SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 5. Petak, 6. veljače 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Grad Novi Vinodolski

2.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 46. sjednici održanoj dana 3. veljače 2004. godine donijelo je

PLAN
nabave Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu

I.

Planom nabave Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos veći ili jednak iznosu od 200.000,00 kn. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

II.

Grad Novi Vinodolski provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke I. ovog Plana javnim nadmetanjem u otvorenom postupku, a iznimno ako su ispunjeni uvjeti iz članka 11. i 12. Zakona o javnoj nabavi, nadmetanjem po pozivu u otvorenom postupku nabave ili izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku nabave.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku prikupljanja ponuda javnim nadmetanjem u otvorenom postupku dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

III.

Tijekom 2004. godine Grad Novi Vinodolski će pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga:

R. br.

Opis nabave


Pozicija-konto


Iznos u kn

Procijenjena
vrijednost u kn

1.

Rekonstrukcija dijela ulice OSAP

6520-4213

450.000,00

370.000,00

2.

Gradnja ulice Prisika

6535-4213

885.000,00

725.000,00

3.

Gradnja ulice Sopot

4213-4213

1.300.000,00

1.065.000,00

4.

Rekonstrukcija ulice Krminska

6575-4213

400.000,00

328.000,00

5.

Gradnja ceste po DPU Obala Petra Krešimira IV

6600-4213

700.000,00

574.000,00

6.

Gradnja javne rasvjete ulice Sopot

6630-4214

350.000,00

287.000,00

7.

Gradnja potpornog zida groblja Novi Vinodolski

6660-4214

400.000,00

328.000,00

8.

Izrada Glavnog projekta športske dvorane u Novom Vinodolskom

5476-4264

300.000,00

246.000,00

9.

Izrada UPU UTN Panos

5735-4264

300.000,00

246.000,00

10.

Izrada UPU poslovne zone zapad

5740-4264

200.000,00

164.000,00

11.

Izrada UPU poslovne zone Kargač

5750-4264

200.000,00

164.000,00

12.

Izrada UPU naselja Novi Vinodolski

5745-4264

500.000,00

410.000,00

13.

Sanacija i adaptacija kule Turnac

5760-4214

660.000,00

541.000,00

14.

Dobava financijskih sredstava putem kredita banaka

8441

10.385.000,00

10.385.000,00

IV.

Prije provođenja postupka nabave Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski će za svaku pojedinačnu nabavu iz točke III. ovog Plana posebnom odlukom imenovati stručno povjerenstvo od najmanje 3 člana.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave provodit će Upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabava iz točke III. ovog Plana.

V.

Za provedene postupke nabave u Upravnom odjelu za financije, računovodstvo i planiranje vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi.

VI.

Ovim Planom nisu obuhvaćene nabave roba, usluga i radova čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kn, te će se za ovu nabavu Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski donijeti poseban plan.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/04-01/2

Ur. broj: 2107/02-03-04-3

Novi Vinodolski, 3. veljače 2004.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Poglavarstva
Milivoj Vidmar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=57&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr