SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA KOSTRENA
23

27.

Na temelju članka 35. stavak 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) na sjednici održanoj 21. srpnja 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da je nekretnina - novoformirane k.č. broj 1026, put Filina od 285 m2, javno dobro u općoj upotrebi, KO Kostrena-Lucija izgubila značaj dobra u općoj upotrebi,

te predstavlja dio građevinskog zemljišta, koje je prema lokacijskoj dozvoli predviđeno za izgradnju poslovno-trgovačkog centra za korist Trgovačkog društva Plodine d.o.o. Rijeka.

Članak 2.

Po pravomoćnosti ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provest će u zemljišnim knjigama brisanje statusa javnog dobra u općoj upotrebi k.č. broj 1026, upisana u z. k. ul. 1067 KO Kostrena-Lucija, na kojoj uknjiženo pravo vlasništva ima Općina Kostrena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-36

Kostrena, 21. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik:
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr