SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

5.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/95, 19/ 96 i 88/98) i članka 28. Statuta Primorsko goranske županije (»Službene novine« broj 22/01) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 19. veljače 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o stopama i visini vodne naknade na slivnom području
»PODVELEBITSKO PRIMORJE I OTOCI«

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, odnosno stope vodne naknade koju plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području »Podvelebitsko primorje i otoci«, a koja se koristi za financiranje upravljanja lokalnim vodama, uređenje vodotoka i drugih voda i zaštita od štetnog djelovanja voda, te za financiranje održavanja melioracijskog sustava.

Članak 2.

Slivno područje »Podvelebitsko primorje i otoci« utvrđeno je Odlukom o utvrđivanju slivnih područja (»Narodne novine« broj 20/96 i 98/98).

Članak 3.

Visina vodne naknade za slivno područje »Podvelebitsko primorje i otoci« utvrđuje se po kategorijama površina, namjeni i uvjetima korištenja zemljišta i drugih nekretnina jednako za oba dijela slivnog područja s obzirom na opseg i stupanj izgrađenosti vodnog sustava koji je podjednako izgrađen na cijelom području sliva.

Članak 4.

Vodna naknada za zemljište za koje se utvrđuje katastarski prihod plaća se po stopi od katastarskog prihoda evidentiranog kod državne geodetske uprave s danom 31.12. 2000. godine.

Za zemljište i druge nekretnine, osim zemljišta iz stavka 1. ovog članka, vodna naknada plaća se prema jedinici površine (hektar, m2).

Vodna naknada plaća se po stopi i visini kako slijedi:

1.Poljoprivredno zemljište, šume i šumskozemljište po stopi od katastarskog prihoda 10%

2.Poljoprivredno zemljište, po jedinici površine

2.1.(oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, maslinici) 75,00 kn/ha/god.

2.2. (livade, pašnjaci) 37,50 kn/ha/god.

3.Zemljište pod šumama i šumsko zemljište

3.1. na području Primorja 8,90 kn/ha/god.

3.2. na području Like 22,20 kn/ha/god.

4.Zemljište pod ribnjacima za prirodni uzgoj ribe sa pripadajućim površinama, solane, akumulacije 150,00 kn/ha/god.

5.Zemljište pod cestama

-kolničke površine (asfalt, beton, makadam i sl.) 525,00 kn/ha/god.

-pripadajuće površine bez kolnika 52,50 kn/ha/god.

6.Zemljište pod željezničkim prugama 750,00 kn/ha/god.

-pripadajuće površine, zaštitni pojas 75,00 kn/ha/god.

7.Zemljište pod šljunčarama, kamenolomima 1.125,00 kn/ha/god.

8.Zemljište pod zrakoplovnim pristaništima, kampovi 1.500,00 kn/ha/god.

9.Zemljište pod naftovodima i plinovodima –

10.Zemljište pod industrijskim objektima, zgradama, građevinsko zemljište, zemljište na kojem se nalazi poslovni, skladišni i drugi prostor koji služi za obavljanje gospodarskih djelatnosti 1.500,00 kn/ha/god.

11.Stambene zgrade i stanovi, garaže u naseljima s uređenim građevinskim zemljištima koje se tako smatra prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (korisna površina stana)0,11 kn/m2/mj.

12.Poslovne prostorije i druge nekretnine koje se koriste za obavljanje gospodarskihi drugih djelatnosti (industrija, različite gospodarske djelatnosti, banke, ustanove, tržnice i dr.)0,37 kn/m2/mj.

13.Nekretnine komunalnog značenja, športski objekti i druge nekretnine u javnoj uporabi (parkovi, kupališta i dr.) 750,00 kn/ha/god.

Članak 5.

Iznos vodne naknade koju plaća pojedini obveznik utvrđuje se rješenjem.

Obračun, pojedinačno utvrđivanje iznosa i naplatu slivne vodne naknade obavljaju Hrvatske vode.

Članak 6.

Vodna naknada plaća se u jednakim obrocima utvrđenim rješenjem.

Hrvatske vode neće obračunavati vodnu naknadu onim obveznicima čije ukupno zaduženje iznosi manje od 20,00 kn godišnje.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o stopama i visini vodne naknade na slivnom području »Podvelebitsko primorje i otoci« (»Službene novine« broj 1/99).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/13

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 19. veljače 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=58&mjesto=00001&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr