SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

43.

Temeljem čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13), Na temelju čl. 103. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 07. rujna 2017. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o isključivanju iz opće uporabe dijela
javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe dio javnog dobra - puta na č.zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj, i dijelu č.zem. 9765/12 k.o. Veli Lošinj, budući da predmetne čestice u naravi predstavljaju spremište i dvorište kuće sagrađene na č.zgr. 895 k.o. Veli Lošinj, a koji dijelovi će Parcelacijskim elaboratom br. 080-16. od 07. listopada 2016. god., izrađenim od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Igora Mršića dipl.ing.geod., sukladno Rješenju o utvrđivanju građevne čestice, klasa UP/I-350-07/16-02/6, urbroj 2170/1-03-05/1- 16-5 od 11.07.2016. god. dobiti nove katastarske brojeve k.č.br. 9765/49 k.o. Veli Lošinj u površini od 29 m2 i k.č.br. 9765/50 k.o. Veli Lošinj u površini od 45 m2.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i Parcelacijskog elaborata iz čl. 1. ove Odluke izvršiti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoformiranim k.č.br. 9765/49 i k.č.br. 9765/ 50 obje u k.o. Veli Lošinj, te upisati vlasništvo Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj i vlasnik č.zgr. 895 k.o. Veli Lošinj, uredit će imovinsko-pravne odnose na način da će vlasnik č.zgr. 895 k.o. Veli Lošinj otkupiti od Grada Malog Lošinja predmetne k.č.br. 9765/49 i 9765/50 k.o. Veli Lošinj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

KLASA: 944-17/15-01/02

Ur.br. 2213/01-01-17-8

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1025&mjesto=10005&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr