SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

25.

Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2018. godini («Narodne novine« broj 28/18) i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Baška, na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Baška, Općinski načelnik Općine Baška, dana 10. svibnja 2018. godine, donio je

P L A N
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od
požara za 2018. godinu

1.UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

I.

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara.

Dojava požara vrši se pozivom na telefon:

-193 Javna vatrogasna postrojba,

-112 Centar 112

-192 stalno operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske.

Na lice mjesta upućuje se odjeljenje za gašenje požara iz JVP Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP).

Ukoliko voditelj odjeljenja iz prethodnog stavka na licu mjesta procijeni da raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar, izvještava dispečera vatrogasnog operativnog centra (u daljnjem tekstu: VOC) o veličini i brzini širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, a dispečer VOC o zahtjevu izvješćuje voditelja smjene vatrogasne postrojbe i zapovjednika JVP.

Sukladno potrebi, mobiliziraju se najprije dodatne snage JVP, pa DVD Baška, a u stanje pripravnosti stavljaju se dva DVD-a s otoka.

Rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta od voditelja odjeljenja preuzima zapovjednik JVP ili osoba koju on ovlasti.

Ako se radi o požaru otvorenog prostora, a na zahtjev rukovoditelja gašenja, dispečer VOC o događaju izvješćuje odgovorne osobe u Šumariji Krk i traži izlazak stručnih službi iste na lice mjesta.

Ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara, rukovoditelj gašenja daje zahtjev dispečeru VOC za uzbunjivanje i upućivanje na lice mjesta dodatnih snaga.

2.UKLJUČIVANJE TVRTKI I SLUŽBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

II.

2.1. Distributer električne energije

Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (gradske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna gradska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV:

-JP »Elektroprimorje« Pogon Krk ,
dežurna služba 0-24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 222-020

ili 654-705

-JP »Elektroprimorje« Rijeka, dežurna
služba 0-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 330-100

Za sve zahvate na zračnim vodovima (dalekovodima) preko 35 kV i pripadajućim postroje-njima:

-JP »Elektroprijenos« Opatija, telefonska
centrala 0-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 271-244

2.1.Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, dispečer VOC iste alarmira putem Centra 112.

Komunalna poduzeća koja prema ovom planu sudjeluju su:

-Ponikve voda d.o.o., za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži i izvorištima - tel. 654-600

-TD Baška d.o.o., za odvoz materijala - čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za prijevoz osoba-sudionika u akciji gašenja požara, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina kojima gospodari Općina Baška - tel. 856-133.

2.2. Osiguranje vozila i mehanizacije

Kod većih požara otvorenih prostora, radi izrade protupožarnih prosjeka i zapreka, koriste se teški građevinske strojeve (buldožeri, rovokopači).

Na području Općine Baška, kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, u smislu ispred navedenog, određeni su: Ugostiteljstvo i prijevoz »Oleander«, vl. Vanes Dekanić, Obrt »Građevinarstvo Jurešić«, vl. Darijo Jurešić

2.3. Opskrba hranom i pićem

Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 sati osigurava se opskrba gasitelja hranom i pićem.

Preuzimanje i dopremu hrane i pića osigurava Općina Baška, o svom trošku, kupnjom u prodavaonicama prehrambenom robom - Trgovina Krk d.d., Konzum d.d., odnosno pripremom kuhane hrane u ugostiteljskim objektima Valamar Riviera d.d. i Hotel Heritage Forza.

2.4. Služba prve pomoći

Kod velikih požara (događaju se povrede ili nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć (liječnik, medicinski tehničar i vozač sanitetskog vozila).

Služba za pružanje prve medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja ili u dogovoru sa istim odlučuje o stavljanju u pripravnost Centra za opekotine u bolnici i drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje osoba (sanitetski prijevoz).

Na području Općine Baška, u slučaju potrebe, osim HMP, prvu pomoć pružaju djelatnici Turističke ambulante i Ordinacije opće medicine u Baški - Snježana Grgurić dr.med..

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Baška.

KLASA: 021-05/18-02/11

URBROJ: 2142-03-02/1-18-5

Baška, 10. svibnja 2018. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=10007&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr