SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

42.

Temeljem članka 49. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjer.) i članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01, 05/01 i 20/02) Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena, na sjednici održanoj 13. rujna 2005. godine donijelo je

POSLOVNIK
Općinskog poglavarstva Općine Kostrena

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo, način rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo, Općina), te druga pitanja od značaja za njegov rad.

USTROJSTVO

Članak 2.

Poglavarstvo ima ukupno 5 članova.

Članak 3.

Načelnik Općine po položaju je predsjednik Poglavarstva.

Zamjenik načelnika član je Poglavarstva i po položaju potpredsjednik Poglavarstva.

Članak 4.

Predsjednik Poglavarstva zastupa Poglavarstvo i predsjedava sjednicama. Kao predsjednik Poglavarstva:

- saziva sjednice Poglavarstva i predlaže dnevni red

- predsjedava sjednicama

- potpisuje akte Poglavarstva

- provodi i osigurava provođenje akata Poglavarstva

- usklađuje rad Poglavarstva i radnih tijela Poglavarstva

- obavlja i druge poslove propisane zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Poglavarstva, zamjenjuje ga potpredsjednik Poglavarstva.

Članak 5.

Svaki član Poglavarstva ima pravo:

- predložiti raspravu o pojedinim pitanjima iz nadležnosti ili od interesa za Općinu ili svog djelokruga rada

- predložiti donošenje akata iz djelokruga Poglavarstva

- sudjelovati u raspravi i odlučivanju na sjednicama Poglavarstva

- predlagati utvrđivanje načelnih stavova i smjernica za rad Općinske uprave

- obavljati druge poslove po ovlasti Poglavarstva i Predsjednika Poglavarstva.

Članak 6.

Poglavarstvo osniva radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja iz djelokruga Poglavarstva, davanja prijedloga i mišljenja, praćenja stanja u pojedinim područjima rada i dijelovanja Poglavarstva.

Članak 7.

Radna tijela poglavarstva su stalna ili povremena.

Stalna radna tijela su odbori, a povremena radna tijela su povjerenstva, komisije ili druga radna tijela.

Aktom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se sastav, predsjednik ili voditelj, članovi, djelokrug i način rada radnog tijela.

Članak 8.

Članovi radnih tijela imenuju se na prijedlog Predsjednika ili člana Poglavarstva.

Poglavarstvo imenuje članove radnih tijela iz reda svojih članova, stručnih i javnih djelatnika, drugih osoba koje mogu doprinijeti radu radnog tijela i ostvarenju svrhe zbog koje se tijelo i osniva.

Članak 9.

Članovi radnih tijela imenuju se za mandatno razdoblje Poglavarstva.

Članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka i to na vlastiti zahtjev ili iz drugog opravdanog razloga.

Članak 10.

Radna tijela rade na sjednicama.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Radno tijelo podnosi izvješće o svom radu po okončanom poslu ako su povremena, a stalna podnose izvješće barem jedanput godišnje.

NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

Članak 11.

Poglavarstvo obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu povjereni zakonom i propisima donijetim na temelju zakona, i to:

- priprema prijedloge općih akata

- predlaže Vijeću donošenje akata i mjera

- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Vijeću podnose drugi predlagači

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća

- usmjerava djelovanje Općinske uprave u obavljanju poslove iz samoupravnog djelovanja i nadzire njen rad

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine

- upravlja prihodima i rashodima Općine

- vrši izbor i imenovanje, opoziv i razrješenje djelatnika, nositelja funkcija i predstavnika Poglavarstva ili Općine kada je to predviđeno zakonom ili Statutom obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Članak 12.

Poglavarstvo radi na sjednicama.

Sjednice se održavaju u pravilu jednom tjedno i to utorkom.

Predsjednik Poglavarstva saziva sjednicu pisanim pozivom, najkasnije tri dana prije zakazane sjednice. Iznimno, u hitnim slučajevima, sjednica može biti zakazana na drugi način (telefonom ili slično) u kraćem roku.

Poziv sadrži prijedlog dnevnog reda i pisani materijal nužan za raspravljanje i odlučivanje uz predloženu točku dnevnog reda.

Članak 13.

U radu sjednice sudjeluju pročelnik Općinske uprave i osobe koje je predsjednik pozvao kao izvjestitelje po pojedinim točkama dnevnog reda ili kao goste.

Članak 14.

Nitko na sjednici ne može govoriti prije nego što dobije riječ od Predsjednika Poglavarstva. Predsjednik vodi brigu o tome da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru. Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, Predsjednik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda, a ako se govornik ni nakon opomene ne pridržava teme, Predsjednik će mu oduzeti riječ.

Članak 15.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Poglavarstvo odluči da se o nekoj točki dnevnog reda glasuje tajno.

Na poziv Predsjednika članovi Poglavarstva glasuju »ZA« prijedlog, »PROTIV« prijedloga ili izjavom »SUZDRŽAN«, i to dizanjem ruke ili pojedinačnim izjašnjavanjem. Nakon glasovanja Predsjednik Poglavarstva utvrđuje da li je Prijedlog prihvaćen ili odbijen.

Na izričiti zahtjev bilo kojeg člana Poglavarstva izdvojeno mišljenje može se unijeti u zapisnik, nezavisno od rezultata glasovanja po toj točki dnevnog reda.

Ako je rezultat glasovanja izjednačen, glasovanje se ponavlja, a u slučaju istog ponovljenog rezultata, odlučivanje po toj točki dnevnog reda odgađa se do sljedeće sjednice Poglavarstva.

Tajno glasovanje provodi se listićima na način da svaki član Poglavarstva ispunjava listić, stavlja ga u zajedničku kutiju, nakon čega načelnik otvara kutiju i javno vrši prebrojavanje i utvrđivanje rezultata glasovanja.

Članak 16.

O radu na sjednici Poglavarstva vodi se zapisnik koji se označava rednim brojem sjednice. Zapisnik sadrži naznaku datuma sjednice, početka i završetka, popis prisutnih i odsutnih uz naznaku razloga izostanka.

U zapisnik se unosi sažetak izlaganja po svakoj točki dnevnog reda te odluka odnosno zaključak.

Nakon usvajanja zapisnik, u pravilu na sljedećoj sjednici Poglavarstva, po svakoj točki dnevnog reda izrađuje se pisani izvornik akta.

Članak 17.

Poglavarstvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova pod uvjetom da je sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova Poglavarstva.

Većinom glasova svih članova Poglavarstvo odlučuje se o:

- prijedlogu proračuna i završnom računu

- raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine

- prihodima i rashodima od nekretnina i pokretnina u vlasništvu Općine

- prijedlogu poslovnika Poglavarstva.

U odlučivanju o pitanjima upravljanja i raspolaganja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine te o prihodima i rashodima Općine, nema pravo sudjelovati član Poglavarstva kada je osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 18.

Poglavarstvo, na temelju zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Vijeća, donosi: odluke, poslovnike, pravilnike, naredbe, naputke, programe, planove, zaključke.

Poglavarstvo donosi pojedinačne akte: rješenja i zaključke kada je to predviđeno pozitivnim propisima.

Članak 19.

Odlukom se uređuju odnosi i pitanja od općeg značaja i interesa za općinu kao jedinicu lokalne samouprave, za građene i za pravne osobe na području Općine.

Odlukom se odlučuje o izboru odnosno imenovanju, te o opozivu odnosno razrješenju, kao i o davanju suglasnosti kada je to predviđeno pozitivnim propisima.

Poslovnikom i pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Poglavarstva, Općinske uprave i drugih tijela kada je to predviđeno pozitivnim propisima.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe odluka i drugih općih akata radi njihovog izvršavanja ili osiguravanja izvršavanja.

Naredbom se zabranjuje ili naređuje određeno postupanje radi izvršavanja pojedinih odredbi odluka ili drugih općih akata.

Naputkom se propisuje način rada općinske uprave i pravnih osoba čiji je osnivač Općina, a koje obavljaju javne službe iz samoupravnog djelokruga.

Zaključkom se zauzimaju stajališta o temama koje se razmatraju, utvrđuju se prijedlozi akata koji se upućuju Vijeću, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i odlučuje o pitanjima iz djelokruga Poglavarstva za koje nije predviđeno donošenje nekog drugog akta.

Članak 20.

Poglavarstvo donosi rješenja i zaključke kao pojedinačne akte kada rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 21.

Akte koje donosi Poglavarstvo potpisuje predsjednik Poglavarstva. Akti se ovjeravaju pečatom Poglavarstva.

Opći akti koje donosi Poglavarstvo te pojedinačni akti, ako tako odluči Poglavarstvo, objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

JAVNOST RADA

Članak 22.

Rad Poglavarstva je javan.

O svom radu Poglavarstvo može izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja čiji predstavnici imaju pravo neposredno sudjelovati sjednici osim ako sjednica ili dio sjednice nije zatvoren za javnost.

ODNOS POGLAVARSTVA I OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 23.

Poglavarstvo je za svoj rad i odluke koje donosi odgovorno Općinskom vijeću.

Predsjednik i članovi Poglavarstva osobno su odgovorni za svoje područje rada.

ODNOS POGLAVARSTVA I OPĆINSKE UPRAVE

Članak 24.

Upravno-stručne poslove za Poglavarstvo obavlja općinska uprava.

Ustrojstvo općinske uprave utvrđuje se općim aktom Vijeća.

Pročelnika općinske uprave imenuje Poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

Članak 25.

Poglavarstvo usmjerava djelovanje općinske uprave u obavljanju poslova iz njenog djelokruga rada i nadzire rad uprave.

Poglavarstvo može tražiti izvješće o radu pojedine službe ili izvješća o pojedinim pitanjima iz nadležnosti općinske uprave odnosno zahtijevati prijedloge za rješavanje određenih pitanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Pitanje iz rada Poglavarstva koje nije riješeno ovim Poslovnikom, bit će uređeno posebnim aktom Poglavarstva.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog poglavarstva Općine Kostrena (SN ŽPG broj 8/95).

Članak 28.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-05-367

Kostrena, 13. rujna 2005.

Predsjednik
Miroslav Uljan, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=51221&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr