SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
OPĆINA KOSTRENA
49

55.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. prosinca 2005., donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2006. godinu, i to kako slijedi:

1.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 1.090.000,00

a. Redovno održavanje 500.000,00

1.Sukladno Ugovoru o održavanju,
a temeljem plana za 2006. godinu500.000,00

b. Pojačano održavanje 590.000,00

1.Cesta Rožići (radovi iskopa, izrade
tamponskog sloja, rubnjaka i dijela asfalta) 50.000,00

2.Cesta Stogirac (radovi iskopa proširenja,
izrade rubnjaka i asfaltnog sloja) 200.000,00

3.Cesta Vrh Martinšćica - Sv. Barbara
(proširenje cesta, izrada nogostupa
i rubnjaka) 200.000,00

4. Put Barunija 140.000,00

2. ODRŽAVANJE PLAŽA 200.000,00

1. Sezonsko čišćenje plaža 180.000,00

2. Manje intervencije na području plaža 20.000,00

3.ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH
POVRŠINA 1.120.000,00

Redovno održavanje 1.120.000,00

1.Provedba mjera dezinsekcije, deratizacije
i dezinfekcije 120.000,00

2. Usluge higijeničara i veterinara 50.000,00

3. Hortikulturno uređenje zelenih površina 400.000,00

4. Uređenje i čišćenje zelenih površina 500.000,00

5. Dječja igrališta 50.000,00

4.ODRŽAVANJE ČISTOĆE I JAVNIH
POVRŠINA 350.000,00

1. Čišćenje javno-prometnih površina 350.000,00

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 530.000,00

1.Utrošak električne energije 380.000,00

2.Održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete 150.000,00

6. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 150.000,00

1.Održavanje upojnih građevina i odvodnja
atmosferskih voda 150.000,00

7.ODRŽAVANJE POMORSKOG
DOBRA 790.000,00

1.Obalni put 100.000,00

2.Uređenje sunčališta SMOKVINOVO 30.000,00

3.Popravak i sanacija ograde šetnice i tuševa 100.000,00

4.Sanitarni čvorovi 30.000,00

5.Popravak rive u Žurkovu 30.000,00

6.Sanacija stijenskog pokosa uvale
Podumboka 500.000,00


UKUPNO: 4.230.000,00

Članak 2.

Ukupna sredstva iz članka 1. Programa, osiguravaju se iz komunalne naknade, naknade za koncesijska odobrenja, iz Proračuna Općine Kostrena i drugih izvora po posebnim propisima.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-05-44

Kostrena, 15. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Marijan Blokar, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=51221&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr