SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

42.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.nov.broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 07. rujna 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja
za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (dalje: Gradsko vijeće), koja su osigurana u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2017.godinu u preostalom iznosu od 22.794,00 kn, za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Gradskog vijeća tako da se političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, dodjele sredstva razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća.

Članak 3.

Sukladno iznosu financijskih sredstava iz članka 1. i kriterijima iz članka 2. ove Odluke za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos od 245,10 kn, a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola u iznosu od 269,60 kuna.

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja ima 15 članova.

Primjenom članka 3. ove Odluke proračunska sredstva za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine raspoređuju se političkim strankama i gradskim vijećnicima izabranim sa liste grupe birača prema broju njihovih članova u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća u iznosima kako slijedi:

                                    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Raspoređena sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Gradskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) Gradskog vijeća nakon konstituiranja Gradskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. i 4. ove odluke, ostaju političkoj stranci kojoj je član Gradskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. i 4. ove odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko član Gradskog vijeća izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Gradskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Gradskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Malog Lošinja ostaju tom članu Gradskog vijeća izabranom s liste grupe birača, te se na istog i nadalje primjenjuju sve odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koje se odnose na članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 402-01/17-01/62

URBROJ: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1025&mjesto=10005&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr