SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

11.

Na temelju čl. 103. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i dru gim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/ 00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o isključivanju iz opće uporabe dijela javnog
dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe dio javnog dobra - puta na č.zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj, u površini od 15 m2, budući da predmetni dio čestice u naravi predstavlja okućnicu kuće sagrađene na č.zgr. 775/1 Veli Lošinj, a koji dio će Geodetskim projektom i prijavnim listom br. 047/16. iz lipnja 2016. god. izrađen od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Igora Mršića dipl.ing.geod., ovjeren od DGU, Područnog ureda za katastar Rijeka, klasa 932-06/2016-02/ 117, urbroj 541-17-02/2-16-7 od 28.12.2016. god. dobiti novi k.č.br. 9765/48 k.o. Veli Lošinj (izgrađeno zemljište 15 m2).

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i Geodetskog projekta iz čl. 1. ove Odluke izvršiti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoformiranoj k.č.br. 9765/48 k.o. Veli Lošinj, te upisati vlasništvo Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj i vlasnik č.zgr. 775/1 k.o. Veli Lošinj kojoj se temeljem Geodetskog projekta iz čl. 1. pripaja novoformirana k.č.br. 9765/48 k.o. Veli Lošinj, uredit će imovinsko-pravne odnose na način da će vlasnik č.zgr. 775/1 k.o. Veli Lošinj otkupiti od Grada Malog Lošinja predmetnu k.č.br. 9765/48.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

KLASA: 932-01/15-01/19

Ur.br. 2213/01-01-17-9

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=10005&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr