SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
GRAD BAKAR
17

17.

Na temelju odredbe iz članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) te članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01) i članka 11. st. 2. Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 05/03) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 15/03) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2003. godine donijelo je ovaj

PRAVILNIK
o unutarnjem redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, u skladu sa Odlukom o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Odluka) i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje unutrašnji ustroj upravnog odjela, radna mjesta, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno Zakonu i Odluci.

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada, propisani naročito odredbom iz članka 19. Zakona, kao i eventualno preneseni poslovi državne uprave i preneseni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije (članak 20. Zakona).

Djelokrug rada Upravnog odjela određen je člankom 2. Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Bakra.

Članak 3.

Upravni odjel je smješten u zgradi sjedišta Grada.

Na zgradi iz st. 1. ovog članka, mora biti istaknuta natpisna ploča koja osim sadržaja propisanoga Naputkom za provođenje Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave (»Narodne novine« broj 61/ 94), mora još sadržavati i grb Grada, utvrđen prema posebnom propisu.

U obavljanju poslova radi kojih je osnovan, Upravni odjel rabi pečat i zaglavlje akata propisanoga oblika i sadržaja, kako je utvrđeno stavkom 2. ovog članka.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG ODJELA

Članak 4.

U Upravnom odjelu ustrojava se radno mjesto pročelnik upravnog odjela.

Uvjeti za raspored na radno mjesto pročelnika upravnog odjela su:

- VSS, pravnog smjera;

- 5 godina radnog staža;

- položen državni stručni ispit.

Članak 5.

U okviru Upravnog odjela ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

- Odsjek za financije, proračun i računovodstvo,

- Odsjek za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju,

- Odsjek za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo i poduzetništvo,

- Ured gradonačelnika.

Unutar pojedinih ustrojstvenih jedinica utvrđuju se slijedeća radna mjesta, broj izvršitelja i uvjeti za raspored:

ODSJEK ZA FINANCIJE, PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

- voditelj odsjeka, 1 izvršitelj - VŠS ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

- 5 godine radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

-stručni suradnik za financije, 1 izvršitelj - VSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

- 3 godine radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

-računovodstveni referent, 2 izvršitelja - SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

- 1 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

-referent za obračun
i naplatu komunalnih prihoda, 1 izvršitelj - SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

- 1 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit,

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I EKOLOGIJU

- voditelj odsjeka, 1 izvršitelj - VŠS građevinskog ili arhitektonskog usmjerenja,

- 5 godine radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

- referent za komunalni sustav I, 1 izvršitelj - SSS građevinskog usmjerenja;

- 1 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

- referent za komunalni sustav II, 1 izvršitelj - SSS građevinskog usmjerenja,

- 1 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

- komunalni redar, 1 izvršitelj - SSS građevinskog usmjerenja,

- 1 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

- domar, 1 izvršitelj - SSS ili KV tehničke struke,

- 1 godina radnog staža u struci,

- položen vozački ispit »B« kategorije.

ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

- voditelj odsjeka, 1 izvršitelj - VSS, pravnog usmjerenja,

- 5 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

- stručni suradnik za gospodarstvo 1 izvršitelj - VSS, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,

- 3 godine radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

-samostalni referent za
upravno-pravne poslove, 1 izvršitelj - VSS pravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,

- 3 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

URED GRADONAČELNIKA

- predstojnik ureda, 1 izvršitelj - VSS, društvenog ili upravnog usmjerenja,

- 5 godine radnog staža u struci,

- aktivno znanje jednog stranog jezika;

- položen državni stručni ispit,

- administrativni tajnik, 1 izvršitelj - SSS upravne ili druge odgovarajuće struke; usmjerenja,

- 1 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

-voditelj protokola grada i
referent za društvene djelatnosti,
socijalne i zdravstvene poslove, 1 izvršitelj - SSS odgovarajuće struke;

- 1 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

- administrativni referent, 1 izvršitelj - SSS upravne ili druge odgovarajuće struke,

- 1 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

- administrator, 2 izvršitelja - SSS upravne ili druge odgovarajuće struke;

- 1 godina radnog staža u struci,

- položen državni stručni ispit.

- spremačica - čistačica, 1 izvršitelj - NSS, osmogodišnja škola,

- bez radnog staža.

Popis radnih mjesta, s opisom poslova nalazi se u privitku ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio, ali se ne objavljuje, već se zajedno s izvornikom ovog Pravilnika nalazi i čuva u Upravnom odjelu.

Članak 6.

U Odsjeku za financije, proračun i računovodstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

- razrez i naplata gradskih prihoda,

- planiranje i praćenje gradskih prihoda i proračunskih rashoda,

- izrada nacrta i prijedloga Proračuna, izvršenje i praćenje izvršenja,

- izrada završnog obračuna Proračuna,

- sudjelovanje u izradi financijskih planova odsjeka u okviru Odjela,

- evidentiranje prihoda i rashoda - vođenje knjigovodstva,

- staranje o osiguranju imovine, vođenje evidencije polica osiguranja i naplata štete nastale na toj imovini,

- vođenje financijske operative i platnog prometa s računa Grada,

- drugi poslovi propisani zakonima, podzakonskim propisima i općim aktima Grada,

- upravljanje računalnim sustavom.

Članak 7.

U Odsjeku za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju obavljaju se ove grupe poslova:

- osiguranje uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom područja Grada, organizacijom izrade studija i elaborata, kao stručnih podloga za izradu i donošenje prostorno-planskih dokumenata, te osobitom suradnjom sa stručnjacima svih relevantnih profila,

- suradnja s ostalim susjednim jedinicama lokalne samouprave, na utvrđivanju i provedbi zajedničkih i posebnih interesa u upravljanju prostorom,

- djelatna suradnja sa svim specijaliziranim institucijama čija je djelatnost gospodarsko i prostorno planiranje i ekologija, kao i zaštita čovjekova okoliša (inspekcija),

- aktivna suradnja s nedržavnim udrugama kojima je cilj zaštita i unapređenje čovjekova okoliša,

- osnivanje i vođenje katastra vodova,

- osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, te određivanje kućnih brojeva,

- suradnja i stručna pomoć mjesnoj samoupravi, radi poboljšanja uvjeta života u svim mjestima,

- uređenje naselja,

- unapređenje kvalitete stanovanja,

- izgradnja i održavanje komunalnih objekata zajedničke komunalne potrošnje i lokalne infrastrukture (javna rasvjeta, zelene površine i oprema parkova, čišćenje javnih površina, čišćenje plaža i mora, održavanje nerazvrstanih cesta, pločnika i dr. uređaja na tim cestama, dezinsekcija i deratizacija, održavanje čistoće javnog zahoda, održavanje groblja, javnog sata, održavanje autobusnih stajališta, sanacija i održavanje deponija, veterinarske usluge, iluminacija i dekoracija i dr.),

- nadzor nad provedbom i poštivanjem propisa iz oblasti komunalnog reda,

- nadzor nad izvršavanjem obveza od strane komunalnih društava u suvlasništvu Grada, kao i ostalih koja obavljaju određene komunalne poslove,

- kontrola izvršavanja obveza koncesionara,

- drugi poslovi propisani državnim propisima i općim aktima Grada,

- suradnja prilikom izrade nacrta i prijedloga Proračuna i rashoda proračunskih sredstava sa ostalim Odsjecima,

- i drugi poslovi u skladu s pozitivnim propisima i drugim zakonskim aktima.

Članak 8.

U Odsjeku za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo i poduzetništvo obavljaju se ove grupe poslova:

- poticanje razvoja gospodarstva, osobito malog i srednjeg poduzetništva i turizma,

- poticanje suradnje gospodarskih subjekata,

- korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,

- izrada elaborata i drugih stručnih podloga u svrhu pripreme planiranja prostornih i dr. potreba na području Grada u suradnji sa Odsjekom za komunalni sustav,

- osiguranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetničkih aktivnosti,

- ispitivanje mogućnosti razvoja poljoprivrede i ribarstva, osnivanje burze ribe,

- izrada kriterija i mjerila za korištenje i namjenu poslovnih prostora i društvenih domova,

- ispitivanje interesa za obavljanje pojedinih vrsta poduzetničkih aktivnosti,

- vođenje evidencija o gospodarskim potencijalima Grada,

- zaštite potrošača,

- pravni, savjetodavni, administrativno - stručni i pomoćni poslovi u funkciji izvršavanja zadaća Vijeća, Poglavarstva i radnih tijela Vijeća i Poglavarstva, te upravnih tijela,

- vođenje svih prvostupanjskih upravnih postupaka iz nadležnosti Odjela,

- pravni poslovi u svezi vođenja upravnih parničnih i dr. postupaka,

- suradnja prilikom izrade nacrta i prijedloga Proračuna i rashoda proračunskih sredstava sa ostalim Odsjecima,

- i drugi poslovi sukladno pozitivnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima.

Članak 9.

Ured gradonačelnika obavlja osobito ove poslove:

- poslove glede neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima,

- poslove koordinacije rada Vijeća mjesnih odbora,

- nadzor nad zakonitošću rada tijela Vijeća mjesnih odbora,

- protokolarne poslove u funkciji izvršavanja zadaća Vijeća, Poglavarstva i radnih tijela Vijeća i Poglavarstva,

- upravne poslove u rješavanju o pravima iz socijalnog programa Grada,

- poslove iz oblasti odgoja, obrazovanja, kulture i športa i

- poslove iz domene primarne zdravstvene zaštite, rada i socijalne skrbi,

- suradnje prilikom izrade nacrta i prijedloga Proračuna i rashoda proračunskih sredstava sa ostalim odsjecima.

Članak 10.

Upravni odjel u okviru svoga djelokruga, propisanoga Zakonom i ovim Pravilnikom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Vijeća i Poglavarstva.

Radi ostvarivanja funkcija iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel je obvezan postupati po uputama, smjernicama, zaključcima i drugim aktima Poglavarstva.

III. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJA UPRAVNOG ODJELA

Članak 11.

Radom upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Odsjecima i Uredom gradonačelnika rukovode voditelji, odnosno predstojnik Ureda.

Članak 12.

Na pitanja rada, zapošljavanja, ocjenjivanja, nagrađivanja radnika i drugih pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom neposredno će se primjenjivati važeći propisi.

Članak 13.

Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada, na temelju godišnjega Plana rada gradske uprave, što ga Vijeću, zajedno s nacrtom Proračuna, podnosi Poglavarstvo, na prijedlog pročelnika odjela.

Plan iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

- popis grupa poslova koji se planiraju, prikazano po organizacijskim dijelovima,

- vremenske normative (dnevne, tjedne, mjesečne ili godišnje - ovisno o karakteru poslova) za izvršavanje pojedinih poslova,

- planiranu godišnju količinu i trajanje pojedinog posla,

- broj izvršitelja koji će raditi na izvršavanju određenog posla.

IV. RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 14.

Odluku o radnom vremenu, rasporedu radnog vremena (početak i završetak), uredovnom radnom vremenu, te o drugim srodnim pitanjima donosi Poglavarstvo na prijedlog pročelnika Odjela.

Pri donošenju Odluke iz st. 1. ovog članka Poglavarstvo se rukovodi osobito:

- propisima RH,

- potrebom usklađivanja s radnim vremenom ostalih jedinica lokalne i područne samouprave, kao i državnih tijela,

- potrebom usklađivanja s radnim vremenom komunalnih društava i drugih subjekata s kojima Upravni odjel mora surađivati u izvršavanju svojih zadaća,

- klimatskim prilikama,

- prometnoj povezanosti i

- drugim interesima i potrebama građana, izraženih putem tijela Vijeća mjesnih odbora.

Odluka iz st. 1. objavljuje se u službenom glasilu PGŽ i na oglasnim pločama Grada.

Članak 15.

Plaće djelatnika određuje Gradsko vijeće Grada Bakra prema Odluci o plaćama službenika i namještenika kojima se plaće osiguravaju iz Proračuna Grada.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Službenici i namještenici zaposleni u Upravnom odjelu rasporedit će se na odgovarajuća radna mjesta ovisno o svojoj stručnoj spremi i radnom stažu.

Službenici i namještenici koji nemaju položen državni stručni ispit, dužni su isti položiti najkasnije u roku od godine dana od dana rasporeda na odgovarajuće radno mjesto.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti:

- Odluka o upravnim tijelima Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 21/01).

Klasa: 011-01/03-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-03-1/ES

Bakar, 8. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Bakra

Desimir Širola, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr