SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

31.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09, 31/09 i 10/13) i Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. Godinu (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 34/2016) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 31. srpnja 2017. godine, donijela je sljedeći

PROGRAM
poticanja zapošljavanja i razvoja tradicionalnih obrta na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj tradicionalnih obrta na području Grada Malog Lošinja u 2017. Godini.

Članak 2.

Ukupna sredstva za realizaciju Programa planirana su Proračunom Grada Malog Lošinja za 2017. godinu u iznosu od 16.000,00 kn u okviru proračunske aktivnosti - Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje.

Članak 3.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi obrtnici sa sjedištem na području Grada Malog Lošinja sljedećih djelatnosti: bravar, dimnjačar, kamenoklesar, krojač, postolar, stolar, staklar, tapetar, tokar, urar, varilac i vodoinstalater.

Članak 4.

Sredstva poticaja mogu koristiti obrtnici iz članka 3. koji će u 2017. godini zaposliti osobe na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci ili osobe bez radnog iskustva u svojstvu pripravnika na određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, kao i obrtnici koji će u 2017. godini započeti obavljanje registrirane djelatnosti.

Grad podupire obrtnike na način da daje sljedeće poticaje:

1. obrtnicima iz članka 3. za svaku novozaposlenu osobu

-jednokratni poticaj u iznosu od 2.000,00 kn i

-12 mjesečnih poticaja u visini od 500,00 kn

2. novim obrtnicima za početak obavljanja djelatnosti

-Jednokratni poticaj u iznosu od 2.000,00 kn

Članak 5.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje potrebno je priložiti:

-izvadak o upisu u obrtni registar

-prijavu poreza na dobit/dohodak za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne prijave ovjerenu od strane Porezne uprave

-presliku popunjenog obrasca PR (prijava potrebe za radnikom)

-izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva

-popis osoba za koje se traži potpora

-ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora

-obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

-obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

-potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja djelatnosti potrebno je priložiti:

-izvadak o upisu u odgovarajući registar,

-potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja

-ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak

-ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

-ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Članak 6.

Sa korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje ugovor o dodjeli poticaja.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka, Ugovor o dodjeli poticaja neće se zaključiti ukoliko korisnik sredstava ima nepodmirenih obveza prema Gradu Malom Lošinju.

Članak 7.

Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatit će se po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, u roku od 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi i uplati obračunatih poreza i doprinosa za mjesec za koji se poticaj isplaćuje.

Članak 8.

Korisnik sredstava iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovog Programa obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

Izuzetno iz stavka 2. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli nekog drugog zaposlenika uz uvjete iz članka 4. ovog Programa, a u roku od 30 dana od raskida radnog odnosa.

Članak 9.

Na temelju ovog programa, gradonačelnica će objaviti javni poziv sa uvjetima davanja poticaja.

Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstva osiguranih za ovu namjenu.

Članak 10.

Ovaj program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije)

KLASA: 100-01/17-01/05

UR.BROJ: 2213/01-01-17-3

Mali Lošinj, 31. srpnja 2017.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1022&mjesto=10005&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr