SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

65.

Temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/ 18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/ 18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2019. godini

Članak 1.

Ovim se programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete.«

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 5.876.294,00 kuna, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

1. prihodi od komunalne naknade - 3.365.085,00 kuna,

2. prihodi od koncesijskih naknada - 509.638,00 kuna,

3. opći prihodi - 354.552,00 kuna,

4. ekološka pristojba - 1.129.019,00 kuna,

5. boravišna pristojba - 518.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

Članak 3.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Obavljanje poslova održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk. Obavljanje poslova može se povjeriti i drugim pravnim osobama provedbom zakonom propisanog postupka.Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, uredit će se posebnim ugovorom.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2019. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.Općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2020. godine, Općinskom vijeću Općine Baška podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-20

Baška, 26. studenoga 2018. godine«

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr