SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
OPĆINA JELENJE
10

10.

Na osnovi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici 6. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli građevinskih zemljišta na području
Općine Jelenje članovima obitelji poginulog, zatočenog
ili nestalog hrvatskog branitelja i hrvatskim ratnim
vojnim invalidima iz Domovinskog rata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se mjerila, postupak i tijela za dodjelu građevinskih zemljišta u vlasništvu Općine Jelenje članovima obitelji poginuloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata.

Ovom Odlukom se, osim mjerila, postupka i tijela za dodjelu građevinskih zemljišta, propisuju i prava i obveze Općine Jelenje, kao davatelja građevinskog zemljišta i osoba iz prethodnog stavka, kao primatelja građevinskog zemljišta.

II. UVJETI I MJERILA ZA DODJELU GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA

Članak 2.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu stambenog zbrinjavanja imaju članovi obitelji poginuloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i HRVI iz Domovinskog rata, koji su državljani Republike Hrvatske sa neprekidnim stalnim prebivalištem na području Općine Jelenje u vrijeme stradavanja.

HRVI iz Domovinskog rata, odnosno članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruju pravo iz prethodnog stavka u skladu s odredbama Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02 i 17/04).

Osobe iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na dodjelu građevinskog zemljišta u skladu s odredbama ove Odluke:

- ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili građevinsko zemljište,

- ako ne koriste stan ili kuću u vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave bez valjane pravne osnove,

- ako nisu otkupili stan ili kuću po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti prodali trećoj osobi,

- ako su stambeno zbrinuti dodjelom stana, odnosno stambenog kredita prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 108/96 i 23/01),

- ako nisu imali u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili građevinsko zemljište koje su prodali ili na drugi način otuđili nakon početka Domovinskog rata 1991. godine.

Suvlasništvo iz prethodnog stavka mora biti utvrđeno u visini od najmanje 50uvlasničkog dijela.

Uvjete iz stavka 1. i 3. ovoga članka trebaju zadovoljiti kumulativno, svi članovi obitelji navedeni u zahtjevu za dodjelu građevinskog zemljišta.

Članovima obitelji u smislu stavka 1. ovog članka smatra se bračni drug te osobe koje stanuju u zajedničkom domaćinstvu s podnositeljem zahtjeva: djeca, pastorčad i usvojenici, roditelji, usvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti sa bračnom zajednicom.

Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u vanparničnom postupku.

Članak 3.

Građevinsko zemljište iz članka 1. ove Odluke, dodjeljuje se podnositelju zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom na Listi prioriteta za dodjelu građevinskog zemljišta (u daljnjem tekstu: Lista prioriteta).

Lista prioriteta za dodjelu građevinskih zemljišta utvrđuje se na osnovi slijedećih uvjeta i mjerila:

1. dužine prebivališta na području Općine Jelenje

2. sudjelovanja u Domovinskom ratu

3. postotka invaliditeta i zdravstvenog stanja

4. broja članova obiteljskog domaćinstva

5. godina života

6. godina radnog staža

7. imovnog stanja

Članak 4.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu prebivanja na području Općine Jelenje pripadaju 3 boda.

Dužina prebivlišta dokazuje se potvrdom nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 5.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj pripada 0,5 bodova.

Članak 6.

Članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja pripada 45 bodova.

Dobivanje bodova iz prethodnog stavka isključuje dobivanje bodova po članku 7. i 8. ove Odluke.

Članak 7.

Podnositelju zahtjeva, ovisno o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu, pripada:

a) za najmanje 4 mjeseca u razdoblju od 30.05.1991. do 15.01.1992. 12 bodova

b) od 4 do 6 mjeseci 6 bodova

c) od 6 do 12 mjeseci 7,5 bodova

d) od 12 do 24 mjeseci 9 bodova

e) od 24 do 36 mjeseci 10,5 bodova

f) od 36 do 48 mjeseci 12 bodova

g) više od 48 mjeseci 15 bodova

Bodovi navedeni u točki a) i bodovi navedeni u točkama b) do g) međusobno se isključuju.

Sudjelovanje u Domovinskom ratu podrazumijeva oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak).

Sudjelovanje u Domovinskom ratu dokazuje se potvrdom nadležnog tijela Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 8.

Podnositelju zahtjeva hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, pripadaju bodovi i to:

a) I. - II. skupina 25 bodova

b) III. - VI. skupina 20 bodova

c) VII. - X. skupina 15 bodova

Članak 9.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelj zahtjeva dobiva:

a) samac 3 boda

b) dva člana obiteljskog domaćinstva 6 bodova

c) tri člana obiteljskog domaćinstva 9 bodova

d) četiri člana obiteljskog domaćinstva i više 12 bodova

Članak 10.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva, odnosno članova obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripadaju bodovi, i to:

a) invalidima s više od 50 0nvaliditeta 10 bodova

b) invalidima do 50 0nvaliditeta 5 bodova

po prethodno pribavljenom mišljenju Invalidske komisije;

c) bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti 5 bodova

(prema Listi kroničnih bolesti koja je sastavni dio ove Odluke)

Invaliditet iz prethodnog stavka utvrđuje se po prethodno pribavljenom mišljenju invalidske komisije a bolest od kroničnih bolesti utvrđuje se po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg liječnika specijalista.

Članak 11.

Roditelj i usvojitelj koji se isključivo brine o djeci i usvojenicima, u trajanju:

a) do 5 godina - za jednog člana 5 bodova

- za dva i više člana, za svakoga po 1 bod

b) preko 5 godina - za jednog člana 10 bodova

- za dva i više člana, za svakoga po 2 boda.

Roditelj i usvojitelj mentalno retardirane, hendikepirane i invalidne djece, za svako takvo dijete dobiva 10 bodova.

Svojstvo iz stavka 1. i 2. ovog članka dokazuje se uvjerenjem Centra za socijalnu skrb.

Članak 12.

Podnositelju zahtjeva starijem od 60 godina pripada 10 bodova.

Članak 13.

Utvrđeni bodovi prema uvjetima i mjerilima iz članka 4. do članka 12. ove Odluke zbrajaju se, te se na osnovi ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prioriteta.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju prava ima onaj podnositelj koji ima više bodova po osnovi uvjeta i mjerila iz članka 4. ove Odluke.

III. POSTUPAK TIJELA ZA DODJELU GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA

Članak 14.

Odluku o dodjeli građevinskog zemljišta na osnovu utvrđene Liste prioriteta donosi Poglavarstvo Općine Jelenje, (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) na prijedlog Odjela općinske uprave za komunalni sustav ( u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 15.

Postupak za utvrđivanje Liste prioriteta pokreće Poglavarstvo, na prijedlog Odjela, objavom javnog poziva u sredstvima javnog informiranja, na mjesnim oglasnim pločama i na druge načine, za prikupljanje zahtjeva za dodjelu građevinskog zemljišta.

Poziv iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

- uvjete za sudjelovanje u postupku,

- kriterije za utvrđivanje reda prvenstva,

- isprave i dokaze koji se prilažu uz zahtjev,

- naznaku rednog broja na Listi prioriteta do kojeg se dodjeljuju građevinska zemljišta,

- naznaku roka i mjesta za podnošenje zahtjeva na Listi prioriteta.

Članak 16.

Zahtjev za dodjelu građevinskog zemljišta podnosi se Odjelu.

Podnositelj zahtjeva ispunjava upitnik, kojemu je obvezan priložiti potrebne isprave i dokaze, na osnovi kojih se vrši bodovanje podnesenog.

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi bez potrebnih podataka i dokaza neće se uzeti u razmatranje.

Na osnovi obavljenog bodovanja svakog pojedinog zahtjeva, utvrđuje se redoslijed podnositelja zahtjeva na Listi prioriteta.

Članak 17.

Lista prioriteta sadrži:

- redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,

- prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva i broj osobne iskaznice,

- broj bodova po pojedinim osnovama i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

- ukupan zbroj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

- mjesto i datum utvrđivanja liste.

Članak 18.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na Listi prioriteta i obavljeno bodovanje.

Prigovor se podnosi Poglavarstvu u roku od 8 dana od zadnjeg dana roka utvrđenog za isticanje Liste prioriteta.

Konačnu Listu prioriteta utvrđuje Poglavarstvo.

Članak 19.

Dodjela građevinskog zemljišta vrši se prema redoslijedu podnositelja zahtjeva na Listi prioriteta.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

1. Ugovor o dodjeli građevinskog zemljišta

Članak 20.

U ime Općine Jelenje, kao vlasnika zemljišta, ugovor o dodjeli građevinskog zemljišta sa primateljem, sklapa Načelnik ili osoba koju on ovlasti.

Ugovor o dodjeli građevinskog zemljišta sklapa se u pisanom obliku.

Članak 21.

Primatelj dodijeljenog građevinskog zemljišta, dužan je u roku od 5 godina izgraditi stambeni objekt do faze useljenja i stanovanja.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka, Poglavarstvo donosi odluku o pokretanju postupka za preispitivanje ili poništenje ugovora o dodjeli građevinskog zemljišta.

2. Naknada i cijena

Članak 22.

Građevinsko zemljište dodjeljuje se članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i invalidima Domovinskog rata, sa Liste prioriteta bez novčane naknade (besplatno).

Sve troškove u postupku pribavljanja potrebne projektne i administrativno-upravne dokumentacije, suglasnosti, potvrda i dozvola, dužan je snositi o svom trošku primatelj dodijeljenog građevinskog zemljišta.

Članak 23.

Stambeni objekt izgrađen na dodijeljenom zemljištu, ne može se dati u najam, bez suglasnosti Općine Jelenje.

Stambeni objekt izgrađen na dodijeljenom zemljištu, ne može se prodati, zamijeniti ili na drugi način otuđiti, bez suglasnosti Općine Jelenje.

Općina Jelenje može dati suglasnost u smislu stavka 1. ovog članka, jedino kada se stambeni objekt daje u najam podnositeljima s Liste prioriteta.

Općina Jelenje ima pravo prvokupa izgrađenog stambenog objekta, na dodijeljenom građevinskom zemljištu u slučaju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 24.

Vrijednost objekta iz prethodnog članka ove Odluke, odrediti će stručno povjerenstvo imenovano odlukom Općine, čiji članovi moraju biti odgovarajuće struke od kojih najmanje jedan član mora biti ovlašteni vještak građevinske struke.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Uz zahtjev za dodjelu građevinskog zemljišta potrebno je osim dokaza sadržanih u prethodnim člancima priložiti i sljedeće:

- rodni list za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva

- domovnicu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva

- vjenčani list

- smrtni list za poginulog hrvatskog branitelja, dokaz o nestanku ili zatočeništvu hrvatskog branitelja

- potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva

- potvrdu Porezne uprave za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva

- dokaz o stradanju u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva i člana obiteljskog domaćinstva

- dokaz da nema stan ili kuću i priložiti ovjerenu izjavu

- dokaz da nije prodao stan ili kuću, darovao ili na drugi način otuđio poslije 1. siječnja 1991., za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva

- dokaz da nije nositelj stanarskog prava ili korisnik stana temeljem posebnog propisa

Članak 26.

Odjel vodi popis dodijeljenih građevinskih zemljišta i primatelja dodijeljenih zemljišta, sa svim pripadajućim podacima.

Kontrolu nad provedbom ove Odluke vrši Odjel, samostalno ili po dojavi.

Kontrolu nad provedbom članka 21. i 23. ove Odluke vrši i obavlja i komunalno redarstvo.

Članak 27.

Odjel podnosi izvješće o obavljenim kontrolama, najmanje jedanput godišnje a u slučaju potrebe i više puta godišnje.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dražice, 6. travnja 2004

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Maršanić, v. r.

LISTA KRONIČNIH BOLESTI
U SVEZI PRIMJENE ČLANKA 9. STAVAK 3.
ODLUKE O DODIJELI GRAĐEVINSKIH
ZEMLJIŠTA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA

I. skupina ZARAZNE I PARAZITNE BOLESTI

Tuberkuloza (A 15) (19)

Bolesti uzrokovane virusom humane imunodeficijencije (HIV) (B 20 - B 24)

II. skupina ZLOĆUDNE NOVOTVORINE

Maligne neoplazme u uznapredovalom stadiju bolesti

III. skupina BOLESTI KRVI I KRVOTVORNOG SUSTAVA TE ODREĐENE BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA

Imunodeficijencije povezane s ostalim većim poremećajima (D 82)

IV. skupina ENDOKRINE BOLESTI, BOLESTI PREHRANE I BOLESTI METABOLIZMA

Dijabetes melitus na višestrukim komplikacijama (gangrene, itd.) (E 10)

Poremećaji metabolizma (E 70 - E 90)

V. skupina DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i desfunkcijom mozga (F 07)

Shizofrenija (F 20)

Duševna zaostalost (F 70 - F 79)

Poremećaji psihološkog razvoja (F 80 - F 89)

Psihoze koje zahtijevaju kronični psihijatrijski tretman

VI. skupina BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

Sistemne atrofije koje prije svega zahvaćaju središnji živčani sustav (G 10 - G 13)

Alzheimerova bolest (G 30)

Multipla skleroza (G 35)

Ostale demijelinizirajuće bolesti središnjeg živčanog sustava (G 37)

Mijastenija gravis i ostali mioneuralni poremećaji (G 70)

Infantilna cerebralna paraliza (G 80)

Hemiplegija (G 81)

Paraplegija i tetraplegija (G 82)

VII. skupina BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

Sljepoća i slabovidnost (H 54)

VIII. skupina BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

Kronične obstruktivne bolesti pluća (J 44) sa znatnim oštećenjem respiratorne funkcije

Astma (J 45)

IX. skupina BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

Dekompenzirana ciroza jetre i druga dekompenzirana stanja jetre

X. skupina BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

Arthritis rheumatoides gr. II. i III. (M 05)

Bolesti sistemskog vezivnog tkiva s teškim deformitetima zglobno-koštanog sustava

XI. skupina BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

Kronična bubrežna insuficijencija (M 18)

Bolesnici na hemodijalizi i stanja nakon transplantacije bubrega

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=103&mjesto=51218&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr