SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

4.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2016. GODINU

UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

a) stožeri civilne zaštite,

b) operativne snage vatrogastva,

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,

e) udruge,

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite,

g) koordinatori na lokaciji,

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne regionalne) samouprave izvršava sljedeće zadaće:

-u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine,

-donosi procjenu rizika od velikih nesreća,

-donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,

-donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite,

-osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:

-donosi plan djelovanja civilne zaštite,

-donosi plan vježbi civilne zaštite,

-priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite,

-kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite,

-donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite,

-odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite,

-izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite,

-osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša,

-osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika,

-osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,

-uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.

ZAKONSKE ODREDBE

-Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15),

-Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi (NN 37/16),

-Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16),

-Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 47/16),

-Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16),

-Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/ 16),

-Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16),

-Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16),

-Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika (NN 98/16),

-Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN 99/16),

-Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16).

1.STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA

Proračunom Grada Malog Lošinja za 2016. godinu, ujedno i Planom nabave za 2016.godinu, za djelovanje civilne zaštite osigurana su financijska sredstva u iznosu od 120.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za osobnu opremu pripadnika postrojbe civilne zaštite, njihovu edukaciju te ostalo, sukladno zakonskim propisima.

Na sjednica Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja na temu »Priprema požarne sezone u 2016. godini« doneseni su slijedeći akti:

1.Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Maloga Lošinja za 2016. godinu,

2.Financijski plan za požarnu sezonu u 2016.godini,

3.Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za
2016.godinu.

Uz navedeno, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, doneseni su slijedeći akti:

1.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja,

2.Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Mali Lošinj,

3.Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja,

4.Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja,

5.Plan pozivanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja,

6.Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu,

7.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za područje Grada u 2016.godini,

8.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civile zaštite za područje grada Malog Lošinju u razdoblju 2016 - 2019,

9.Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2016. godini,

10.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2016. godinu, na području Grada Mali Lošinj.

Svi akti su objavljeni i upućeni na državne institucije sukladno zakonskim propisima, kao što su ustrojene i evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite.

2. CIVILNA ZAŠTITA

2.1 Stožer civilne zaštite Grada Mali Lošinj

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Gradonačelnik Grada Malog Lošinja je donio Odluku o osnivanju i i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja dana 12.travnja 2016.godine, ista je objavljena u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 11/16.

Svi članovi Stožera su upoznati sa svojim obvezama i odgovornostima u sustavu civilne zaštite kao što su i osposobljeni za djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama.

Na održanim sjednicama Stožera razmatrana su stanja organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2016.godinu. Planskim dokumentima se pravovremeno ažuriraju svi kontakt podaci članova Stožera.

2.2 Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Mali Lošinj

Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovite djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

Prema Odluci o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/12), od dana 02.srpnja 2012.godine, ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Malog Lošinja koju čini 33 pripadnika. Izvršen je Ustroj postrojbe, određen je Zapovjednik i zamjenik te tri voditelja sa pripadajućim skupinama.

U 2016. godini održana je obuka pripadnika postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja, pod nazivom »Priobalje 2016« kojoj je opći cilj bio educirati pripadnike postrojbe opće namjene civilne zaštite te upoznavanje sa zadaćama čišćenja i saniranja priobalja u slučaju iznenad nog zagađenja naftnim derivatima. Pripadnici su uvježbali tehnike rada s priborima koji se koriste ukoliko dođe do takve vrste onečišćenja. Glavni koordinator obuke je Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, dok je teoretski dio obuke prikazan od strane Jadranskog edukativno - istraživačkog centra za reagiranja na iznenadnim onečišćenjima mora Primorsko - goranske županije.

2.3 Povjerenici civilne zaštite Grada Mali Lošinj

Za 11 (jedanaest) mjesnih odbora na području Grada Maloga Lošinja određeni su povjerenici zaštite sukladno zakonskim odredbama. Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenovani su predsjednici mjesnih odbora i njihovi zamjenici na cjelokupnom području Grada Malog Lošinja.

3. VATROGASTVO

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti.

Na području Grada djeluju vatrogasne snage koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

3.1 Javna vatrogasna postrojba Mali Lošinj

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj je središnja profesionalna vatrogasna postrojba za područje Grada Mali Lošinj, a područje odgovornosti je čitavo područje Grada Malog Lošinja. Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj uključuje 23 profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i zamjenika.

3.2 Dobrovoljna vatrogasna društva

DVD LOŠINJ djeluje na području Grada Malog Lošinja. Broji najmanje 10 osposobljenih vatrogasaca koji djeluju u središtu društva.

DVD SUSAK djeluje na području otoka Suska. Broj osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca je 10, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika.

Temeljem Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2016.godini, dobrovoljna vatrogasna društva i JVP sukladno Planu motrenja posjeduju potrebnu opremu. Također, redovito su se izvršavale preventivne ophodnje na kojima su se poduzimale preventivne mjere kako bi se uklonila ili barem smanjila potencijalna opasnost od nastanka požara.

4.UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Grada. Članove udruga potrebno je uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustvo u organizaciji i sl.

Udruge građana:

-Diver sport Lošinj,

-Radio Jadranka, Mali Lošinj,

-Lovačko društvo »Kamenjarka«,

-Planinarski klub »Osorščica«,

-Institut Plavi svijet.

5.OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOGA LOŠINJA

5.1 Operativne snage sustava civilne zaštite

1. Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja

3. Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja

4. DVD »Lošinj«

5. DVD »Susak«

6.Civilna zaštita Grada Malog Lošinja - postrojba opće namjene

7.Gradsko društvo Crvenog križa - Podružnica Mali Lošinj

8.Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj

9.Hrvatska Gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali Lošinj

5.2 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite:

1. Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.

2. Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.

3. Elektro - voda d.o.o. Cres

4. Lječilište Veli Lošinj

5. Građevinski obrt Lošinj-Beton d.o.o.

6. Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.

7.Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

8. Jadranka trgovina d.o.o.

ZAKLJUČAK

Obzirom na sve navedeno utvrđuje se da je stanje sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja zadovoljavajuće. Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršena je obuka dijela postrojbe civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, dok je Stožer civilne zaštite uključen u provođenju mjera zaštite i spašavanja.

Kod manjih nesreća, snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Grada Malog Lošinja. Sve redovne snage zaštite i spašavanja, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje ustrojene na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima.

Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima.

Unatoč dobroj organiziranosti, u narednom periodu potrebno je i dalje ulagati u podizanje razine učinkovitosti i opremljenosti svih snaga zaštite i spašavanja.

* Financiranje rada udruga provesti će se sukladno novom normativnom okviru o radu udruga: ZAKONOM O UDRUGAMA (Narodne novine, broj 74/2014.), UREDBOM O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE (Narodne novine, broj 26/2015.)

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2016. godinu objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 810-01/17-01/04

URBR: 2213/01-01-17-7

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2016. godini

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=10005&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr