeriti ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje tih usluga, za koje poslove Općina Kostrena sklapa s davateljem usluga ugovor.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Korisnik socijalne skrbi je samac, član obitelji ili obitelj u cjelini (zajedničko obiteljsko kućanstvo).

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Općini Kostrena, osim u slučajevima određenih zakonom.

Broj korisnika socijalne skrbi za određenu kalendarsku godinu može se ograničiti socijalnim programom Općine Kostrena.

III. PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

(1) Prema ovoj Odluci, a na temelju Socijalnog programa Općine Kostrena ostvaruju se sljedeća prava socijalne skrbi:

1. pravo na financiranje boravka u jaslicama i dječjem vrtiću,

2. pravo učenika osnovnih škola na financiranje marende i produženog boravka,

3. pravo na jednokratnu pomoć,

4. pravo na pomoć u kući,

5. pravo na pomoć u prehrani,

6. pravo na pomoć za troškove stanovanja:

- najamnina,

- električna energija.

7. pomoć za troškove komunalnih usluga:

- pomoć za troškove vode i otpadnih voda,

- pomoć za troškove odvoza kućnog smeća,

- komunalna naknada.

8. pravo na pomoć za troškove gradskog i prigradskog prijevoza,

9. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

10. pravo na smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača.

 (2) U Općini Kostrena mogu se ostvariti, a na temelju Socijalnog programa Općine Kostrena, sljedeće pomoći:

- pomoć djeci stradalnika iz Domovinskog rata za kupnju školskog pribora,

- sredstva za prognanike stradalnika iz Domovinskog rata,

- sredstva za nabavu opreme za invalide i hendikepirane osobe,

- sredstva za redovitu djelatnost klubova starijih osoba,

- sredstva za programe humanitarnih udruga,

- sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi,

- sredstva za pomoć u školovanju,

- druge pomoći u skladu sa Socijalnim programom Općine Kostrena, te općim i drugim aktima Općine Kostrena.

(3) Samac, član obitelji ili obitelj kao cjelina može ostvariti istodobno više prava (pomoći) iz ove Odluke (jedno pravo ne isključuje drugo).

(4) Nema pravo na pomoć radno sposobna osoba koja prema saznanju Općine Kostrena neosnovano (neopravdano) odbije ponuđeni posao ili jednostrano raskine već postojeći radni odnos.

Uvjeti (kriteriji) za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Članak 8.

Prava socijalne skrbi iz članka 7., stavak 1. i 2. ove Odluke može ostvariti korisnik:

(1) ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet ili

b) uvjet prihoda ili

c) posebni uvjet

(2) ako ispunjava dodatne uvjete, određene u ovoj Odluci za ostvarivanje pojedinih vrsta prava socijalne skrbi.

1. Socijalni uvjet

Članak 9.

Socijalni uvjet ispunjava korisnik, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruje:

1. pravo na pomoć za uzdržavanje,

2. pravo na doplatak za pomoć i njegu,

3. pravo na pomoć i njegu u kući,

4. pravo na osobnu invalidninu,

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar za socijalnu skrb Rijeka sukladno pozitivnim propisima.

2. Uvjet prihoda

Članak 10.

(1) Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodima:

- samac do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800,00 kuna

- dvočlana obitelj do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600,00 kuna

- tročlana obitelj do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300,00 kuna

- četveročlana obitelj do . . . . . . . . . . . . . . 4.300,00 kuna

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se 500,00 kuna.

(2) Prihod iz stavka 1. ove Odluke je iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji (zajedničkog obiteljskog kućanstva) ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na drugi način.

(3) U prihode iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru za socijalnu skrb,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- pomoći socijalne skrbi koje se ostvaruju u Općini Kostrena,

- osobna invalidnina.

- doplatak za djecu.

(4) Iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka se umanjuje za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.

3. Posebni uvjet

Članak 11.

(1) Posebni uvjet ispunjavaju:

1) djeca, udovice i roditelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata,

2) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

3) djeca nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

4) djeca poginulih, umrlih ili nestalih ratnih i civilnih invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

5) djeca hrvatskih ratnih vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

6) djeca ratnih i civilnih invalida rata,

7) ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

(2) U pravima iz ove Odluke izjednačena su djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz prethodnog stavka.

Članak 12.

(1) Djeca iz članka 11. u skladu s odredbama ove Odluke, mogu ostvariti

- pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima,

- pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

- pravo učenika osnovnih škola na besplatni produženi boravak,

- pravo na besplatni gradski i prigradski prijevoz.

(2) Ostale osobe utvrđene u članku 11. ove Odluke mogu ostvariti pravo na besplatni javni prijevoz.

IV. VRSTE POJEDINIH PRAVA KOJA SE OSTVARUJU U OPĆINI KOSTRENA

1. Besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima

Članak 13.

Pravo na financiranje boravka u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti dijete, ako ispunjava neki od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) uvjet korištenja doplatka za djecu

d) dijete obitelji sa troje i više djece

e) dijete samohranog roditelja

f) poseban uvjet iz članka 11. ove Odluke.

Troškove boravka iz prethodnog stavka ovog članka snosi Općina Kostrena kako slijedi:

1) u iznosu od 100% od pune mjesečne cijene za:

- korisnike-djecu koja ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet

2) u iznosu od 50% od pune mjesečne cijene za:

- sve korisnike koji imaju pravo na doplatak za djecu

- korisnike - obitelji sa troje i više djece

- dijete samohranog roditelja.

Pod punom cijenom boravka iz stavka 2. ovog članka, razumijeva se mjesečna cijena usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« Kostrena.

2. Besplatne marende i besplatni produženi boravak učenika osnovnih škola

2.1. Besplatne marende

Članak 14.

Pravo na besplatnu marendu organiziranu u osnovnoj školi na području Općine Kostrena, može ostvariti učenik, ako ispunjava neki od ovih uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjet prihoda

- poseban uvjet

- uvjet korištenja doplatka za djecu

- dijete obitelji sa troje i više djece

- dijete samohranog roditelja.

Troškove marende iz prethodnog stavka ovog članka snosi Općina Kostrena i to kako slijedi:

1) u iznosu od 100% od pune mjesečne cijene za:

- korisnike - djecu koja ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet,

2) u iznosu od 50% od pune mjesečne cijene za:

- dijete korisnika doplatka za djecu

- dijete obitelji sa troje i više djece

- dijete samohranog roditelja.

Učenik osnovne škole, koji je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku obitelj može ostvariti pravo na besplatnu marendu.

2.2. Besplatni produženi boravak

Članak 15.

(1) Pravo na besplatni produženi boravak, koji uključuje i cjelodnevni boravak, organiziran u osnovnoj školi (obuhvaća prehranu - ručak i marendu) može ostvariti učenik, ako ispunjava neki od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet ili

b) uvjet prihoda ili

c) poseban uvjet.

(2) Pravo na djelomice (50%) besplatni produženi boravak može ostvariti učenik:

- dijete obitelji korisnika doplatka za djecu

- dijete obitelji sa troje i više djece

- dijete samohranog roditelja.

Članak 16.

Cijenu produženog boravka Općina Kostrena nadoknađuje školi samo pod uvjetom da je Općina Kostrena preuzela obvezu financiranja programa produženog boravka za određenu školsku godinu.

3. Pomoć i njega u kući

Članak 17.

(1) Pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe:

1) ako ne može to pravo ostvariti na temelju Rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka i

2) ako nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug i djeca i

3) ako nema mogućnosti da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju i

4) ako ispunjava neki od ovih uvjeta

a) socijalni uvjet ili

b) uvjet prihoda.

(2) Za ostvarivanje prava na pomoć i njegu u kući prema ovoj Odluci općinski cenzus prihoda je 10% povoljniji od republičkog cenzusa prihoda utvrđenog prema Zakonu o socijalnoj skrbi.

(3) Pomoć i njega u kući, pod uvjetima iz stavka 1 ovog članka, može se odobriti i osobi kojoj zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnom oštećenja, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Članak 18.

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

1) Organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),

2) Obavijanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

3) Održavanje higijene (pomoć u oblačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

4) Zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba.

Članak 19.

Pomoć i njegu u kući pruža ustanova socijalne skrbi i druga ovlaštena pravna i fizička osoba s kojom Općina Kostrena sklopi ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornosti.

4. Pomoć u prehrani - bon za kupovinu hrane

Članak 20.

(1) Pravo na prehranu putem bona za kupovinu hrane može ostvariti osoba:

1) ako ispunjava socijalni uvjet ili

2) uvjet prihoda ili

3) posebni uvjet.

Članak 21.

Prvenstvo za korištenje bona ima:

1) bolesna i nemoćna osoba (što dokazuje liječničkom potvrdom)

2) muškarac stariji od 65 godina odnosno žena starija od 60 godina

3) nezaštićeni najmoprimci (podstanari),

4) član obitelji s više od 4 člana,

5) član samohrane obitelji,

6) samac.

5. Pomoć za troškove stanovanja

5.1. Pomoć za troškove najamnine

Članak 22.

Pravo na pomoć za troškove najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) korisnik stana koji plaća zaštićenu najamninu,

2) korisnik stana koji plaća slobodno ugovorenu najamninu.

Članak 23.

(1) Najmoprimac može ostvariti pravo na pomoć za troškove zaštićene i slobodno ugovorene najamnine ako ispunjava neki od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet ili

b) uvjet prihoda ili

c) posebni uvjet.

(2) Najmoprimac nema pravo na pomoć za troškove zaštićene i slobodno ugovorene najamnine:

a) ako stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu obiteljskog kućanstva (osim supružnika kojima pripada jedna soba), izuzev umirovljenika korisnika staro

sne mirovine, pod uvjetom da stanuje u tom stanu najmanje 10 godina neprekidno ili

b) ako stan ili dio stana daje u podnajam ili

c) ako on ili članovi obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

Članak 24.

(1) Pomoć za podmirenje troškova najamnine daje se na način da se najmoprimcu potpisniku ugovora o najmu nadoknađuje svota navedena u ugovoru o najmu, a najviše 500,00 kuna mjesečno.

(2) Pomoć iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

5.2. Pomoć za troškove komunalnih usluga

Članak 25.

Pomoć za troškove komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove:

1. vode i otpadnih voda,

2. odvoza kućnog smeća,

3. električne struje.

5.2.1. Pomoć za troškove komunalnih usluga

Članak 26.

(1) Pravo na pomoć za troškove komunalnih usluga: vode i otpadnih voda i odvoza kućnog smeća može ostvariti korisnik ako ispunjava neki od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet ili

b) uvjet prihoda.

(2) Nema pravo na pomoć za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovog članka korisnik:

1) ako koristi stan koji ima veći standard od jedne sobe po članu obitelji, izuzev:

- supružnika kojima pripada jedna soba i

- umirovljenika, pod uvjetom da umirovljenik stanuje u tom stanu najmanje deset godina neprekidno i

2) ako stan ili dio stana daje u najam odnosno u podnajam ili ako se stan koristi za druge namjene.

5.2.3. Pomoć za troškove vode i otpadnih voda

Članak 27.

(1) Korisnik iz članka 26. ove Odluke ima pravo:

- na uslugu korištenja vode bez naplate do 5 m3 mjesečno po članu obitelji i

- na oslobođenje troškova za otpadne vode.

5.2.4. Pomoć za troškove odvoza kućnog smeća

Članak 28.

Korisnik iz članka 26. ove Odluke ima pravo na oslobađanje troškova odvoza kućnog smeća.

5.2.5. Pomoć za troškove električne struje

Članak 29.

Pravo na pomoć za troškove električne struje može ostvariti samac i obitelj ako ispunjava:

a) socijalni uvjet ili

b) uvjet prihoda

i to:

- samcu u iznosu od 50,00 kuna

- dvočlanoj obitelji u iznosu od 60,00 kuna

- tročlanoj obitelji u iznosu od 70,00 kuna

- četveročlanoj obitelji u iznosu od 100,00 kuna

- obitelji koja ima više od četiri člana - u iznosu od 100,00 kuna.

Članak 30.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i električne struje nema korisnik koji ima u vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske:

- kuću za odmor ili

- drugu kuću ili stan.

6. Pomoć za troškove gradskog prijevoza

Članak 31.

(1) Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza može ostvariti samac i obitelj odnosno predstavnik obitelji na sljedeći način:

a) ako ispunjava socijalni uvjet i poseban uvjet - ostvaruje pravo na besplatni prijevoz,

b) ako ispunjava uvjet prihoda - ostvaruje pravo na pomoć u iznosu od 50% od cijene vozne karte.

c) dijete - redoviti učenik srednje škole i redoviti student iz obitelji sa troje i više djece te dijete samohranog roditelja može ostvariti pravo na djelomice (50%) troškova prijevoza ukoliko ne ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili poseban uvjet, do završetka redovnog školovanja.

(2) Nemaju pravo na besplatni prijevoz radno sposobne osobe, bez obzira što ispunjavaju socijalne uvjete i uvjete prihoda, ako se uredno ne prijavljuju Zavodu za zapošljavanje (muškarci mlađi od 60 godina, a žene mlađe od 55 godina), izuzev redovitih učenika i studenata.

(3) Obitelj prema socijalnom uvjetu, uvjetu prihoda i posebnom uvjetu može ostvariti samo jednu besplatnu mjesečnu voznu kartu (predstavnik obitelji), izuzev redovitih učenika i studenata.

(4) Ako se radi o nepokretnim osobama, vozna karta može glasiti, umjesto na predstavnika obitelji, na ime nekoga od ostalih članova obitelji.

Članak 32.

Pravo na besplatni gradski i prigradski prijevoz mogu ostvariti darovatelji krvi:

- muškarac s 50 ili više davanja,

- žena s 40 ili više davanja,

što dokazuju potvrdom - ispravom Hrvatskog crvenog križa - gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Članak 33.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu mogu ostvariti:

- dijete, udovica ili roditelj poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)

- hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)

- ratni i civilni invalid rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

- dijete ratnog ili civilnog invalida rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog ili civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

- slijepe i gluhe osobe

- osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize

- osobe oboljele od multiple skleroze

- dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici

- ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% i više.

Pravo na besplatnu voznu kartu imaju sva djeca iz prethodnog stavka ovog članka - redoviti učenici osnovnih i srednjih škola i studenti do završetka redovitog školovanja.

Članak 34.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti, ako ispunjavaju neki od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet ili

b) uvjet prihoda.

Članak 35.

Pravo na besplatni prijevoz, u pravilu, vrijedi:

- za učenike i studente, do konca školske godine odnosno do 30. 1ipnja, a

- za ostale korisnike, do konca kalendarske godine.

Članak 36.

Korisnici besplatnog prijevoza dužni su, radi produljenja (nastavka) korištenja, predočiti i predati isprave i ostale dokaze o kojima ovisi ostvarivanje prava početkom svake kalendarske godine tj. do 15. siječnja, a učenici i studenti početkom svake školske godine.

7. Pomoć za pogrebne troškove

Članak 37.

(1) Pravo na pomoć za pogrebne troškove (osnovna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava neki od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet ili

b) uvjet prihoda.

(2) Pravo na pomoć za pogrebne troškove ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu pogrebnih troškova može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb Rijeka ili iz drugih izvora.

(3) Pomoć za pogrebne troškove ostvaruje se na način da se obitelj odnosno rodbina pokojnika oslobađa plaćanja računa za te troškove.

8. Smještaj u Ustanovu - Psihijatrijska bolnica Lopača

Članak 38.

U Psihijatrijsku bolnicu Lopača može se smjestiti, a na trošak Općine Kostrena, socijalno-ugrožena osoba - kronični psihijatrijski bolesnik i psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava uvjet prihoda, na način da Općina Kostrena snosi razliku između primanja koja ostvaruje bolesnik i pune cijene koštanja navedenog smještaja.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 39.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja te putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 40.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Odjel).

Uz zahtjev, kao i u tijeku korištenja prava, podnositelj je dužan predati odnosno predočiti Odjelu sve dokaze (isprave i dr.) bitne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti, da se posebno ispitaju činjenice i okolnosti koje su odlučne za ostvarivanje pojedinog prava (posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi prikladan način).

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi je žuran.

Članak 41.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu prije mjeseca u kojem se ostvaruje pravo (osim zahtjeva za smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača).

Pravo se ostvaruje, u pravilu, od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Odjel može odlučiti da korisnik ostvaruje pravo i za mjesec u kojem je podnio zahtjev, ako za to nema administrativnih i drugih zapreka.

Članak 42.

(1) O ostvarivanju prava iz ove Odluke osim smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača) u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

(2) O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 43.

U tijeku ostvarivanja prava korisnici su dužni, u pravilu, svaka tri mjeseca, a najmanje jedanput godišnje, dostaviti (predočiti) dokaze o kojima ovisi ostvarivanje (daljnje korištenje) prava, ako ovom Odlukom nije za ostvarivanje pojedinih prava određen kraći rok.

Odjel može odrediti, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizija), kraći rok od tri mjeseca za dostavu dokaza.

Ako promijenjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb to zahtijevaju, donijet će se novo rješenje.

Korisnik prava je dužan prijaviti Odjelu svaku promjenu činjenica koje utječu na postojanje prava, a u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Članak 44.

(1) U socijalnu iskaznicu upisuju se svi oblici pomoći ostvarene u Centru za socijalnu skrb Rijeka, pomoći ostvarene na temelju odredaba ove Odluke, pomoći ostvarene kod humanitarnih udruga, te ostale pomoći kada je to određeno propisima.

(2) Ako korisnik socijalne skrbi nema socijalnu iskaznicu, pomoći iz stavka 1. ovog članka mogu se upisivati u drugu odgovarajuću ispravu koja zamjenjuje socijalnu iskaznicu.

Članak 45.

Odjel će na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti popis (pregled) svih dokaza (isprava i dr.) koji se moraju predati i predočiti za ostvarivanja prava iz ove Odluke.

Članak 46.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena na temelju ove Odluke troše zakonito i svrsishodno.

Korisnici sredstava dužni su na zahtjev Odjela davati pisana izvješća o trošenju sredstava.

Članak 47.

Odjel će donijeti prema potrebi, naputak za provedbu ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 48.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine« PGŽ broj 4/ 98, 7/01, 19/01, 9/02, 16/02, 19/03, 41/04 i 6/05).

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-05-46

Kostrena, 15. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Marjan Blokar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=51221&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr