SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA ČAVLE
10

13.

Na temelju stavka 1., članka 11. i članka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 24. srpnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Čavle

I. - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u Općini Čavle u slučajevima kad bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

II. - AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke jesu:

1. mjere za sprečavanje erozije

2. mjere za sprečavanje zakorovljenosti

3. čišćenje kanala

4. zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka na određenom području

5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika

6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije, gdje postoji opasnost od erozije, mogu se odrediti sljedeće mjere:

1. ograničenje ili potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga;

2. ograničenje iskorištavanja livada i pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke, te vremena i načina ispaše;

3. zabrana preoravanja livada i pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama;

4. obavezno zatravnjivanje strmog zemljišta na području cijele Općine;

5. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja i poljoprivrednog zemljišta na području cijele Općine;

6. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na poljoprivrednom zemljištu;

7. održavanje i obnavljanje vjetrobranih pojaseva koji su podignuti radi zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Članak 4.

Agrotehničke mjere čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala provodi se radi sprečavanja odrona zemlje i zaraštanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Članak 5.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1. obavezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od žetve;

2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine;

3. obavezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim zemljištem.

III. - MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 6.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. održavanje živica i međa;

2. održavanje poljskih puteva;

3. uređivanje i održavanja kanala;

4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica;

5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojaseva.

Članak 7.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Čavle ne smiju sadnjom višegodišnjih nasada visokorastućih kultura zasjenjivati susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama.

Vlasnici i korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta dužni su obrađivati i uređivati živice na svom zemljištu na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i uređivati zemljišne međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

Vlasnici i korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupke za sprečavanje širenja štetočina bilja na način propisan zakonom, a posebice su dužni ODMAH nakon provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, žetve, odnosno berbe usjeva) ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom širenja štetočina bilja.

Članak 8.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno omogućiti prirodni tok oborinske vode.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obavezna je mjera sadnje i održavanje vjetrobranih pojaseva.

Članak 9.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su poduzimati mjere iz članka 3. do 8. ove Odluke radi zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu mjere iz članka 3. do 8. ove Odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu.

IV. - NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija, te inspekcija zaštite od požara.

V. - KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj, pravna osoba, a fizička osoba novčanom kaznom od 300,00 kuna za prekršaj, ako:

1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga (članak 3., stavak 1, točka 1. Odluke);

2. iskorištava pašnjake protivno određenoj vrsti i broju stoke, te vremenu i načinu ispaše (članak 3., točka 2. Odluke);

3. preore livadu, pašnjak i neobrađene površine na strmim zemljištima i poduzme radnje radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama (članak 3., točka 3. Odluke)

4. ne izvrši obvezu zatravnjivanja strmog zemljišta (članak 3., točka 4. Odluke);

5. skida humusni odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta (članak 3., točka 5. Odluke);

6. proizvodi jednogodišnje kulture, odnosno ne provede obvezu sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na strmim zemljištima (članak 3., točka 6. Odluke);

7. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zaraštanja korova, tako da se omogući prirodni tok oborinskih voda (članak 8., stavak 1. Odluke);

8. ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine (članak 5., točka 2. Odluke);

9. ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od žetve (članak 5., točka 1. Odluke);

10. ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem (članak 5., točka 3. Odluke);

11. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak 7., stavak 1. Odluke);

12. ne održava zelene ograde na način da spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i puteve i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde (članak 7., stavak 2. Odluke);

13. ne održava i ne uređuje zemljišne međe, zelene ograde i poljske puteve tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera (članak 7., stavak 3. Odluke);

14. ne provodi mjeru sadnje i održavanja vjetrobranskih pojaseva (članak 8., stavak 2. Odluke).

Novčanom kaznom od 300,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 300,00 kuna za prekršaj fizička osoba, korisnik odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je korisnik odnosno vlasnik u slučaju iz stavka 2. članka 7. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 300,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VI. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o zaštiti poljoprivrednog i šumskog zemljišta od erozije i požara u Primorsko-goranskoj županiji u odnosu na Općinu Čavle.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/5

Ur. broj: 2170-03-03-01-6

Čavle, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Damir Stilinović, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr