SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

21.

Temeljem članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/11, 18/11, 29/12) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinski načelnik Općine Baška, 17. svibnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o rokovima i uvjetima davanja u zakup javne
površine u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa
na javnim površinama, te načinu plaćanja zakupnine
i zaključenju ugovora o zakupu

Članak 1.

Javna površina, na pisani zahtjev ugostitelja, može se dati u zakup u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa na rok:

1.do isteka kalendarske godine, na koju se zahtjev odnosi,

2.do 3 godine, odnosno do isteka treće kalendarske godine zakupa.

Članak 2.

Ako se javna površina iz članka 1. daje u zakup na rok do isteka kalendarske godine, na koju se zahtjev odnosi, zakupnina se plaća u ukupnom iznosu, jednokratno, u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja odluke o odobrenju korištenja javne površine.

Ugovor o zakupu javne površine zaključuje se, također, u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja odluke o odobrenju korištenja javne površine, uz uvjet da je prethodno uplaćena zakupnina u cijelosti.

Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, vlasnici ugostiteljskih objekata, fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe, sa sjedištem na području Općine Baška, ostvaruju pravo na obročni način plaćanja zakupnine, u 2 (dva) jednaka obroka, s dospijećem prvog obroka 8 (osam) dana od dana zaprimanja odluke o odobrenju korištenja javne površine i drugog obroka 15. kolovoza za tekuću godinu, a ugovor o zakupu javne površine zaključuje se, također, u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja odluke o odobrenju korištenja javne površine, uz uvjet da je prethodno uplaćen prvi obrok zakupnine.

Članak 3.

Javna površina iz članka 1. može se dati u zakup na rok duži od isteka kalendarske godine, do 3 godine, odnosno do isteka treće kalendarske godine zakupa.

U slučaju iz prethodnog stavka, zakupnina se plaća obročno, u dva jednaka obroka, odnosno, za prvu godinu zakupa, s dospijećem prvog obroka 8 (osam) dana od dana zaprimanja odluke o odobrenju korištenja javne površine i drugog obroka 15. kolovoza za tekuću godinu, a za ostale godine zakupa:

1.prvi obrok - 31. svibnja,

2.drugi obrok - 15. kolovoza,

godine, na koju se zakupnina odnosi.

Ugovor o zakupu javne površine zaključuje se u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja odluke o odobrenju korištenja javne površine, uz uvjet da je prethodno uplaćen prvi obrok zakupnine.

Članak 4.

U slučajevima iz članka 3. ove Odluke ugovor o zakupu zaključuje se kao ovršna isprava, a zakupnik je obvezan:

.dostaviti bezuvjetno jamstvo banke za pridržavanje ugovornih obveza, s klauzulom »plativo na prvi poziv« i »bez prava prigovora« u iznosu jednogodišnje zakupnine, s rokom valjanosti 30 dana dužim od roka na koji je zaključen ugovor,

ili

.platiti trogodišnju zakupninu u cijelosti, jednokratno, u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja odluke o odobrenju korištenja javne površine.

Kod jednokratnog plaćanja zakupnine iz prethodnog stavka, zakupnik ostvaruje pravo na popust u visini 10% ukupno obračunate zakupnine, a koja sredstva će se nadoknaditi iz proračunskih sredstava.

Jamstvo iz stavka 1. alineja 1. aktivirat će se u slučaju:

1.da zakupnik ne plati na vrijeme drugi obrok za prvu godinu zakupa i svaki sljedeći obrok zakupnine,

2.da se zakupnik ne pridržava ostalih odredbi zaključenog ugovora, zbog čega bi se ugovor raskinuo na štetu zakupnika.

Neiskorišteno jamstvo vraća se nakon isteka roka valjanosti

Članak 5.

Tijekom trajanja ugovora o zakupu iz članka 3., isključivo nasljednicima zakupnika i pravnom slijedniku zakupnika, može se odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika, uz uvjet da nastave obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu, te prihvate sve ostale odredbe ugovora.

Osim u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, u svim ostalim slučajevima, ako iz bilo kojega, objektivnog ili subjektivnog, razloga, zakupnik ne bude u mogućnosti nastaviti konzumirati prava, ni ispunjavati obveze, utvrđene istim ugovorom, zaključeni ugovor prestaje važiti, odnosno isti se raskida.

Ako se ugovor raskine iz razloga opisanih u stavku 2. ovoga članka, zakupodavac i zakupnik će međusobne odnose riješiti sporazumno, a u protivnom će rješavanje istih povjeriti stvarno i mjesno nadležnom sudu.

Članak 6.

Na sve što ovom Odlukom nije posebno obuhvaćeno primjenjuju se odredbe Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/11, 18/11, 29/12) i Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/08, 56/09, 10/13, 39/ 14, 12/17, 27/17).

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obročnom plaćanju naknade za korištenje javne površine, KLASA: 307-01/16-01/1, URBROJ: 2142-03-02/ 1-16-2 od 09. veljače 2016. godine, Odluka o rokovima, načinu i uvjetima davanja u zakup javne površine u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa na javnim površinama, te načinu plaćanja zakupnine i zaključenju ugovora o zakupu KLASA: 363-01/18-03/2, URBROJ: 2142-03-02/ 1-18-1 od 16. veljače 2018. godine i KLASA: 363-01/18- 03/2, URBROJ: 2142-03-02/1-18-2 od 26. veljače 2018. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/18-03/2

URBROJ: 2142-03-02/1-18-3

Baška, 17. svibnja 2018. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1057&mjesto=10007&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr