SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

6.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/95, 19/ 96 i 88/98) i članka 28. Statuta Primorsko goranske županije (»Službene novine broj 22/01) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 19. veljače 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o stopama i visini vodne naknade na slivnom području
»GORSKI KOTAR«

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visine, odnosno stope slivne vodne naknade (u daljnjem tekstu: vodne naknade) koju plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području »Gorski kotar«, a koja se koristi za financiranje upravljanja lokalnim vodama, redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, i zaštitu od štetnog djelovanja voda, te za financiranje uređenja održavanja melioracijskog sustava.

Članak 2.

Slivno područje »Gorski kotar« utvrđeno je Odlukom o utvrđivanju slivnih područja (»Narodne novine« broj 20/96 i 98/98).

Članak 3.

Visina vodne naknade za slivno područje »Gorski kotar« utvrđuje se po kategorijama površina, namjeni i uvjetima korištenja zemljišta i drugih nekretnina s obzirom na opseg i stupanj izgrađenosti vodnog sustava koji je podjednako izgrađen na cijelom području sliva.

Članak 4.

Vodna naknada za zemljište za koje se utvrđuje katastarski prihod plaća se po stopi od katastarskog prihoda evidentiranog kod državne geodetske uprave s danom 31.12. 2000. godine.

Za zemljište i druge nekretnine, osim zemljišta iz stavka 1. ovog članka, vodna naknada plaća se prema jedinici površine (hektar, m2).

Vodna naknada plaća se po stopi i visini kako slijedi:

1.Poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, po stopi od katastarskog prihoda 10%

2.Poljoprivredno zemljište, po jedinici površine

2.1.oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, maslinici 75,00 kn/ha/god.

2.2.livade, pašnjaci 37,50 kn/ha/god.

3.Zemljište pod šumama i šumsko zemljište 33,30 kn/ha/god.

4.Zemljište pod ribnjacima za prirodni uzgoj ribe sa pripadajućim površinama, solane, akumulacije 300,00 kn/ha/god.

5.Zemljište pod cestama (kolničke površine i pripadajući zemljišni pojas)

5.1.Države ceste 750,00 kn/ha/god.

5.2.Županijske, lokalne i nerazvrstane ceste 525,00 kn/ha/god.

6.Zemljište pod željezničkim prugama s pripadajućim površinama i zaštitni pojas 750,00 kn/ha/god.

7.Zemljište pod šljunčarama i kamenolomima 2.000,00 kn/ha/god.

8.Zemljište pod zrakoplovnim pristaništima i kampovima 1.500,00 kn/ha/god.

9.Zemljište pod naftovodima i plinovodima 1.500,00 kn/ha/god.

10.Zemljište na kojem se nalazi otvoreni poslovni, skladišni i ostali manipulativni prostor koji služi za obavljanje djelatnosti, te pripadajuće zemljište bez posebne namjene 1.500,00 kn/ha/god.

11.Stambene zgrade i stanovi u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem, koje se tako smatra prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, pomoćne prostorije u sklopu stambenog objekta, garaže, uće za odmor 0,11 kn/m2/mj.

12.Poslovni prostor - poslovne prostorije i druge nekretnine koje se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti (industrija, razne gospodarske djelatnosti, banke, ustanove, odmarališta, tržnice i r.) 0,37 kn/m2/mj.

13.Nekretnine komunalnog značenja u javnoj uporabi (parkovi, kupališta, tržnice, športski tereni i dr.) 750,00 kn/ha/god.

Članak 5.

Iznos vodne naknade koju plaća pojedini obveznik utvrđuje se rješenjem.

Obračun, pojedinačno utvrđivanje iznosa i naplatu slivne vodne naknade obavljaju Hrvatske vode.

Članak 6.

Vodna naknada plaća se u jednakim obrocima utvrđenim rješenjem.

Hrvatske vode neće obračunavati vodnu naknadu onim obveznicima čije ukupno zaduženje iznosi manje od 20,00 kn godišnje.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o stopama i visini vodne naknade na slivnom području »Gorski kotar« (»Službene novine« broj 1/99).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/7

Ur. broj. 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 19. veljače 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=58&mjesto=00001&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr