SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 33. Ponedjeljak, 13. studenog 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

72.

Na temelju čanka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15), članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst) i članka 6. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/99 i 30/10), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 06. studenog 2017. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj

I.

U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj imenuju se:

1.IVICA VLAŠIĆ, za predsjednika,

2.JASMINA IBRIŠIMOVIĆ, za člana,

3.BERNARD NIKOLIĆ, za člana,

4.ZVONKO ŠALOV, za člana.

II.

Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj razrješuju se dužnosti.

III.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

IV.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 013-03/17-01/14

URBROJ: 2213/01-01-17-3

Mali Lošinj, 06. studenog 2017.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oecc., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1033&mjesto=10005&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr