SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
OPĆINA MATULJI
9

9.

Na temelju članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00) i članka 28. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/93 i 19/93), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. godine, donosi

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
na području Općine Matulji
za razdoblje 2001. i 2002. godinu

Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Matulji za razdoblje 2001. i 2002. godine (u daljnjem tekstu Izvješće) sadrži:

0. Uvod

1. Analiza izrade kartografskih podloga za izradu prostornih planova i prostornih planova zacrtanim Programom mjera za 2001. i 2002. godinu (»Službene novine« broj 9/01),

2. Analiza bespravne izgradnje,

3. Analiza izvršenja uređenja građevinskog zemljišta,

4. Osiguranje sredstava za izradu geodetskih podloga, prostornih planova i objekata komunalne djelatnosti,

5. Zahtjev za izradu novih planova,

6. Objava

1. Uvod

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju za minulo dvogodišnje razdoblje izrađen je »Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji za 2001. i 2002. godinu (»Službene novine« broj 9/01). Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji za 2001. i 2002. godinu naveo je:

- prostorne planove, koji se rade u tom razdoblju te osiguranje kartografskih podloga za izradu tih planova,

- program uređenja građevinskog zemljišta,

- izvore i način osiguranja sredstava za izradu prostornih planova,

- izvore i način osiguranja sredstava za uređenje građevinskog zemljišta.

U tijeku dvogodišnjeg razdoblja radilo se je po navedenom Programu te od njega nije bilo odstupanja u smislu proširenja Programa.

2. Analiza izrade kartografskih podloga za izradu prostornih planova i prostornih planova zacrtanim Programom mjera za 2001. i 2002. godinu (»Službene novine« broj 9/01)

U 2001. i 2002. godini na postojeće kartografske podloge u mjerilu 1:5000 za Prostorni plan posebnih obilježja zaštićenog krajolika Lisine nanijete su katastarske čestice. Za granično područje prema Republici Sloveniji isporučene su karte u mjerilu 1:25000. Ove podloge su prenijete na magnetski medij.

Od prostornih planova izrađeni su sljedeći:

- stavljen je izvan snage dio Generalnog urbanističkog plana Matulja u granicama Detaljnog plana centra Matulja, (»Službene novine« 17/01),

- donijet je Detaljni plan uređenja groblja u Rupi (»Službene novine« 20/02),

- pristupilo se je izradi Urbanističkog plana uređenja Matulja,

- za Lisinu su izrađene smjernice za izradu Prostornog plana posebnih obilježja zaštičenog područja Lisine, koje su razmatrane samo na Odboru za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša, dok se u izradu plana do daljnjega neće ići.

Ostali prostorni planovi zacrtani Programom mjera nisu započeti t.j.:

- Urbanistički plan dijela Miklavije,

- Detaljni plan uređenja naselja Pobri,

- Detaljni plan uređenja radne zone R-8 i R-9,

- Detaljni plan uređenja turističko-servisne zone, i

- Detaljni plan uređenja poslovno-trgovačke zone na dijelu radne zone R-4.

Od Urbanističkog plana dijela Miklavije se je odustalo, čekajući na međudržavni dogovor o trasi autoceste te eventualnom njenom utjecaju na položaj zone.

Za radne zone R-8 i R-9 je propisana izrada detaljnog plana uređenja. Detaljnim planom se određuje namjena prostora, granice lokacije pojedine namjene, kao i prometna i komunalna infrastruktura. U tijeku dvogodišnjeg razdoblja nisu se pojavili zainteresirani investitori, te se nije pristupilo izradi ovih planova.

Izradi Detaljnog plana uređenja turističko-servisne zone nije se pristupilo, jer se je većinski vlasnik zemljišta i objekata suglasio, da se prostorna problematika razriješi kroz Urbanistički plan uređenja Matulja, čija izrada je u tijeku.

Poznati investitor za DPU Pobre nije ispunio obvezu postavljenu Programom mjera. Investitor DPU poslovno-trgovačke zone na dijelu radne zpne R-4 je odusto od planirane investicije odnosno od plana.

2. Analiza bespravne izgradnje

Na području Općine Matulji već niz godina postoje tri bespravno sagrađena stambena objekta investitora Schaub. Općina je stvorila pravnu osnovu u Izmjeni i dopuni prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji za legalizaciju ovih objekata i predvidjela u Programu mjera obvezu izrade detaljnog plana uređenja Pobra. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji omogućava legalizaciju objekata i kroz izdavanje lokacijskih dozvola. Investitor Schaub je iskoristio ovu mogućnost i dobio za objekte lokacijske dozvole, i neće se raditi detaljni plan uređenja Pobra.

Odsjek za komunalni sustav općinske uprave Općine Matulji nadopunio je Izvješće s popisom objekata, koji su na osnovi uviđaja na terenu ustanovljeni kao bespravna izgradnja i to:

1. Hala poduzeća Europetrol u Jurdanima na z.č. 1142/3 k.o. Jurdani. Izvršena je prijava građevinskoj inspekciji, koja je izdala rješenja za uklanjanje objekta 8. ožujka 2002. godine. Rješenje nije provedeno i ne zna se u kojoj je fazi postupak. Za rušenje je zaduženo Ministarstvo prostornog uređenja. Postupak za dobivanje lokacijske dozvole nije pokrenut i objekt je i dalje bespravan.

2. Prijava bespravne izgradnje u Jušićima kućni broj 124 z.č. 1315/5 k.o. Jušići. Dogradnja stambenog objekta je legalizirana i dobivena je građevinska dozvola.

3. U Jušićima 98a dograđena je gr.č. 1111/2. Prijavljeno je građevnoj inspekciji, ali nema informacije da li je zatražena lokacijska i građevna dozvola.

4. Prijava za ogradu na z.č. 2639 /1 k.o. Kućeli naselje Mihelići. Izdano je rješenje o uklanjanju ograde i ograda je uklonjena.

5. Na kućnom broju 57 dograđen je i nadograđen objekt. Izdana je lokacijska i građevna dozvola i objekt više nije bespravan.

6. Ogradni zid visine 3 m izveden je na dijelu između Permana i Ružića. Zid nije uklonjen.

7. Dograđen je postojeći objekt u Jušićima 7776/3 k.o. Jušići. Izdana je lokacijska i građevna dozvola i objekt je legaliziran.

8. Između Permana i Ružića izgrađen je poslovni objekt. Investitor je ishodio lokacijsku i građevnu dozvolu 2001. godine.

3. Analiza izvršenja uređenja građevinskog zemljišta

1. Crpna stanica Mučići i tlačni cjevovod Jušići - Mučići nisu realizirani, jer su izmijenjeni prioriteti izgradnje.

2. Radovi na tlačnom i opskrbnom cjevovodu Šmogori - vodosprema Orljak su u tijeku.

3. Transportni i opskrbni cjevovod Orljak - Bregi nije realiziran. Realizacija istog slijedi nakon završetka cjevovoda Šmogori - Orljak i osiguranja sredstava,

4. Vodosprema Bregi ne će se raditi, jer količinski zadovoljava vodosprema Orljak,

5. Za opskrbni cjevovod Benčinići još nisu osigurana sredstva,

6. Izgradnja vodovoda vodoopskrbnog sustava Matulji - I. etapa je dovršeno u 2001. godini,

7. Rekonstrukcija željezničkog nadvožnjaka na Kastavskoj cesti je završena,

8. Rekonstrukcija Kastavske ceste s izgradnjom infrastrukture i nogostupa je završena,

9. Izgradnja javne rasvjete pristupne ceste veletržnici i radnim zonama na dijelu ceste Matulji - Jušići je riješena na dijelu pristupa veletržnici, a na dijelu nadvožnjaka i pristupne ceste radnim zonama se upravo izvodi,

10. Proširenje groblja Matulji - dovršeni su radovi na I. fazi proširenja, a u pripremi je II. faza proširenja,

11. Proširenje groblja Rukavac nije izvedeno, zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa. Priprema se izvršenje u 2003. godini,

12. Pripremni radovi za izgradnju groblja u Rupi - izrađeno je idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje groblja i glavni projekt uređenja groblja. Preostaje za izvedbu glavni projekt priključka, prilazne ceste i parkirališta, što je vezano za definiranje trase autoputa i trase takozvane brze ceste prema Pasjaku, te glavni projekt mrtvačnice i kapelice,

13. Pripremni radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u radnim zonama. Izvršen je dio otkupa zemljišta za realizaciju ceste C-D u radnoj zoni R-1, kao i parcelacija terena za raskrižje u Mučićima,

14. Izgradnja komunalne infrastrukture u radnim zonama - u tijeku su radovi na izgradnji deniveliranog raskrižja prilaza radnim zonama R-1 i R-2 (započeto u 2002. godini), te radovi na javnoj rasvjeti i dovodu vode i struje na prilaznim cestama u radne zone,

15. Rekonstrukcija prilazne ceste za Luskino - izvršen je otkup dijela zemljišta, ali je u pitanju još nekoliko parcela na kojima nisu rješeni imovinsko-pravni odnosi.

4. Osiguranje sretstava za izradu kartografskih podloga, prostornih planova i objekata komunalne djelatnosti

Sredstva za izradu kartografskih podloga, prostornih planova i objekata komunalne djelatnosti osigurana su:

- u proračunu Općine,

- iz komunalnog doprinosa,

- kreditom i

- dio je osigurala Primorsko-goranska županija.

5. Zahtjevi za izradu novih prostornih planova

Novi prostorni planovi rade se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i izrada je propisana u Odredbama za provođenje Izmjene i dopune prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji.

U tijeku proteklog razdoblja, zahtjevi, koji su pristigli u Općinu za izradu planova većinom se odnose na proširenje građevinskih područja, i Urbanistički plan uređenja Matulja. Zahtjevi, koji se odnose na proširenje građevinskih područja istom se mogu razmatrati kod izrade novog Prostornog plana Općine Matulji.

Pristigli zahtjevi u dijelu zahvata Urbanističkog plana uređenja Matulja se razmatraju i rješavaju sada u tijeku izrade prijedloga UPU-a Matulja.

Pod kraj dvogodišnjeg razdoblja je pristigao zahtjev za promjenom trase autoceste, što za posljedicu ima planiranje izrade II. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji, te zahtjev za izradu DPU- a radne zone R6 u Jušićima, koji će se uvrstiti u Program mjera za sljedeće razdoblje.

6. Objava

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/03-01/5

Ur. broj: 2156-04-03-01

Matulji, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=36&mjesto=51211&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr