SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

25.

Na temelju članka 11. stavaka 1. i 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) i Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena, Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2005. godine, usvojilo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena
za dvogodišnje razdoblje
(srpanj 2005. - lipanj 2007. godine)

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

III. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

Programom mjera predviđa se gradnja i rekonstrukcija objekata na području Općine Kostrena:

1. Početak gradnje doma za starije osobe

2. Početak rada poslovne zone Šoići

3. Nastavak gradnje sustava plinofikacije

4. Izgradnja kanalizacije Žuknica

5. Završetak izgradnje kanalizacije Sv. Lucija

6. Početak gradnje kanalizacije Glavani, Vrh Martinšćice, Rožmanići, Dujmići

7. Rješenje vodoopskrbe III. visinske zone

8. Značajni zahvati u gradnji gospodarskih objekata proizvodnje, poslovne i turističko-ugostiteljske namjene, te uređenje odgovarajućih površina očekuju se na površinama za izdvojene namjene izvan naselja (u Planu označene kao proizvodne zone 1-1, 1-2, 1-3, poslovne zone K-1, K-2, K-3, K-4, turističko-ugostiteljska zona T-1, sportsko-rekreacijskih zona R-1 i R-2), a oni će se odvijati u skladu s odrednicama urbanističkih i detaljnih planova uređenja

9. Zahtjevi za gradnju novih i rekonstrukcijom postojećih sportsko-rekreacijskih građevina i površina, kao i za izgradnjom građevina izvan građevinskog područja rješavat će se sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena i prostornih planova užih područja.

IV. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

4.1. Program pripreme građevinskog zemljišta

I nadalje će se vršiti otkup i zamjena neizgrađenog građevinskog i ostalog zemljišta u svrhu učinkovitijeg uređenja čitavog prostora prema odrednicama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, kao i planova nižeg reda.

4.2 Program uređenja građevinskog zemljišta

4.2.1. Nastaviti sa izgradnjom i uređenjem javnih površina, cesta, puteva, pločnika, pješačkih prijelaza, trgova i javnih parkirališta

4.2.2. Nastaviti s dopunjavanjem i izgradnjom javne rasvjete u svim naseljima

4.2.3. Nastaviti izgradnju i rekonstrukcije postojeće, vodovodne i elektroopskrbne mreže u svim naseljima

4.2.4. Nastaviti izgradnju i opremanje javnih zelenih površina, dječjih igrališta, plaža, prema mogućnostima i prioritetima

4.2.5. Nastaviti s uređenjem svih sportskih lučica

4.2.6. Povećati razinu prikupljanja i evakuaciju otpada iz naselja i slobodnih površina.

V. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

Člankom 110. Prostornog plana uređenja Općine Kostrena određuje se potreba provođenja sustavnih istraživanja i praćenja pojava i procesa u prostoru. Praćenje treba obuhvatiti cjelovit sklop pojava koje utječu na stanje okoliša, a osobito koje utječu na kakvoću prirodne baštine, tla, zraka, vode i mora.

Zaštitne mjere okoliša su one kojima se osigurava cjelovito osiguranje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvitka.

- Procjena utjecaja na okoliš

Građevine i zahvati u prostoru za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš propisani su člankom 102. PPU Općine Kostrena. Ovim Planom, a temeljem Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« br. 59/00) određuju se sljedeće građevine i zahvati u prostoru na području Općine Kostrena za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš:

1. Izgradnja planirane državne ceste - spoj čvor Draga - županijska cesta

2. Rekonstrukcija luke lokalnog značenja Žurkovo u sklopu građevinskog područja turističko-ugostiteljske zone T-1

3. Izgradnja planirane trase magistralnog plinovoda, te eventualna izgradnja novih dionica naftovoda i produktovoda.

Rokove za početak navedenih investicijskih i graditeljskih zahvata nije moguće sada odrediti, ali je navedene procjene utjecaja na okoliš svakako potrebno izraditi u sklopu ukupne projektne dokumentacije za njihovo izvođenje.

1. Za sve zahvate u prostoru koji prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« br. 59/00) podliježu obvezi izrade studije utjecaja na okoliš - izradi SUO i postupati u skladu s njenim odredbama u svrhu očuvanja i unapređenja stanja u prostoru.

2. Nadzirati provođenje monitoringa kao obveze iz prihvaćenih studija o utjecaju na okoliš.

3. Uspostaviti inspekcijski nadzor nad svim štetnim emisijama u okoliš u skladu s važećom zakonskom regulativom.

4. I nadalje realizirati planirane zahvate za poboljšanje stanja okoliša u okružju industrijskih i radnih zona Općine Kostrena.

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

1. Za provođenje politike uređenja prostora i ostvarenje ovog Programa potrebno je primijeniti i provoditi sve propisane mjere iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.

2. Provođenje dokumenata uređenja prostora je u nadležnosti Ureda državne uprave odnosno u PGŽ, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko- pravne poslove. Suradnja općinskih tijela Općine Kostrena i Ureda kvalitetna je i učinkovita, a osigurana je i odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.

3. Nakon usvajanja i objave Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje daljnje operativne mjere za ostvarenje Programa utvrdit će Općinsko vijeće Općine Kostrena u skladu s mogućnostima proračuna za svaku godinu.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za dvogodišnje razdoblje (srpanj 2005. - lipanj 2007. godine) objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu osmog dana od dana objave te vrijedi dvije godine od dana početka primjene.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-19

Kostrena, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, v. r.

 

Program mjera za unapređenje stanja   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=137&mjesto=51221&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr