SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 3. Ponedjeljak, 26. siječnja 2004.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

4.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01 i 28/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. siječnja 2004. godine donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Punat za
razdoblje 2004. - 2006.

I. Uvod

Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Punat za razdoblje od 1999. do 2003. godine, polazni je dokument praćenja stanja u prostoru Općine. Njegova je izrada i usvajanje na Općinskom vijeću osnova za izradu ovog dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, kojim se određuju, odnosno planiraju aktivnosti na uređivanju prostora. Nakon provedenih analiza utjecaja prostornih planova na prostorni razvitak, ocjene stanja u prostoru, razvojnih ograničenja i potreba Općine Punat, te donošenja ocjena o nedostacima postojeće dokumentacije prostornog uređenja, ocjenjuje se potrebnim u slijedećem dvogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti koje slijede, te se određuje Program mjera za unapređenje stanja u prostoru slijedećeg sadržaja:

1. Planovi i studije u izradi

2. Pristupanje izradi i izrada novih prostornih planova

3. Prioritetne mjere

4. Realizacija izrade Planova

5. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu tih planova

6. Prelazne odredbe

1. PLANOVI I STUDIJE U IZRADI

1.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PUNAT

U proteklom dvogodišnjem razdoblju započeo je proces izrade Prostornog plana uređenja Općine Punat.

Prijedlog plana je sada u procesu obrade svih prispjelih primjedbi te dviju peticija koje se odnose na turističku zonu Male krase. Nakon toga predstoji ishođenje suglasnosti i usklađenja sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije nakon čega će biti usvojen od strane Općinskog Vijeća. Preliminarne stavove Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje već smo dobili u pisanom obliku.

Nužna je izrada ovog prostornog plana najkasnije do kraja 2004. god.

1.2. IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA PUNAT

Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 11.9.2003. god. prihvaćene su smjernice za izradu Izmjena i dopuna UPU naselja Punat, a odnose se na:

. izmjene i dopune zona gradnje

. izmjene i dopune kartografskih prikaza

. propisivanje restriktivnijih uvjeta gradnje naročito u stambenim i stambeno poslovnim (mješovitim) zonama

. DPU će se prvenstveno izrađivati zbog potrebe definiranja komunalne infrastrukture, s time da se može izrađivati za više zona istovremeno, a obvezno za jednu cijelu zonu

. preciznije utvrđivanje uvjeta gradnje u pojedinim zonama gdje je obvezna izrada DPU-a za turističke i druge namjene

. izmjene odrednica za provođenje na način da se usklade s generalno prihvaćenim smjernicama

Nužna je izrada izmjena i dopuna ovog prostornog plana najkasnije do kraja lipnja 2004. god.

1.3. IZRADA STUDIJE GOSPODARENJA I ZAŠTITE PUNTARSKE DRAGE

Zaključen je ugovor sa izabranim izrađivačem Studije.

Svrha navedene Studije je određivanje smjernica za gospodarenje i zaštitu Puntarske drage, a za potrebe izrade prostornog plana područja posebnih obilježja.

2. PRISTUPANJE IZRADI I IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA

Na prostoru Općine Punat, planira se, temeljem Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, pristupiti izradi sljedećih prostorno planskih dokumenata:

2.1. Urbanistički planovi uređenja:

2.1.1. Urbanistički plan uređenja naselja Stara Baška

Potreba izrade ovog prostorno planskog dokumenta navedena je u ranijim Programima mjera za unapređenje stanja u prostoru.

Područje naselja Stara Baška pokriveno je Prostornim planom bivše Općine Krk. Prestajanje djelovanja tog Plana bit će nakon donošenja PPU Općine Punat, odnosno Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Baška jer je za pojedine dijelove naselja moguća jedino posredna provedba PPU-a.

U planiranom dvogodišnjem razdoblju potrebno je pristupiti izradi navedenog prostornog plana.

2.2. Detaljni planovi uređenja

2.2.1. DPU kupališno rekreacijske zone »Punta de Bij«

2.2.2. DPU područja »Pod gušternu«

2.2.3. DPU za pojedine zone za koje je obvezna izrada plana utvrđena odredbama za provođenje UPU-a naselja Punat

2.2.4. DPU »Marine Punat« - prema iskazanom interesu investitora Marine Punat, d.d.

2.2.5. DPU naselja »Švarča« - prema iskazanom interesu investitora »Švarče«, d.o.o.

2.2.6. DPU »Holeli Punat« - prema iskazanom interesu investitora »Hoteli Punat«, d.d.

2.2.7. DPU autobusna stanica »Potpolje« - prema iskazanom interesu investitora »Autotrans«, d.d.

2.2.8. DPU - rekonstrukcije dijela kompleksa »Omladinskog odmarališta Punat«

2.2.9. DPU - šireg područja lučice Stare Baške

2.2.10. DPU proširenja groblja »Sv. Blaž«

2.2.11. DPU - nadogradnje stambene zgrade u Puntu, I.G. Kovačića 73 (obuhvaća k.č. 8440 k.o. Punat - vlasnički areal Šimunić)

2.2.12. DPU zone z.č. 3313. Površina obuhvata prostornog plana je određena granicama z.č. 3313 k.o. Punat.

2.2.13. DPU zone z.č. 7682, 7624/1 i 7526. Površina obuhvata prostornog plana je određena granicama z.č. 7682, 7624/1 i 7526 k.o. Punat.

2.2.14. DPU zone z.č. 2558/2, 2259/2, 6139/18, 6139/19, 3249/1 i 3249/6. Površina obuhvata prostornog plana je određena granicama z.č. 2558/2, 2259/2, 6139/18, 6139/19, 3249/1 i 3249/6 k.o. Punat.

2.2.15. DPU vlasničkog areala Sindičić u Staroj Baški. Površina obuhvata prostornog plana je određena granicama z.č. 7877/1, 7877/10, 777/1, 777/2 i 777/3 sve k.o. Stara Baška.

2.3. Prostorni planovi posebne namjene

2.3.1. Prostorni plan Puntarske drage

U planiranom dvogodišnjem razdoblju pristupiti izradi navedenog prostornog plana.

3. PRIORITETNE MJERE

3.1. Okončanje postupka i donošenje PPU Općine Punat

3.2. Donošenje izmjena i dopuna UPU naselja Punat

3.3. Donošenje DPU »Pod gušternu«

3.4. Donošenje DPU »Plaže Punta de Bij«

3.5. UPU naselja Stara Baška

4. REALIZACIJA IZRADE PLANOVA

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem donesenih pojedinačnih odluka Općinskog vijeća, uz uvjet da su predviđeni u ovom Programu mjera ili su uvjetovani dokumentom prostornog uređenja višeg reda.

Inicijator izrade DPU (ili drugog prostorno planskog dokumenta) dužan je uz zahtjev za izradu priložiti idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje namjeravanog zahvata u prostoru kako bi Općinsko vijeće prilikom donošenja Odluke o izradi DPU bilo detaljno upoznato sa namjerom investitora.

Detaljne granice obuhvata prostornog plana određuje se programom za izradu Prostornog plana. Veličina obuhvata mora omogućiti stvaranje prostorno-funkcionalne cjeline unutar koje se realizacijom pojedine lokacije neće narušiti određeno područje.

Program za izradu DPU-a financira i naručuje investitor od zakonski ovlaštenih pravnih osoba u suradnji s Općinom Punat, te se isti donosi od strane Općinskog vijeća. Svi navedeni planovi izrađivat će se sukladno mogućnostima općinskog proračuna, odnosno uz financiranje od strane «privatnih» investitora. Općina Punat može zajednički financirati izradu prostornog plana sa grupom (više) naručitelja i pojedincem ukoliko se iskažu obostrani interesi donošenja prostorno-planskog dokumenta za određeno područje. Inicijator izrade (investitor) financira prostorni plan za određeno područje, pri čemu Općina ima ulogu (status) nositelja izrade prostornog plana.

5. POTREBA PRIKUPLJANJA PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

5.1. Za potrebe, ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko katastarske podloge područja Općine Punat. Posebno je potrebno pristupiti izradi skeniranju i digitalizaciji geodetskih i katastarskih podloga.

5.2. Za potrebe izrade DPU Punta de Bij nužno je prikupiti podatke potrebne za završno oblikovanje plaža (batimetrijsko i geodetsko snimanje, snimanje pomorskog dobra, praćenje djelovanja valova i sl.)

5.3. Izrada konzervatorske dokumentacije za povijesnu jezgru Punta i Stare Baške. U cilju zaštite pojedinih objekata i prostora značajnih za područje Općine sa konzervatorima izvršiti popis značajnih objekata i stručno ih obraditi.

5.4. Izrada potrebnih studija utjecaja na okoliš (potrebita za prostorno uređenje plaža, kvaliteta mora na mjestu ispuštanja otpadnih voda, monitoring kakvoće zraka i sl.)

5.5. Druge dokumente ili studije uvjetovane važećim zakonskim propisima ili pak od značenja za izradu i donošenje dokumenata o prostornom uređenju (evidencija bespravne gradnje, prometna studija-problematika prometa u mirovanju u Puntu i Staroj Baški iznad Oprne i sl.)

6. PRIJELAZNE ODREDBE

6.1. Tumačenje dokumenata prostornog uređenja

Općinsko vijeće daje tumačenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Općina Punat.

6.2. Izmjena i dopuna programa mjera

Promjene i izmjene ovog Programa donose se po istom postupku po kojem se donosi i ovaj Program.

6.3. Čuvanje programa mjera

Program mjera čuva se u pismohrani Općine Punat.

6.4. Završna odredba

Danom donošenja ovog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Punat za razdoblje 2004.-2006. prestaje važiti Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Punat objavljeni u »Službenim novinama PGŽ« br. 6/99 sa pripadajućim izmjenama i dopunama objavljenim u »Službenim novinama« PGŽ br. 24/00, 24/01, 1/02 i 30/03.

6.5. Objava

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj 2142-02-01-04-9

Punat, 22. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr