SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

18.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 19. i 39. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2002. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Općinskog proračuna
Općine Mrkopalj za 2002. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2002. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) članak 1. mijenja se i glasi:

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI (klasa 6) 2.075.558,66

2. PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 551.000,00

3. RASHODI (klasa 3) 1.869.900,00

4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU (klasa 4) 810.000,00

5. RAZLIKA (višak, manjak) 53.341,34

B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽ. SRED. IZ PRET. GODINA 53.341,34

C.RAČUN RAZDUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA (klasa 8) 64.000,00

8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5) 64.000,00

9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

10. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH SR.

IZ PRET.GOD.+NETO ZAD.I FIN. 0,00

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

U članku 3. Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. god. iznos od 2.850.200,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 2.743.900,00 kuna i raspoređuje se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.

Klasa: 400-08/02-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-02-3

Mrkopalj, 19. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Mrkopalj
Ivan Butković, ing., v.r.

USPOREDBA PRORAČUNA 2002/2 - 2002/3

>>>PRILOG na dnu dokumenta u PDF formatu

Izmjene i dopune Općinskog proračuna   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51315&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr