SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

18.

Na temelju članka 40. i članka 41. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95), članka 42. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 55/02), članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), a uz prethodno mišljenje »Hrvatskih voda« VGO Rijeka u (Klasa: 325-04/04- 01/177, Ur. broj: 374-23-3-05-4 od 2. ožujka 2005. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 15. ožujka 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o dopunama Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na crikveničko-vinodolskom području

Članak 1.

U Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na crikveničko-vinodolskom području (»Službene novine« broj 1/99), u članku 10. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi »i građenje ceste državnog značaja - Jadranske autoceste, dionice Križišće - Žuta Lokva«.

Članak 2.

U članku 14. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»građenje ceste državnog značaja - Jadranske autoceste, dionice Križišće - Žuta Lokva«.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

Članak 3.

Iza članka 25. Dodaje se članak 25a) koji glasi:

»Članak 25a)

Građenje Jadranske autoceste, dionice Križišće - Žuta Lokva vršiti uz mjere zaštite određene rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 351-02/03-06/24, Ur. broj: 531-05/4-AM-04-5 od 8. travnja 2004. godine)

Prije početka gradnje ceste iz stavka 1. ovoga članka mora se izvršiti rekonstrukcija dionice ceste D-8 (»Jadranske

magistrale«) u dijelu koji prolazi kroz I. B zonu sanitarne zaštite izvorišta Novljanska Žrnovnica prema Programu mjera zaštite za sanaciju I. A i I. B zone sanitarne zaštite izvorišta Novljanska Žrnovnica i za I. zonu crpilišta Tribalj, usvojenom zaključkom Županijskog poglavarstva (Klasa: 022-04/ 00-03/20, Ur. broj: 2170/01-21/00-7 od 31. kolovoza 2000. godine.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana posljednje objave.

Klasa: 021-04/05-02/34

Ur. broj: 2170/01-11-01-05-3

Rijeka, 15. ožujka 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=121&mjesto=00001&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr