SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

33.

Temeljem članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11, 04/18), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), te odredbi Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 74/10 i 125/14), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Baška, dana 13. lipnja 2018. godine, donio je

P R A V I L N I K
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Baška

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se način upravljanja i organizacija poslova, unutarnji ustroj - organizacijske jedinice, broj službenika i namještenika, opis poslova i radnih zadataka sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova, te druga pitanja u skladu sa zakonom, Statutom Općine Baška i Odlukom o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška.

Članak 2.

Riječi i pojmovi u ovom pravilniku, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

U rješenjima, u kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

Članak 3.

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela određen je člankom 2. Odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 37/09, 36/10).

Članak 4.

(1) Poslove Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju službenici i namještenici.

(2) Službenici su osobe koje, kao redovito zanimanje, obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Baška i povjerene poslove državne uprave, u skladu s Ustavom i zakonom.

(3) Službenici su i osobe koje obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove.

(4) Namještenici su osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga.

Članak 5.

(1) Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja i rukovodi pročelnik, a za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku.

(2) Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela ustrojene su unutarnje organizacijske jedinice, kako slijedi:

1.Odsjek načelnika,

2.Odsjek za proračun, financije i računovodstvo,

3.Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

1.Odsjek načelnika

Članak 6.

(1) U Odsjeku načelnika, kao unutarnjoj organizacijskoj jedinici Jedinstvenog upravnog odjela, obavljaju se poslovi iz područja društvenih djelatnosti, posebice poslovi vezani uz kulturu, tjelesnu kulturu i sport, brigu i odgoj djece predškolske dobi, osnovno školstvo, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu potrošača, Savjet mladih, udruge građana; poslovi iz područja opće uprave, osiguravaju se tehnički uvjeti za rad Jedinstvenog upravnog odjela; obavljaju se poslovi prijama i otpreme pošte, zaštite i čuvanja arhivskog gradiva; obavljaju se poslovi korespondencije i komunikacije s tijelima državne uprave, drugim JLiRS, ustanovama; obavljaju se protokolarni i administrativni poslovi vezani za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinskog vijeća, njegovog predsjednika i radnih tijela; obavljaju se poslovi komunikacije s medijima i građanima; u suradnji s pročelnikom Jedinstvenog odjela pripremaju se i izrađuju nacrti svih vrsta ugovora koje zaključuje Općina Baška, prijedlozi nacrta općih i pojedinačnih akata i Odsjekom za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pripremaju se i provode postupci u svezi s javnom nabavom, gospodarenjem nekretninama u vlasništvu Općine Baška, posebice glede stjecanja i otuđivanja nekretnina, najma stanova, zakupa poslovnih prostora i javnih površina, te se obavljaju i drugi poslovi iz nadležnosti, po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu sa zakonom i aktima Općine Baška.

(2) Radom Odsjeka upravlja i rukovodi voditelj, a za svoj rad odgovoran je pročelniku.

2.Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

Članak 7.

(1) U Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo, kao unutarnjoj organizacijskoj jedinici Jedinstvenog upravnog odjela, obavljaju se poslovi vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Baška, posebice poslovi u svezi s izradom nacrta prijedloga proračuna, izvršenjem proračuna, polugodišnjim i godišnjim izvršenjem proračuna; obavljaju se ostali računovodstveno-knjigovodstveni poslovi; izrađuju se zakonom propisana izvješća; obavlja se razrez i naplata općinskih poreza ako isti poslovi nisu povjereni Poreznoj upravi; nadzire se naplata općinskih prihoda i poduzimaju mjere naplate u suradnji s pročelnikom i Odsjekom za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; vode se knjigovodstvena evidencija općinske imovine i poslovi osiguranja iste; obavljaju se poslovi u svezi s razvojem i poticanjem poduzetništva; prate se objave, predlaže se i pripremaju sudjelovanja na županijskim, državnim i međunarodnim natječajima u svrhu osiguranja dodatnih sredstava različitih namjena, uključujući i onih iz europskih fondova; prati se pridržavanje zaključenih ugovora o koncesiji i izrađuju se odnosna, propisana izvješća; obavljaju se i drugi poslovi po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu sa zakonom i aktima Općine Baška.

(2) Radom Odsjeka upravlja i rukovodi voditelj, a za svoj rad odgovoran je pročelniku.

3.Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Članak 8.

(1) U Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi iz područja komunalnog gospodarstva, posebice oni u svezi s održavanjem i gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture i provedbom komunalnog reda; provode se pripremaju se rješenja o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i priključenju na komunalnu infrastrukturu, te donose rješenja iz područja komunalnog redarstva; izrađuju prijedlozi godišnjih programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, prati i nadzire njihovo izvršenje, te o istome izrađuje prijedlog izvješća; pripremaju se i surađuje se s Uredom načelnika u provedbi postupaka javne nabave iz nadležnosti Odsjeka i gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Baška; obavljaju se poslovi iz područja prostornog i urbanističkog planiranja i uređenja, zaštite okoliša, protupožarne i civilne zaštite, te zaštite na radu; obavljaju se poslovi prometnog redarstva u skladu s odnosnim zakonom; obavljaju se i drugi poslovi po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu sa zakonom i aktima Općine Baška.

(2) Radom Odsjeka upravlja i rukovodi voditelj, a za svoj rad odgovoran je pročelniku.

Članak 9.

(1) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je na zahtjev Općinskog načelnika izvješćivati o radu Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može Općinskom načelniku podnijeti izvješće i stavka 1. ovoga članka i po vlastitom nahođenju.

Članak 10.

(1) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, Općinski načelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove iz reda službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) U razdoblju kraće odsutnosti pročelnika, njegove poslove može obavljati službenik Jedinstvenog upravnog odjela kojeg za to pisano ovlasti pročelnik.

(3) U slučaju upražnjenja radnog mjesta voditelja unutarnje organizacijske jedinice, ili njegove odsutnosti, istom neposredno upravlja pročelnik, odnosno službenik kojeg za to pisano ovlasti pročelnik.

Članak 11.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je Popis radnih mjesta s opisom poslova i zadaća, stručne i druge uvjete za njihovo obavljanje, broj izvršitelja, te sadrži sve elemente propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 74/10, 125/14).

Članak 12.

(1) Službenici i namještenici primaju se u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, natječajem, koji se objavljuje u »Narodnim novinama«, ili na određeno vrijeme, oglasom preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koji se mogu objaviti i u dnevnom tisku, sve u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18) i Planom prijma u službu.

(2) Plan prijma u službu utvrđuje Općinski načelnik.

(3) Radi stjecanja radnog iskustva i osposobljavanja za samostalni rad u službu se može primiti i vježbenik, u skladu s Planom prijma u službu i Zakonom.

Članak 13.

Službenici i namještenici odgovorni su za svoj rad, ovisno o radnom mjestu na koje su raspoređeni, voditelju Odsjeka, te pročelniku.

Članak 14.

(1) Službenici su obvezni imati položeni državni stručni ispit.

(2) Službenik se može primiti u službu i ako nema položen državni stručni ispit, ali uz obvezu polaganja istoga u roku od 1 (jedne) godine od dana prijma u službu.

(3) Službenici i namještenici dužni su se osposobljavati i usavršavati u cilju unapređenja obavljanja poslova na koje su raspoređeni.

Članak 15.

(1) Službenik »referent - komunalni i prometni redar« mora imati završen program stručnog osposobljavanja i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara.

(2) U službu se može primiti i osoba koja nema završen program stručnog osposobljavanja i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara, ali je isti obvezna položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana raspoređivanja na radno mjesto, odnosno, ako u istom roku ne bude organizirano osposobljavanje i polaganje ispita, obvezan je isti položiti u prvom sljedećem terminu nakon isteka 6 mjeseci službe.

(3) Ako se službenik stručno ne osposobi za prometnog redara, odnosno ne položi ispit, u roku iz stavka 2. ovoga članka, prestaje mu služba.

Članak 16.

(1) Službenik »referent za administrativno-arhivske poslove« mora imati položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama.

(2) U službu se može primiti i osoba koja nema položen ispit iz prethodnog stavka, ali je isti obvezan položiti u roku od 1 (jedne) godine od dana raspoređivanja na radno mjesto.

(3) Ako službenik ne položi stručni ispit iz stavka 1., u roku iz stavka 2. ovoga članka, prestaje mu služba.

Članak 17.

Na sve što ovim Pravilnikom nije posebno uređeno, te na prava, obveze i odgovornosti u svezi s radom primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18), te Pravilnika o radu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/17).

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, KLASA: 030-01/09-01/2, URBROJ: 2142-03-10-6 od 13. rujna 2010. godine, KLASA: 030-01/ 15-01/1, URBROJ: 2142-03-03/1-15-1 od 20. veljače 2015. godine, KLASA: 030-01/18-01/3, URBROJ: 2142-03-02/1- 18-1 od 16. veljače 2018. godine i KLASA: 030-01/18-01/ 3, URBROJ: 2142-03-02/1-18-1 od 27. veljače 2018. godine.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 030-01/18-01/9

URBROJ: 2142-03-02/1-18-1

Baška, 13. lipnja 2018. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1061&mjesto=10007&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr