SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
OPĆINA KOSTRENA
49

56.

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: održavanje čistoće) na području Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Općina), provođenje nadzora nad istim i kaznene odredbe.

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

II. POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Održavanje čistoće na području Općine obavlja Komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o. Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo obvezno je osigurati obavljanje komunalne usluge iz članka 1. ove Odluke za sve pravne i fizičke osobe koje proizvode komunalni otpad na području Općine.

Komunalno društvo dužno je organizirati odvoz komunalnog otpada specijalnim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada takvim vozilima dužno je osigurati odvoz drugim odgovarajućim vozilima.

Komunalno društvo dužno je:

- postaviti dovoljan broj posuda za skupljanje komunalnog otpada,

- održavati posude u tehnički i sanitarno ispravnom stanju, a redovnim pranjem održavati ih čistima i urednima.

Članak 5.

Komunalna usluga održavanje čistoće obavlja se po Programu skupljanja i odvoza komunalnog otpada, kojeg donosi Komunalno društvo.

Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se tjedni raspored skupljanja i odvoza komunalnog otpada na pojedinim područjima Općine.

Intenzitet obavljanja komunalne usluge održavanja čistoće na pojedinom području Općine prilagođava se potrebama, u pravilu odvoz se vrši tri puta tjedno, na način da broj postavljenih posuda bude dostatan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su namijenjene, u razdoblju između dva pražnjenja tih posuda.

Članak 6.

Obveznik korištenja komunalne usluge održavanja čistoće (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevina na području Općine, a koja proizvodi komunalni otpad.

Korisnik usluge iz stavka 1. ovoga članka smatra se i korisnik građevine ili posebnog dijela građevine, kada je to pravo na njega prenio vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine pisanim ugovorom.

Članak 7.

Korisnik usluge obvezan je koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće na način da komunalni otpad odlaže u posude za skupljanje komunalnog otpada.

U izvršenju obveze iz stavka 1. ovoga članka, korisnik usluge dužan je poštivati odredbe odluke kojom se uređuje komunalni red na području Općine i pravila komunalnog društva o načinu odlaganja komunalnog otpada.

Članak 8.

Obveza korištenja komunalne usluge održavanja čistoće nastaje za korisnika usluge u trenutku stjecanja vlasništva građevine odnosno posebnog dijela građevine, ili pravo korištenja građevine odnosno posebnog dijela građevine ako je tako naznačeno u pisanom ugovoru iz članka 6. stavak 2. ove odluke.

O stjecanju vlasništva ili prava korištenja iz stavka 1. ovog članka, korisnik usluge je dužan pismeno obavijestiti Komunalno društvo u roku 90 dana od dana stjecanja prava.

Članak 9.

Korisnik usluge dužan je plaćati obavljanje komunalne usluge održavanja čistoće sukladno cjeniku Komunalnog društva, na temelju ispostavljenog računa.

III. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar Općine.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u roku od 90 dana pismeno ne obavijesti Komunalno društvo o stjecanju vlasništva građevine ili posebnog dijela građevine u kojoj se proizvodi komunalni otpad (članak 8. stavak 2. Odluke),

2. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, pismeno ne obavijesti Komunalno društvo da nije evidentirana kao korisnik komunalne usluge održavanja čistoće, a vlasnik je građevine ili posebnog dijela građevine

izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke (članak 12. Odluke).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba kaznit će globom u iznosu od 100,00 kuna.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke koja proizvodi komunalni otpad, koji nije evidentiran kao obveznik komunalne usluge održavanja čistoće, dužan je pismeno obavijestiti Komunalno društvo o vlasništvu građevine, odnosno posebnog dijela građevine najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-47

Kostrena, 15. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Marijan Blokar, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=51221&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr