SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

36.

Na temelju čl. 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/13), čl. 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/ 09, 14/13 i 11/15) te odredbi Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13 i 78/15), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 12. listopada 2017. donijelo je sljedeću

ODLUKA O OSNIVANJU
SAVJETA ZA ZAŠTITU PRIRODE I
OČUVANJE OKOLIŠA

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu prirode i očuvanje okoliša (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Cresa.

Savjet čini predsjednik i četiri člana koje Gradsko vijeće Grada Cresa imenuje Rješenjem o odabiru članova, a način rada propisan je Odlukom o načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članstvo se bira iz reda znanstvenih i stručnih osoba, članova udruga i vijećnika.

Članak 2.

Predsjednik Savjeta obvezan je sudjelovati na sjednicama Odbora za urbanizam i prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Odbor). U slučaju spriječenosti, sjednicama će prisustvovati ovlašteni član Savjeta.

Pri redovnom izvještaju o radu Predsjednik Savjeta ili ovlašteni izvjestitelj dužan je upozoriti Gradonačelnika i Gradsko vijeće na odluke Odbora koje bi na bilo koji način mogle naštetiti izgledu, biološkoj raznovrsnosti ili budućem životnom okruženju otoka Cresa.

Mišljenje Savjeta je izdvojeni ili sastavni dio odluka koje donosi Odbor, a o kojima odlučuje Gradsko vijeće.

Članak 3.

Savjet prati odnose na području zaštite prirode i očuvanja okoliša otoka Cresa, a osobito u vezi sa:

1. zaštitom prirodnih dobara;

2. zaštitom od devastacije okoliša;

3. zaštitom od zagađivanja i onečišćavanja prirode;

4.korištenjem i upravljanjem zaštićenim dijelovima prirode.

Savjet daje Gradonačelniku i Gradskom vijeću mišljenja i prijedloge za unapređenje stanja u okolišu.

Članak 4.

Zadatak Savjeta je briga o zaštiti prirode i očuvanju okoliša, s ciljevima:

-zaštita života i zdravlja ljudi,

-zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanja ekološke stabilnosti,

-zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,

-zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza i graditeljske baštine,

-sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,

-racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije,

-uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,

-poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,

-ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje,

-napuštanje i nadomještanje uporabe opasnih i štetnih tvari,

-održivo korištenje prirodnih dobara,

-unaprjeđenje stanja okoliša i osiguravanja zdravog okoliša.

Članak 5.

Savjet će u svom djelovanju poštivati načela zaštite okoliša:

1.Načelo održivog razvoja - zahtjevi zaštite okoliša moraju biti uključeni u aktivnosti na svim područjima gospodarskog, društvenog, socijalnog i kulturnog razvoja.

2.Načelo predostrožnosti - u najvećoj mogućoj mjeri štedljivo koristiti sastavnice okoliša i njima upravljati.

3.Načelo očuvanja vrijednosti prirodnih dobara, biološke raznolikosti i krajobraza - prirodna dobra i krajobrazne vrijednosti treba nastojati očuvati na razini obujma i kakvoće koji ne ugrožavaju zdravlje i život čovjeka i nisu štetni na biljni i životinjski svijet, stoga nisu dopušteni zahvati u okoliš koji mogu imati suprotni učinak.

4.Načelo zamjene i/ili nadomještaja - djelovanje, tj. planirani zahvat koji bi mogao imati (prekomjeran) utjecaj na okoliš, potrebno je zamijeniti djelovanjem odnosno zahvatom koji predstavlja znatno manji rizik po okoliš,

5.Načelo otklanjanja i sanacije štete u okolišu na izvoru nastanka - ako je šteta u okolišu nastala kao rezultat djelovanja ili propuštanja propisanog obveznog djelovanja operatera (uprave tvrtke- fizička osoba, tijelo ili pravna osoba), oni su dužni otkloniti odnosno sanirati štetu u okolišu prvenstveno na izvoru nastanka.

6.Načelo cjelovitog (integralnog) pristupa - svrha načela je sprječavanje i/ili svođenje rizika po okoliš na najmanju moguću mjeru. Stoga ono podrazumijeva planiranje, donošenje i provođenje odluka i mjera tako da se razmatraju cjelovita područja, kao i svi dijelovi okoliša te ukupnost njihovih međusobnih utjecaja i međusobnih utjecaja postojećih i planiranih zahvata u okoliš.

7.Načelo suradnje - održivi razvoj i zaštita okoliša postiže se suradnjom i zajedničkim djelovanjem svih subjekata zaštite okoliša (Ministarstvo, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pravne i fizičke osobe, udruge, organizacije, ...)

8.Načelo onečišćivač (zagađivač) plaća - onečišćivač (zagađivač) snosi troškove nastale onečišćavanjem (zagađivanjem) okoliša, uključujući troškove procjene štete, troškove nužnih mjera i troškove otklanjanja štete u okolišu.

9.Načelo pristupa informacijama i sudjelovanja javnosti - javnost ima pravo pristupa informacijama o okolišu kojima raspolaže tijelo vlasti te s njima povezane osobe, kao i pravo sudjelovanja u postupcima utvrđivanja polazišta, izrade i donošenja strategija, planova i programa, te izrada i donošenja propisa i općih akata, a sve u cilju zaštite okoliša.

10.Načelo poticanja - subjekti zaštite okoliša imaju zadatak poticanja aktivnosti u vezi sa zaštitom okoliša koje sprječavaju ili smanjuju onečišćivanje (zagađivanje) okoliša, kao i zahvate u okolišu koji manje utječu na okoliš, njegovo zagađenje, iskorištavanje.

11.Načelo prava na pristup pravosuđu - svaka osoba koja smatra da je njezin zahtjev za informacijom zanemaren, neosnovano odbijen (djelomično ili u cjelosti), ili ako na njega nije odgovoreno na odgovarajući način, ima pravo na sudsku zaštitu svojih prava. Također, u svrhu zaštite prava na zdrav život i održiv okoliš te u svrhu zaštite okoliša, osoba koja učini vjerojatnim svoj pravni interes i osoba koja zbog lokacije zahvata i/ili zbog prirode i/ili utjecaja zahvata može, u skladu sa zakonom, dokazati da joj je trajno narušeno pravo, ima pravo osporavati postupovnu i materijalnu zakonitost odluka, čina i propusta tijela javne vlasti putem nadležnog tijela i/ili suda, u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Stručne poslove Savjeta obavlja nadležno upravno tijelo Grada Cresa.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/19

Ur.broj:2213/02-01-17-2

Cres, 12. listopada 2017.

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1030&mjesto=10002&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr