SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA KOSTRENA
23

24.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. srpnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o kreditiranju
učenika i studenata

Članak 1.

U članku 2. Odluke o kreditiranju učenika i studenata (»Službene novine« PGŽ broj 18/99), dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu stavka 1. točka II. alineja 2. i nemaju pravo na dodjelu kredita.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. Odluke, iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

»- podatak o duljini trajanja studija (ukupni broj semestara)«.

Članak 3.

Iza članka 8. Odluke dodaje se novi članak 8.a. koji glasi:

Članak 8. a

»Iznimku od odredbe članka 8. predstavljaju studenti završne godine studija koji traje parni broj semestara i koji su primali kredit za tu školsku godinu.

Studenti iz stavka 1. ovog članka, nakon što odslušaju posljednji semestar imaju pravo na isplatu dodatnih 5 mjesečnih obroka kredita pod uvjetom da dostave potvrdu kojom dokazuju status apsolventa.

Za slučaj iz stavka 2. ovog članka sačinit će se aneks ugovora temeljem kojeg je student primao kredit te posljednje školske godine.«

Članak 4.

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:

»Općina Kostrena obustavit će isplatu kredita u slučaju da:

- korisnik samovoljno prekine školovanje odnosno studij za vrijeme trajanja školske godine

- korisnik odseli s područja Općine Kostrena

- bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske

- korisnik diplomira i time izgubi status studenta.

Korisnik kredita dužan je obavijestiti Općinu Kostrena o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovog članka najkasnije u roku od 30 dana od nastupa istih, te u slučajevima iz stavka 1. alineja 1., 2. i 3. u istom roku vratiti cjelokupni primljeni iznos.«

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. iza riječi: »vraća« brišu se riječi: »u mjesečnim iznosima, primjenom devizne klauzule, koji su jednaki primljenim mjesečnim iznosima.« i dodaje se riječ: »jednokratno.«.

Članak 6.

U članku 11. stavak 2. iza riječi: »školske godine« dodaju se riječi: »ili po završetku studija (diplomiranju)«.

Iza stavka 2. istog članka dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U slučaju da korisnik kredita ne postupi u suglasju sa stavkom 2. ovog članka, smatrat će se da nije ostvario pravo iz stavka 1., te je dužan primljeni iznos kredita vratiti pod uvjetima iz članka 10. stavak 2. Odluke.«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-33

Kostrena, 21. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr