SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

6.

Temeljem čl. 35. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (Sl. n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13) i čl. 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 28/10) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici dana 21. ožujka 2017. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o izmjeni i dopuni odluke o plaći i drugim
pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
iz radnog odnosa

I.

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa KLASA: 120-01/10-01/06, URBROJ: 2213/01-01-10-4, od dana 20. 07. 2010. godine članak 3. mijenja se i glasi:

»Visina koeficijenta iznosi kako slijedi:

za obračun plaće gradonačelnika 4,26

za obračuna plaće zamjenika gradonačelnika 3,62«

II.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.travnja 2017. godine.

KLASA: 120-01/17-01/01

URBROJ: 2213/01-01-17-3

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Ante Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=10005&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr