SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
OPĆINA ČAVLE
Općina Čavle

Općina Čavle

1.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 13. i 14. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2004. godine donosi

ODLUKU
o javnim priznanjima Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak i način dodjele javnih priznanja Općine Čavle, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja.

Članak 2.

Javna priznanja Općine Čavle su:

1. počasni građanin Općine Čavle

2. godišnja nagrada Općine Čavle

3. nagrada Općine Čavle za životno djelo

4. nagrada Općine Čavle za izuzetna dostignuća

Članak 3.

Godišnje se može istoj pravnoj ili fizičkoj osobi dodijeliti samo jedno priznanje.

Javna priznanja Općine Čavle ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Općine Čavle za vrijeme trajanja njihovih mandata.

II. VRSTE PRIZNANJA, UVJETI I NAČIN DODJELE

1. Počasni građanin Općine Čavle

Članak 4.

Počasnim građaninom Općine Čavle može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znatnstvenim i političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Čavle, ostarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine Čavle ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Čavle.

Članak 5.

Osobi koja je proglašena počasnim građaninom Općine Čavle uručuje se Povelja, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daju se nikakva posebna prava.

Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće Općine Čavle na prijedlog ovlaštenih predlagača.

Članak 6.

Godišnje se može, u pravilu, dodijeliti samo jedna Povelja počasnog građanina Općine Čavle.

2. Godišnja nagrada Općine Čavle

Članak 7.

Godišnja nagrada Općine Čavle dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama sa područja Općine Čavle, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz područja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne i duhovne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog značaja za Općinu Čavle.

Članak 8.

Godišnju nagradu Općine Čavle čini Povelja o nagradi Općine Čavle i novčana nagrada u visini:

- 5.000,00 kuna za fizičke osobe

- 10.000,00 kuna za pravne osobe.

Članak 9.

Svake godine može se dodijeliti najviše 2 godišnje nagrade Općine Čavle.

Godišnja nagrada Općine Čavle dodjeljuje se za postignuća iz pojedinih područja djelatnosti ostvarena u prethodnoj godini.

3. Nagrada Općine Čavle za životno djelo

Članak 10.

Nagrada za životno djelo Općine Čavle dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju razvoja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne i duhovne kulture te drugih djelatnosti posebno značajnih za općinu, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u ista djela i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u određenoj oblasti.

Članak 11.

Nagrada za životno djelo Općine Čavle dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Općine Čavle, pod uvjetima iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 12.

Svake godine se može dodijeliti samo jedna nagrada za životno djelo.

Članak 13.

Nagradu za životno djelo čini Povelja o nagradi za životno djelo Općine Čavle i novčana nagrada u visini 10.000,00 kuna.

4. Nagrada Općine Čavle za izuzetna postignuća

Članak 14.

Nagrada Općine Čavle za izuzetna postignuća dodjeljuje se građanima Općine Čavle, ostalim građanima Republike Hrvatske te građanima drugih zemalja za posebne zasluge na području kulture, tjelesne i duhovne kulture, tehničke kulture, športa, te humanitarnih zasluga.

Članak 15.

Nagradu za izuzetna postignuća čini Povelja o nagradi i novčana nagrada u visini 5.000,00 kuna.

Članak 16.

Svake godine može se dodijeliti samo jedna nagrada za izuzetna postignuća.

III. IZGLED PRIZNANJA

Članak 17.

Povelja o imenovanju počasnog građanina Općine Čavle sadrži tekst: Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Čavle s grbom Općine Čavle

Povelja o imenovanju počasnog građanina Općine Čavle, te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 18.

Povelja godišnje nagrade Općine Čavle sadrži tekst:

Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Čavle

Povelja o godišnjoj nagradi Općine Čavle, oznaka djelatnosti za koju se dodjeljuje, te ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 19.

Povelja o nagradi za životno djelo sadrži tekst:

Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Čavle

Povelja o nagradi Općine Čavle za životno djelo, te naznaku djelatnosti za koju se dodjeljuje, te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 20.

Povelja o nagradi Općine Čavle za izuzetna postignuća sadrži tekst:

Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Čavle, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum, te potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE PRIZNANJA

Članak 21.

Postupak za dodjelu javnih priznanja iz članka 2. ove Odluke započinje objavom javnog poziva Općinskog Poglavarstva u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, kojim se pozivaju ovlašteni predlagatelji da dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Čavle.

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave javnog poziva.

Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom ne uzimaju se u razmatranje.

Javni poziv sadrži uvjete i kriterije za dodjelu određenog javnog priznanja i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja.

Članak 22.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:

- najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća Općine Čavle

- radna tijela Općinskog vijeća Općine Čavle

- Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle

- registrirane udruge građana

Prijedlog se podnosi u pismenom obliku Odboru za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Čavle.

Prijedlog mora sadržavati podatke o podnositelju, o osobi koja se predlaže za javno priznanje, vrstu priznanja te iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog kandidata.

Na zahtjev Odbora za društvene djelatnosti podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Članak 23.

Odbor za društvene djelatnosti (u daljnem tekstu: Odbor) u roku od 15 dana po isteku roka za podnošenje prijedloga izrađuje pisano Izvješće o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinom prijedlogu (kandidaturi).

Članak 24.

Odbor na temelju prijedloga s obrazloženjem o svakom pojedinom prijedlogu dostavlja prijedlog Općinskom vijeću na odlučivanje za dodjelu javnog priznanja.

Članak 25.

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle u prigodi Dana Općine Čavle, predsjednik Općinskog vijeća proglašava počasnog građanina i uručuje mu Povelju, te uručuje Povelju o nagradi Općine Čavle za životno djelo i Povelju o godišnjoj nagradi Općine Čavle, kao i Povelju za izuzetna postignuća.

Ako priznanje nije moglo biti uručeno nagrađenoj osobi na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća u dogovoru sa općinskim načelnikom Općine Čavle upriličit će uručivanje priznanja u drugoj svečanoj prigodi.

Ako javno priznanje nije moglo biti uručeno nagrađenoj osobi za života, ili je dodijeljeno posthumno, priznanje će se uručiti zakonskim nasljednicima.

Odluka o dodjeli javnih priznanja objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima i nagradama Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 7/96).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-03-04-01-2

Čavle, 26. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Damir Stilinović, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=59&mjesto=10008&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr