SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD RIJEKA
106

105.

Na temelju odredbi Programa suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora iz prosinca 2000. godine, članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. studenoga 2004. godine, donijelo je

POVELJU
o suradnji Grada Rijeke i nevladinog,
neprofitnog sektora

I. Preambula

U cilju poticanja modernizacije hrvatskoga društva u cjelini, razvoja civilnoga društva, te razvijanja partnerskog odnosa suradnje sa nevladinim, neprofitnim sektorom, Grad Rijeka podupire samoorganiziranje i dobrovoljno djelovanje nevladinog i neprofitnog sektora.

Nevladinim, neprofitnim sektorom (u daljnjem tekstu: Sektor) smatraju se udruge te drugi oblici slobodnog i dobrovoljnog udruživanja u suglasju sa Zakonom o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02).

Odgovarajući na poziv Vlade Republike Hrvatske i inicijativu predstavnika Sektora s područja grada Rijeke, Grad Rijeka ovom Poveljom potvrđuje želju i spremnost za unapređenjem partnerskog odnosa suradnje sa Sektorom.

Povelja o suradnji Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora (u daljnjem tekstu: Povelja), rezultat je usuglašenih stavova predstavnika Grada Rijeke i Sektora, a temelji se na smjernicama koje proizlaze iz odredbi Programa suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora donesenog u prosincu 2000. godine.

II. Načela

Grad Rijeka će provedbu ove Povelje temeljiti na sljedećim načelima:

. načelu partnerstva Grada Rijeke i Sektora,

. načelu supsidijarnosti kao temelju načela partnerstva,

. načelu pluralizma,

. načelu transparentnosti u radu,

. načelu samostalnosti i neovisnosti u radu,

. načelu odgovornosti pojedinca i društva.

III. Ciljevi

Ovom Poveljom Grad Rijeka izražava stalan i jasan interes u svrhu unapređenja partnerskog odnosa suradnje sa Sektorom koji je od posebnog značaja za lokalnu zajednicu.

Temeljni cilj ove Povelje je postavljanje okvira suradnje Grada Rijeke i Sektora kao i okvira financiranja aktivnosti, projekata i programa Sektora.

Grad Rijeka će u ostvarivanju ciljeva utvrđenih ovom Poveljom, a koji doprinose razvoju lokalne zajednice i razvoju civilnoga društva:

. biti ravnopravan partner Sektoru

. promicati načela utvrđena ovom Poveljom

. razmatrati i razvijati i druge oblike suradnje sa Sektorom

. doprinositi razvijanju Kodeksa pozitivne prakse koji će biti donesen na nivou Republike Hrvatske.

IV. Suradnja Grada Rijeke i Sektora

Ova Povelja sadrži opće smjernice Grada Rijeke za unapređenje partnerskog odnosa suradnje Grada Rijeke i Sektora koje predstavljaju okvir kroz sljedeće oblike suradnje:

. Razvoj i savjetovanje

. Informiranje

. Financiranje.

Razvoj i savjetovanje kao oblik suradnje Grada Rijeke i Sektora ostvaruje se kroz:

- poticanje i podržavanje aktivnosti, projekata i programa Sektora koje doprinose razvoju lokalne zajednice i razvoju civilnoga društva,

- uključivanje Sektora u izradu razvojnih strategija i programa, te uvažavanje njihovih sugestija i prijedloga koje doprinose razvoju lokalne zajednice i razvoju civilnoga društva,

- iniciranje formiranja radnih skupina u koje bi bili uključeni i predstavnici Sektora radi rješavanja problema i ostvarivanja potreba koje doprinose razvoju lokalne zajednice i razvoju civilnoga društva.

Informiranje kao oblik suradnje Grada Rijeke i Sektora ostvaruje se kroz:

- omogućavanje dostupnosti informacija Sektoru koje su od značaja za razvoj lokalne zajednice i civilnoga društva kao i međusobnu razmjenu informacija,

- uspostavljanje otvorene telefonske i elektroničke komunikacije između Grada Rijeke i Sektora,

- postavljanje linkova Sektora na internet stranice Grada Rijeke.

Financiranje kao oblik suradnje Grada Rijeke i Sektora ostvaruje se kroz izradu modela financiranja aktivnosti, projekata i programa Sektora koje doprinose razvoju lokalne zajednice i razvoju civilnoga društva.

Model financiranja aktivnosti, projekata i programa Sektora pretpostavlja:

- izradu lokalnog Programa suradnje Grada Rijeke i Sektora prilagođenog specifičnostima Grada Rijeke,

- izradu Pravila o kriterijima za financiranje aktivnosti, projekata i programa Sektora.

Lokalni Program suradnje Grada Rijeke i Sektora predstavlja akt kojim će se podrobnije utvrditi područje suradnje Grada Rijeke i Sektora na lokalnom nivou, način financiranja aktivnosti, projekata i programa Sektora te način praćenja realizacije istih.

Pravila o kriterijima za financiranje aktivnosti, projekata i programa Sektora predstavljaju akt kojim će se utvrditi kriteriji za dodjelu financijskih sredstava i ocjenu prijedloga aktivnosti, projekata i programa Sektora, rokovi, te sastav i način rada natječajnih komisija.

V. Odbor za koordinaciju

Odbor za koordinaciju je tijelo koje će koordinirati provedbu svih aktivnosti neophodnih za realizaciju ciljeva koji proizlaze iz ove Povelje, te unapređenje partnerskog odnosa suradnje Grada Rijeke i Sektora.

Odbor za koordinaciju je tijelo koje broji sedam članova, od kojih su dva člana predstavnici Grada Rijeke, a pet članova su predstavnici Sektora.

Članove Odbora za koordinaciju imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke i to:

- predstavnike Grada Rijeke na prijedlog nadležnog tijela u suglasju sa Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Rijeke

- predstavnike Sektora na prijedlog Sektora.

Članovi Odbora za koordinaciju imenuju se na vrijeme od dvije godine.

Predsjednika Odbora za koordinaciju bira Odbor iz reda članova Odbora.

Odbor za koordinaciju sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Odbor za koordinaciju odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članovi Odbora za koordinaciju svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju naknadu.

Odbor za koordinaciju zadužen je za:

- koordinaciju svih aktivnosti neophodnih za realizaciju ciljeva koji proizlaze iz ove Povelje

- kontinuiranu suradnju s predstavnicima Sektora i predstavnicima odjela gradske uprave

- koordinaciju na izradi Prijedloga lokalnog programa suradnje Grada Rijeke i Sektora i Prijedloga pravila o kriterijima za financiranje aktivnosti, projekata i programa Sektora

- suradnju s odjelima gradske uprave pri izradi Prijedloga lokalnog programa suradnje Grada Rijeke i Sektora te Prijedloga pravila o kriterijima za financiranje aktivnosti, projekata i programa Sektora, u dijelu koji se odnosi na njihov djelokrug rada

- podnošenje godišnjeg izvješća o svom radu Gradskom vijeću Grada Rijeke.

VI. Završna odredba

Ova Povelja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Danom stupanja na snagu ove Povelje, Povelji mogu pristupiti svi oblici slobodnog i dobrovoljnog udruživanja koji se u duhu ove Povelje smatraju Sektorom, davanjem Izjave o pristupanju Povelji.

Tekst Izjave o pristupanju čini sastavni dio ove Povelje.

Klasa: 021-05/04-01/104

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 25. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=107&mjesto=51000&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr