SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
OPĆINA KOSTRENA
12

7.

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 22. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 16. ožujka 2005. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te Općina Čavle, Jelenje, Klana,
Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji

Članak 1.

U Odluci o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/98) u nazivu i u cijelom tekstu Odluke riječi »Mošćenička Draga«, u odgovarajućem padežu, brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki a) podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»-zona I. obuhvaća prostor unutar sljedećih krajnjih stanica: Glavani, Donja Vežica (okretište), Gornja Vežica (okretište), Sv. Kuzam, Svilno (Kovači), Grohovo (okretište), Brdo, Donja Drenova (Bok), Tibljaši, Marinići (Dom), Trampov Breg, Grbci (okretište), Srdoči (okretište), Bačići, Marčeljeva Draga (okretište), Akademija i Skalete.

-zona II. obuhvaća prostor od granice prve tarifne zone do granica sljedećih krajnjih stanica: Šoići, Škrljevo (Nova cesta), Kukuljanovo (Podola), Čavli (Filon), Mavrini (okretište), Saršoni, Mavri, Dovičići, Bezjaki, Rubeši (gornji), Pavlovac i Preluk.«

U podstavku 3. riječ »Biljin« briše se.

U podstavku 5. iza riječi »Mune« briše se zarez i dodaje slovo »i«, a riječi »i Zagorje« brišu se.

U točki b) podstavku 2. riječi »Kalina (okretište)« zamjenjuju se riječima »Sveti Petar (okretište)«.

U podstavku 4. riječi »Muna i« brišu se.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Stajalište mora biti označeno slovom S i stajališnom oznakom.«

Oznaku slovom S iz stavka 1. ovog članka postavlja i održava prijevoznik.

Stajališna oznaka može biti:

a) samostojeća, koju postavlja prijevoznik i

b) u sklopu autobusne čekaonice novog tipa, koju postavlja jedinica lokalne samouprave u dogovoru s prijevoznikom.

Stajališna oznaka na stajalištima gdje se obavlja gradski prijevoz sadrži: vozni red, mrežu linija i broj linija s krajnjim odredištem.

Stajališna oznaka na stajalištima gdje se obavlja prigradski prijevoz sadrži broj linije prigradskog prijevoza s oznakom zone.

Stajališna oznaka na stajalištima gdje se obavlja gradski i prigradski prijevoz sadrži, pored navedenog u stavku 4. ovoga članka i broj linije prigradskog prijevoza s oznakom zone.

Stajališnu oznaku održava prijevoznik.«

Članak 4.

U članku 32. stavku 2. broj »6,00« zamjenjuje se brojem »5,00«.

Članak 5.

Članak 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U obavljanju nadzora iz članka 38. ove Odluke, komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i

- naplatiti globu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.«

Članak 6.

U članku 39. stavku 1. riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako stajalište nije označeno slovom S i stajališnom oznakom u skladu s odredbom članka 9. stavka 1. Odluke,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ako ne postavi i ne održava oznaku stajališta slovom S i stajališne oznake u skladu s odredbom članka 9. stavka 2., 3. i 7. Odluke,«.

U stavku 2. riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima »Globom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna«.

Članak 7.

U članku 40. stavku 1. riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna«.

U stavku 2. riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima »Globom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna«.

Članak 8.

U članku 41. stavku 1. riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima »Globom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna«.

Članak 9.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se fizička osoba na mjestu počinjenja prekršaja, ako počini prekršaj iz članka 41. stavka 1. ove Odluke.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti globu za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka na mjestu počinjenja prekršaja, kada je počinitelj zatečen u njegovu počinjenju.

O naplati globe izdaje se potvrda.

Ako počinitelj prekršaja ne plati globu na mjestu počinjenja prekršaja, komunalni redar će mu izdati prekršajni nalog s uputom da globu mora platiti u roku od osam dana od dana počinjenja prekršaja.«

Članak 10.

Članak 43. briše se.

Članak 11.

Članak 44. briše se.

Članak 12.

U članku 45. riječi »novčanom kaznom« zamjenjuje se riječju »globom«.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-05-11

Kostrena, 16. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=122&mjesto=51221&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr