SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

43.

Na temelju članka 11. stavaka 1. i 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) i Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena, Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2005. godine, usvojilo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru
Općine Kostrena za četverogodišnje razdoblje
(listopad 2005. - rujan 2009. godine)

PROGRAM MJERA za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

I. CILJEVI PROGRAMA

II. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

III. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

IV. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

V. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

I. CILJEVI PROGRAMA

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za naredno četverogodišnje razdoblje izrađen je, kao i tri prethodna programa, s osnovnim ciljem podizanja ukupne kvalitete života stanovništva na području općine u smislu kvalitetnijeg stanovanja, rada, odmora i rekreacije u zdravom okolišu. Za poduzimanje potrebnih radnji, postupaka i mjera u ostvarenju tog cilja Općina Kostrena ulaže značajne planske, organizacijske i financijske napore.

Prostorni plan uređenja Općine Kostrena (u daljem tekstu: Plan) kao temeljni prostorni dokument za planiranje cjelokupnog razvoja općine i postupanje u njenom administrativnom prostoru, usvojen je i donesen na sjednici Općinskog vijeća 29. ožujka 2001. godine, a objavljen je u »Službenim novinama« broj 07/01 od 12. travnja 2001. godine.

Isto tako doneseni su i sljedeći planovi nižeg reda:

- Urbanistički plan uređenja Poslovne zone K-3, Šoići,

- Urbanistički plan uređenja građevinskog područja sportsko-rekreativne namjene R-3 i dijela građevinskog područja naselja N-9

- Detaljni plan uređenja uvale Žurkovo.

Provedba i razrada postavki i mjera ovog Prostornog plana uređenja provodit će se putem Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru.

Program mjera, osim zakonom određenog sadržaja, mora:

- utvrditi nositelje pojedinih obveza, rokove i troškove planiranih mjera,

- odrediti mjere za provedbu politike prostornog uređenja (komunalni doprinos, razina uređenosti građevinskog zemljišta za pojedina uža područja i dr.),

- prioritetno planirati gradnju građevina od županijskog značaja,

- predvidjeti osiguranje sredstava za zaštitu i upravljanje zaštićenih područja i cjelina,

- navesti područja i lokalitete na kojima će se provoditi sustavna istraživanja i praćenje pojava i procesa u prostoru,

- predvidjeti mogućnost osiguranja sredstava za financiranje projekata za potrebe općine i grada, kao što su izgradnja

građevina društvenih djelatnosti za javne funkcije, prometnica i sličnog,

- predvidjeti mjere za poticanje razvoja određenih gospodarskih djelatnosti.

Ciljevi daljnjeg uređenja prostora na području općine, nakon usvajanja i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, svode se na:

- izradu prostornih planova užih područja koji su predviđeni i propisani odredbama PPU Općine Kostrena, a nisu do sada usvojeni, kao i izmjena i dopuna PPU, te usklađivanje već donesenih i usvojenih planova s izmjenama i dopunama PPU, pribavljanje podataka i stručnih podloga, te poduzimanje mjera od značenja za njihovu izradu i donošenje,

- poduzimanje mjera za provođenje odrednica važećih prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja koji su na snazi, te mjera za realizaciju ukupne politike uređenja prostora u sljedeće četiri godine.

Određivanje postavljenih ciljeva vrši se temeljem:

- određivanja prioritetnih potreba i mogućnosti uređenja prostora postojećih naseljskih površina, izdvojenih površina izvan naselja za gospodarske (proizvodne, poslovne i turističko-ugostiteljske namjene), površina za sportsko-rekreacijske namjene i površina za proširenje postojećih groblja, u području stanja opremljenosti građevinskog zemljišta, poboljšanja postojeće prometne i komunalne infrastrukturne mreže, uređenja javnih površina, izgradnje javnih sadržaja i sl.,

- evidencije i prikaza vlasničkog stanja na zemljištu,

- okvirnih financijskih sredstava koja će biti uložena u različite oblasti uređenja prostora (prikupljenih uglavnom od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te drugih sredstava općinskog proračuna).

II. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Dovršenje dokumenata u izradi:

1.1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena

Prostorni plan uređenja Općine Kostrena usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Kostrena.

Primjenom ovog plana, te razradom planova nižeg reda, ustanovilo se da neka rješenja nisu provediva. Prvenstveno se to odnosi na prometnice, te se nadalje zbog novih zakonskih obaveza (Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) i Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04)) pristupilo izmjenama i dopunama ovog plana koji je sada u izradi.

Rok za donošenje i usvajanje plana: prosinac 2005. godine.

1.2. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreativne namjena R-2 koji obuhvaća područje od ugostiteljskog objekta »Anić« do lučice »Stara voda« uključujući i područje lučice (kopneni pojas između Ul. kostrenskih pomoraca i mora), također je u izradi.

Za ovaj plan potrebno je održati javnu raspravu da bi se napravio konačni prijedlog plana.

Rok za donošenje i usvajanje: ožujak 2006. godine.

1.3. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N- 1 koji obuhvaća područje Šodići, Žuknica i Rožići, nalazi se u izradi. Javna rasprava je održana i čeka se usvajanje izmjena i dopuna PPU Općine Kostrena nakon čega bi se zatražila suglasnost ureda državne uprave za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Rok za donošenje i usvajanje: veljača 2006. godine.

1.4. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N- 3 koji obuhvaća područje Doričići, Paveki i Perovići. Javna rasprava je održana i čeka se usvajanje izmjena i dopuna PPU Općine Kostrena nakon čega bi se zatražila suglasnost ureda državne uprave za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Rok za donošenje i usvajanje plana: veljača 2006. godine.

1.5. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja sportsko-rekreativne namjene R-1 koji zauzima područje između građevinskih područja N-1 i N-3. Javna rasprava je održana i čeka se usvajanje izmjena i dopuna PPU Općine Kostrena nakon čega bi se zatražila suglasnost ureda državne uprave za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Rok za donošenje i usvajanje plana: veljača 2006. godine.

Napomena: Planove pod 1.3., 1.4. i 1.5. zbog uzajamne povezanosti izrađuje isti arhitektonski ured, izrađuju se paralelno, te će tako i ostati.

1.6. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N- 2. U tijeku je izrada prijedloga plana te usvajanje prijedloga za održavanje javne rasprave.

Rok za donošenje i usvajanje plana: lipanj 2006. godine.

1.7. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N- 4. U tijeku je izrada prijedloga plana te usvajanje prijedloga za održavanje javne rasprave.

Rok za donošenje i usvajanje plana: lipanj 2006. godine.

1.8. Detaljni plan uređenja izdvojenog građevinskog područja groblja Sv. Barbare. U tijeku je izrada prijedloga plana te usvajanje prijedloga za održavanje javne rasprave.

Rok za donošenje i usvajanje plana: ožujak 2006 godine.

2. Stručne podloge za izradu prostornih planova

2.1. Geodetsko-katastarske podloge

U tijeku je provođenje gruntovno-ispravnog postupka za područje k.o. Kostrena - Lucija nakon čega će se uskladiti katastarsko i gruntovno stanje i uspostaviti nove zemljišne knjige, a novi snimak postat će službenom podlogom za izradu svih planiranih prostornih dokumenata Općine Kostrena u navedenom razdoblju. Po završetku postupka za k.o. Kostrena - Lucija pristupit će se izradi za k.o. Kostrena - Barbara.

Koristi se digitalni ortofoto u boji za Općinu Kostrena u mjerilu 1:1000 tako da ovaj projekt kompletira kvalitetnu podlogu za izradu prostornih planova.

Rok dovršetka gruntovno-ispravnog postupka: lipanj 2006. godine.

2.2. Programi, odluke i drugi dokumenti

Člankom 108. plana za izradu mjera zaštite, razvoja i gospodarenja prostorom, za potrebe izrade planova užih područja, te provođenje drugih mjera određenih Planom, utvrđuje se obveza izrade sljedećih dokumenata:

1. Odluka o režimu zaštite podmorskog parka s uvalom Svežanj

Rok za izradu odluke: lipanj 2006. godine

2. Odluka o zaštiti od buke

Rok za izradu odluke: lipanj 2006. godine.

Prihvaćanje i donošenje navedenih dokumenata vrši Općinsko vijeće.

3. Program izrade novih dokumenata prostornog uređenja

Izrada prostornih planova užih područja u svrhu posrednog provođenja Prostornog plana uređenja Općine Kostrena nastavit će se i u budućem razdoblju.

3.1. Građevino područje N-2 obuhvaća dijelove područja Vrh Martinšćice i Glavani (u izradi)

3.2. Građevno područje N-4 obuhvaća područje Sv. Lucija, Plešići, Rožmanići, Dujmići, Maračići (u izradi)

Za ova područja izradit će se urbanistički planovi uređenja.

3.3. Groblje Sv. Barbara (u izradi)

Potrebno je izraditi Detaljni plan uređenja.

3.4. Centralni dio naselja N-1

Potrebno je izraditi Detaljni plan uređenja.

3.5. Za dijelove građevinskog područja na kojima se predviđa izgradnja više stambenih građevina (N-1, N- 3)

Potrebno je izraditi Detaljni plan uređenja.

3.6. Građevinsko područje naselja N-9 i građevinsko područje sportsko rekreativne namjene R-3

Potrebno je izraditi izmjene i dopune UPU ovih područja (uskladiti s PPU Općine Kostrena).

3.7. Građevinska područja za gospodarske namjene

3.7.1. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Brodogradilišta »Viktora Lenca« sa svrhom prenamjene prostora Vele Kave

3.7.2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena što je već u postupku, te izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja poslovne zone K-3 Šoići (promjena granica UPU K-3).

3.7.3. Za poslovne zone K-1, K-2, K-4 predviđena je izrada urbanističkih planova uređenja, što će se realizirati u razdoblju 2005. -2009. godina.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) i Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) još je jednom propisan sadržaj prostornih planova užih područja (DPU i UPU) uz već važeće propise (Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98), način provođenja javne rasprave određen je Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 10/98), a usvajanje i donošenje detaljnih planova uređenja, člankom 28. Zakona o prostornom uređenju).

U sljedećoj tablici dat je zbirni prikaz prostornih planova. Određeni su nositelji izrade planova i rokovi za njihovu izradu, usvajanje i donošenje. Potrebna financijska sredstva određena su okvirno, a stvarne cijene koštanja navedenih planova odredit će se izborom najprihvatljivije ponude za njihovu izradu.III. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

Programom mjera predviđa se gradnja i rekonstrukcija objekata na području Općine Kostrena:

1. Početak gradnje doma za starije i nemoćne osobe

2. Početak rada poslovne zone Šoići

3. Nastavak gradnje sustava plinofikacije

4. Izgradnja kanalizacije Žuknica

5. Završetak izgradnje kanalizacije Sv. Lucija

6. Početak gradnje kanalizacije Glavani, Vrh Martinšćice, Rožmanići, Dujmići

7. Značajni zahvati u gradnji gospodarskih objekata proizvodnje, poslovne i turističko-ugostiteljske namjene, te uređenje odgovarajućih površina očekuju se na površinama za izdvojene namjene izvan naselja (u Planu označene kao proizvodne zone I-1, I-2, I-3, poslovne zone K-1, K-2, K-3, K-4, turističko-ugostiteljska zona T-1, sportsko-rekreacijskih zona R-1 i R-2), a oni će se odvijati u skladu s odrednicama urbanističkih i detaljnih planova uređenja

8. Zahtjevi za gradnju novih i rekonstrukcijom postojećih sportsko-rekreacijskih građevina i površina, kao i za izgradnjom građevina izvan građevinskog područja rješavat će se sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena i prostornih planova užih područja.

IV. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

4.1. Program pripreme građevinskog zemljišta

I nadalje će se vršiti otkup i zamjena neizgrađenog građevinskog i ostalog zemljišta u svrhu učinkovitijeg uređenja čitavog prostora prema odrednicama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, kao i planova nižeg reda.

4.2 Program uređenja građevinskog zemljišta

4.2.1. Nastaviti sa izgradnjom i uređenjem javnih površina, cesta, putova, pločnika, pješačkih prijelaza, trgova i javnih parkirališta

4.2.2. Nastaviti sa dopunjavanjem i izgradnjom javne rasvjete na cijelom području Općine Kostrena

4.2.3. Nastaviti izgradnju i rekonstrukcije postojeće, vodovodne i elektroopskrbne mreže u svim naseljima

4.2.4. Nastaviti izgradnju i opremanje javnih zelenih površina, dječjih igrališta, plaža, prema mogućnostima i prioritetima

4.2.5. Nastaviti s uređenjem svih sportskih lučica

4.2.6. Povećati razinu prikupljanja i evakuaciju otpada iz naselja i slobodnih površina.

V. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

Člankom 110. Prostornog plana uređenja Općine Kostrena određuje se potreba provođenja sustavnih istraživanja i praćenja pojava i procesa u prostoru. Praćenje treba obuhvatiti cjelovit sklop pojava koje utječu na stanje okoliša, a osobito koje utječu na kakvoću prirodne baštine, tla, zraka, vode i mora.

Zaštitne mjere okoliša su one kojima se osigurava cjelovito osiguranje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvitka.

- Procjena utjecaja na okoliš

Građevine i zahvati u prostoru za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš propisani su člankom 102. PPU Općine Kostrena. Ovim Planom, a temeljem Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00) određuju se sljedeće građevine i zahvati u prostoru na području Općine Kostrena za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš:

1. Izgradnja planirane državne ceste - spoj čvor Draga - državna cesta

2. Rekonstrukcija luke lokalnog značenja Žurkovo u sklopu građevinskog područja turističko-ugostiteljske zone T-1

3. Izgradnja planirane trase magistralnog plinovoda, te eventualna izgradnja ovih dionica naftovoda i produktovoda.

Rokove za početak navedenih investicijskih i graditeljskih zahvata nije moguće sada odrediti, ali je navedene procjene utjecaja na okoliš svakako potrebno izraditi u sklopu ukupne projektne dokumentacije za njihovo izvođenje.

1. Za sve zahvate u prostoru koji prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00) podliježu obvezi izrade studije utjecaja na okoliš - izraditi SUO i postupati u skladu s njenim odredbama u svrhu očuvanja i unapređenja stanja u prostoru.

2. Nadzirati provođenje monitoringa kao obveze iz prihvaćenih studija o utjecaju na okoliš.

3. Uspostaviti inspekcijski nadzor nad svim štetnim emisijama u okoliš u skladu s važećom zakonskom regulativom.

4. I nadalje realizirati planirane zahvate za poboljšanje stanja okoliša u okružju industrijskih i radnih zona Općine Kostrena.

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

1. Za provođenje politike uređenja prostora i ostvarenje ovog Programa potrebno je primijeniti i provoditi sve propisane mjere iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.

2. Provođenje dokumenata uređenja prostora je u nadležnosti Ureda državne uprave u PGŽ, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove. Suradnja općinskih tijela Općine Kostrena i Ureda kvalitetna je i učinkovita, a osigurana je i odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

3. Nakon usvajanja i objave Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za četverogodišnje razdoblje daljnje operativne mjere za ostvarenje Programa utvrdit će Općinsko vijeće Općine Kostrena u skladu s mogućnostima proračuna za svaku godinu.

Stupanjem na snagu ovog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za četverogodišnje razdoblje (listopad 2005. - rujan 2009. godine), prestaje važiti Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje (srpanj 2005. - lipanj 2007. godine) objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 22/2005.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za četverogodišnje razdoblje (listopad 2005. - rujan 2009. godine) objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu osmog dana od dana objave te vrijedi četiri godine od dana početka primjene.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-31

Kostrena, 29. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 

Program mjera za unapređenje stanja   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=51221&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr