SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA ČAVLE
10

14.

Na temelju odredbe članka 63. i članka 64. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), a u svezi članka 4., stavka 1.,točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 129/00 i 59/01) Općinsko vijeće, u ime osnivača Općine Čavle, kao pravne osobe temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), na sjednici 24. srpnja 2003. godine usvaja

IZJAVU
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim osnivačkim aktom Općina Čavle - jedini osnivač - budući član društva, osniva društvo s ograničenom odgovornošću kao društvo koje će obavljanjem poslova pobliže opisanih u članku 3. ovog akta, realizirati ciljeve osnivača.

TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 2.

Tvrtka društva glasi: KOMUNALNO DRUŠTVO »ČAVLE« s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih i drugih usluga.

Skraćeni naziv društva glasi: KD »ČAVLE« d.o.o.

Sjedište Društva je u Čavlima, Čavle 104.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 3.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanje sljedećih djelatnosti:

- 37 - reciklaža

- 70 - poslovanje nekretninama

- 71 - iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja

- 92.32 - djelatnost objekata za kulturne potrebe

- 92.5 - djelatnost knjižnica, arhiva, muzeja i ostale kulturne djelatnosti

- 74.14 - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

- 74.7 - čišćenje svih vrsta objekata

- 74.84 - ostale poslovne djelatnosti, osobito naplata računa komunalne naknade i organiziranje sajmova, izložbi, kongresa i sl.

- ospkrba pitkom vodom

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- opskrba plinom

- ospkrba toplinskom energijom

- prijevoz putnika u javnom prijevozu

- održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- tržnice na malo

- održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova

- obavljanje dimnjačarskih poslova

- javna rasvjeta

- inženjering, projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom

- kupnja i prodaja roba i trgovačko posredovanje na domaćem i stranom tržištu

- djelatnosti pružanja kolodvorskih otpremničkih i agencijskih usluga u cestovnom prometu

- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i posluživanje pića i napitaka

- usluge smještaja

- održavanje i upravljanje stambenim zgradama

- tržnice na veliko

- organizacija i naplata usluge parkinga

- javna garaža

- usluge interneta

- organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

O promjeni djelatnosti odlučuje Skupština Društva.

TEMELJNI KAPITAL

Članak 4.

Temeljni kapital društva iznosi 100.000 kuna (slovima: stotisuća kuna), a sastoji se od jednog temeljnog uloga nominalne vrijednosti od 100.000,00 kuna (slovima: stotisuća kuna).

Članak 5.

Osnivač preuzima temeljni ulog iz prethodnog članka u cijelosti.

Članak 6.

Prije podnošenja sudu prijave za upis osnivanja društva osnivač će uplatiti na privremeni račun društva cijelu novčanu svotu temeljnog uloga kojeg je preuzeo.

POSLOVNI UDJELI

Članak 7.

Član društva stječe poslovni udio razmjerno preuzetoj veličini temeljenog uloga u temeljnom kapitalu Društva.

Pravo glasa u društvu ostvaruje se sukladno stečenoj veličini poslovnog udjela.

Temeljni kapital, preuzeti temeljni ulog i stečeni poslovni udjel, iznose kako slijedi:


ČLAN DRUŠTVA Temeljni Preuzeti Posl.

kapital temeljni udjela

u kn ulog


OPĆINA ČAVLE 100.000,00 100.000,00 1


Temelj.kap. ukup. 100.000,00 100.000,00 1


Raspolaganje poslovnim udjelom

Članak 8.

Poslovni udio je djeljiv.

Poslovni udio u Društvu može se prenositi kao cjelina i kao djeljivi dio.

O prijenosu poslovnog udjela osobama koje nisu članovi Društva, potrebna je suglasnost Društva koju daje Skupština.

Članak 9.

Društvo može otkupljivati vlastite poslovne udjele.

Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela Društva, miruju.

Knjiga udjela

Članak 10.

Uprava Društva dužna je voditi Knjigu poslovnih udjela Društva u koju se unose tvrtka, sjedište, podaci o upisu u sudski registar, iznosi temeljnog kapitala, kao i ostali podaci utvrđeni zakonom (čl. 410 ZTD-a).

Članak 11.

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjizi poslovnih udjela Društva.

Za uredno, pravovremeno i točno vođenje Knjige udjela, odgovorna je Uprava Društva.

STATUS DRUŠTVA

Članak 12.

Društvo ima status društva s ograničenom odgovornošću i status pravne osobe prema Zakonima Republike Hrvatske.

Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Član Društva ne odgovara za obveze Društva.

PODRUŽNICE

Članak 13.

Društvo može osnivati podružnice u kojima će obavljati svoje djelatnosti.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština Društva.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 14.

Organi Društva su:

- Uprava

- Nadzorni odbor

- Skupština.

UPRAVA

Članak 15.

Uprava se sastoji od jednog člana - direktora Društva.

Upravu imenuje i opoziva Skupština Društva posebnom odlukom na prijedlog Nadzornog odbora i nakon provedenog javnog natječaja.

Članak 16.

O uvjetima koje treba ispunjavati osoba imenovana za upravu, te o mandatnom razdoblju na koje se imenuje, kao i drugim pitanjima bitnim za rad Uprave, odlučuje Skupština na prijedlog Nadzornog odbora.

Članak 17.

Ugovor o radu i druge ugovore s Upravom zaključuje Nadzorni odbor, a potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili od njega ovlaštena osoba.

Članak 18.

Uprava zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja osim:

- u poslovima kupoprodaje nekretnina (suglasnost Nadzornog odbora) bez obzira na vrijednost, a za nekretnine kojih je pojedinačna ili skupna vrijednost (ako čine gospodarsku cjelinu), prelazi 200.000,00 kuna (potrebna je i suglasnost Skupštine);

- pri osnivanju trgovačkih društava i podružnica (suglasnost Nadzornog odbora i Skupštine Društva);

- sklapanju ugovora bilo koje vrste, osim o kupoprodaji nekretnina, kojih vrijednost prelazi svotu od 100.000,00 kuna (stotisuća kuna) - (Suglasnost Nadzornog odbora, a za poslove kojih vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna i suglasnost Skupštine.

Članak 19.

Uprava mora poštovati ograničenja svojih ovlasti iz ove Izjave, iz odluka Skupštine i iz obveznih uputa Nadzornog odbora.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Osim nepridržavanja ograničenja ovlasti sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, razlogom za opoziv Uprave može biti i povreda obveze Uprave da postupa pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 20.

Društvo je sukladno zakonskim propisima dužno voditi poslovne knjige i izrađivati financijska izvješća, za što je odgovorna Uprava Društva.

NADZORNI ODBOR

Članak 21.

Društvo ima Nadzorni odbor od 3 (tri) člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članovima Nadzornog odbora može se za njihov rad isplatiti nagrada.

Nagradu odobrava Skupština Društva.

Članak 22.

Za člana Nadzornog odbora imenuje se općinski načelnik po funkciji ili osoba koju on imenuje.

Preostala 2 (dva) člana Nadzornog odbora biraju se po kriteriju: jedan član iz najbrojnije zastupljene stranke u Općinskom vijeću Općine Čavle, a drugi iz druge po brojnosti zastupljene stranke u Općinskom vijeću Općine Čavle.

Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od 8 (osam) dana od dana izbora.

Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Skupštine Društva, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrati će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 23.

Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (jedan) glas.

Nadzorni odbor može donositi pravovaljanje odluke ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova.

Odluke se donose većinom glasova, ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor, odluke donosi na sjednicama.

Članak 24.

Nadležnost Nadzornog odbora je:

1. nadzire vođenje poslova Društva i pri tome može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire, te sve druge stvari i u tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti svoje članove ili stručnjake;

2. podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini;

3. daje mišljenje na izvješća o poslovanju koje Uprava priprema za Skupštinu;

4. sklapa ugovore sa Upravom;

5. daje suglasnost na osnivanje trgovačkih društava i podružnica;

6. daje suglasnost na kupnju i prodaju nekretnina;

7. odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva;

8. daje suglasnost na sklapanje ugovora o bankovnim garancijama;

9. daje suglasnost na ugovore kojih skupna ili pojedinačna vrijednost (ako čine gospodarsku cjelinu) prelazi 100.000,00 kuna.

SKUPŠTINA

Članak 25.

Skupštinu Društva čini Općinsko vijeće Općine Čavle.

Na rad i funkcioniranje Općinskog vijeća Općine Čavle, u funkciji Skupštine Društva, primjenjuju se svi zakonski i podzakonski akti važeći za rad i funkcioniranje Općinskog vijeća Općine Čavle, te odredbe ove Izjave.

Za slučaj redovnih ili izvanrednih izbora ili drugih situacija u kojima se Općinsko vijeće raspušta, općinski vijećnici raspuštenog vijeća nastavljaju svoju aktivnost kao članovi Skupštine Društva do konstituiranja Općinskog vijeća u novom sazivu.

Na rad Skupštine Društva do konstituiranja Općinskog vijeća u novom sazivu, a sukladno prethodnom stavku ovog članka primjenjuju se pravila rada i funkcioniranja Općinskog vijeća kakva su važila do raspuštanja Općinskog vijeća i odredbe ove Izjave.

Članak 26.

Članovi Društva na Sklupštini donose odluke, koje su dužni i ovlašteni donositi temeljem zakona i drugih propisa i odredbi ove Izjave, a osobito o:

1. financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitaka;

2. imenovanju i opozivu Uprave;

3. imenovanju, izboru i opozivu članova Nadzornog odbora i nagradi za rad članova Nadzornog odbora;

4. imenovanju revizora;

5. promjeni tvrtke i sjedišta Društva;

6. promjeni i dopuni djelatnosti Društva;

7. kupnji nekretnina kojih pojedinačna ili skupna vrijednost ako čine gospodarsku cjelinu prelazi 200.000,00 kuna;

8. pripajanju, spajanju, podjeli i preoblikovanju Društva;

9. prestanku Društva i imenovanju likvidatora;

10. izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju;

11. osnivanje trgovačkih društava i podružnica;

12. smanjenju i povaćanju temeljnog kapitala;

13. sklapanje ugovora o bankovnim garancijama;

14. sklapanje ugovora kojih pojedinačna ili skupna (ako čine gospodarsku cjelinu) vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

Članak 27.

Skupštinu saziva Uprava.

Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor Društva, ili predsjednik Skupštine, ukoliko Uprava na njihov zahtjev ne sazove Skupštinu u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zahtjev zaprimljen u Upravi Društva.

Članak 28.

Poziv za Skupštinu mora sadržavati u vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, i što je to preciznije moguće odrediti dnevni red Skupštine, te mjesto i vrijeme održavanja nove skupštine koja će se održati ukoliko ne bude kvoruma na Skupštini.

Poziv za Skupštinu uručuje se osobno ili se šalje članu Društva preporučenom pošiljkom na njegovu adresu.

Od dana kada je poziv predan pošti i dana održavanja Skupštine, mora proći najmanje 7 (sedam) dana.

Član Društva i Nadzorni odbor Društva mogu zahtijevati izmjenu dnevnog reda Skupštine u roku od 3 (tri) dana od dana primitka poziva za Skupštinu.

Članak 29.

Skupština može donositi pravovaljane odluke i ima kvorum ukoliko sukladno zakonskim i podzakonskim aktima važećim za rad i funkcioniranje Općinskog vijeća Općine Čavle, te odredbi ove Izjave, sjednici Skupštine Društva prisustvuje natpolovična većina članova Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 30.

Odluke Skupština donosi sukladno načinu donošenja odluka u Općinskom vijeću Općine Čavle, većinom glasova

prisutnih vijećnika, osim ako zakonom ili ovom Izjavom nije drugačije određeno.

Odluke donesene na Skupštini moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti u Knjigu odluka.

Članak 31.

Skupština ima predsjednika i 2 (dva) zamjenika predsjednika.

Funkciju predsjednika i njihovih zamjenika u Skupštini Društva vrše predsjednik i njegovi zamjenici u Općinskom vijeću Općine Čavle.

Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, te potpisuje sve odluke i zapisnike o radu Skupštine.

IZMJENE IZJAVE O OSNIVANJU

Članak 32.

Izmjene i dopune Izjave o sonivanju donosi Skupština.

Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 33.

Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati i smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonom predviđeni način.

O povećanju i smanjenju temeljnog kapitala odluku donosi Skupština.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 34.

Društvo prestaje, osim u zakonom propisanim slučajevima i temeljem odluke Skupštine Društva.

Likvidaciju Društva provodi Upava, ali u tu svrhu Skupština može imenovati i posebnog likvidatora.

Članak 35.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ako pojedine odredbe ovog osnivačkog akta budu proglašene ništavnima, ostale odredbe akta ostat će na snazi, a članovi društva će u primjerenom roku, umjesto ništavnih, utvrditi nove odredbe koje bi i prilikom sastavljanje ovog osnivačkog akta bile utvrđene da se nastala ništavnost mogla pretpostaviti.

Članak 37.

Troškovi osnivanja terete osnivača.

Članak 38.

Ovaj akt sastavljen je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih osnivač zadržava 2 (dva) primjerka, jedan se čuva u pismohrani Društva, jedan služi za potrebe upisa osnivanja društva u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci i jedan za pohranu kod bilježnika.

Članak 39.

U znak pristanka na prava i obveze iz ove Izjave, ovlašteni zastupnik osnivača istu potpisuje.

Članak 40.

Ova Izjava stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/5

Ur. broj: 2170-03-03-01-5

Čavle, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

ZA OSNIVAČA
Općinski načelnik Predsjednik
Općine Čavle Općinskog vijeća Općine Čavle
Željko Lambaša, v.r. Damir Stilinović, dipl.ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr