SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

22.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09 i 10/13), a u svezi s člankom 41. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donijelo je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1.Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj, koju je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj na sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine.

2.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

KLASA: 601-02/16-01/01

URBROJ: 2213/01-01-17-6

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=10005&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr