SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
OPĆINA BAŠKA
21

21.

Temeljem članaka 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01 i 87/02), te članka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. lipnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, te uređenju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Baška

I. OPĆE ODREDBE

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se parcele na određenom lokalitetu, odnosno zaokružena cjelina parcela.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

U cilju sprečavanja šteta na poljoprivrednom zemljištu, kao potrebne, propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1. mjere za sprečavanje erozije,

2. mjere za sprečavanje zakorovljenosti,

3. čišćenje kanala oborinskih voda,

4. zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka,

5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

6. uklanjanje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije na području Općine Baška zabranjuje se:

. sječa višegodišnjih nasada osim one iz agrotehničkih razloga,

. preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljišta i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

. skidanje humusnog, odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta,

. proizvodnja, odnosno uzgoj jednogodišnjih kultura na strmom zemljištu.

Obveza je vlasnika, odnosno ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta, na strmom zemljištu provesti zatravljivanje.

Obveza je vlasnika, odnosno korisnika pašnjaka, voditi stalnu brigu o racionalnom korištenju pašnjaka, na način da se nadzorom i broja grla koji pase na istima i količine trave, omogući nesmetana i stalna obnova zatravljenosti.

Članak 4.

U cilju sprečavanja zakorovljenosti vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta su obvezni pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi istoga, te su dužni redovito, posebice u neposrednoj blizini međe, kositi travu i korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja kultura na susjednom zemljištu.

Članak 5.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, kroz koja prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 6.

U svrhu suzbijanja bolesti i štetnika obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen Zakonom.

Članak 7.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljih otpadaka obuhvaćaju:

. obvezno uklanjanje biljnih ostataka u roku od 15 dana od dana njihovog nastanka (žetva, branje ili sl.),

. obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

. obvezno odstranjivanje biljnih ostatataka nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Uništavanje biljnih otpadaka i korova, spaljivanjem na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara, što obvezno uključuje i prethodno obavješćivanje DVD Baška i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

Svako spaljivanje korova i biljnog otpada zabranjeno je u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada, te u razdobljima kada je za područje Općine Baška proglašena povećana, velika i vrlo velika opasnost od izbijanja požara.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 8.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:

1. uređenje i održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih puteva,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 9.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednih zemljišta, koji zasade živicu, dužni su istu redovito održavati i obrezivati. Najveća visina živica uz poljske puteve i međe smije biti do 1 metar, a najveća širina iste smije biti do 50 cm.

Zemljišne međe i živice moraju biti uređene i održavane, očišćene od korova i raslinja, vidljivo označene, kako bi bilo omogućeno neometano provođenje agrotehničkih mjera.

Članak 10.

Održavanje poljskih puteva je od interesa za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta, koji su obvezni i voditi brigu o istima na način da putevi budu stalno očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, da budu vidljivo označeni i stalno prohodni, u svrhu provođenja agrotehničkih mjera i neometanog prolaza vatrogasnih vozila.

Članak 11.

Kao mjera uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina provodi se čišćenje prirodnih i umjetnih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zaraštanja od korova, čime se omogućuje prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 12.

Zabranjuje se sadnja visokorastućih kultura neposredno uz među zemljišta, kako bi se spriječilo zasjenjivanje susjednih zemljišnih čestica, te na takvim česticama omogućila i olakšala poljoprivredna proizvodnja.

Članak 13.

Ako je zemljište izloženo jakim vjetrovima, vlasnik, odnosno ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta je obvezan, u svrhu zaštite od vjetra, zasaditi određeni vjetrobrani pojas zemljišta stablašicama, te isti održavati.

Članak 14.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta su obvezni provoditi mjere propisane ovom Odlukom, te se pridržavati zabrana i ograničenja utvrđenih ovom Odlukom.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, koji to sami ne poduzmu, obvezni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na njihovom zemljištu.

IV. NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke obavljaju poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija, te inspekcija zaštite od požara.

Nadležne inspekcije iz prethodnog stavka, u provedbi nadzora, mogu vlasnicima i posjednicima zemljišta odrediti poduzimanje određenih mjera sukladno ovog Odluci.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 16.

Globom od 500,00 kn do 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba, a globom od 50,00 kn do 200,00 kn kaznit će se fizička osoba, za prekršaj ako:

1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga (članak 3., stavak 1., točka 1.),

2. preore livadu, pašnjak ili neobrađenu površinu na strmom zemljištu i poduzme radnje radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama (članak 3., stavak 1., točka 2.),

3. skine humusni odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta (članak 3., stavak 1., točka 3.),

4. proizvodi jednogodišnje kulture na strmom zemljištu (članak 3., stavak 1., točka 4.),

5. ne provede zatravljivanje strmog zemljišta (članak 3., stavak 2.),

6. ne provodi nadzor korištenja pašnjaka i time ne omogući obnovu zatravljenosti (članak 3., stavak 3.),

7. ne kosi redovito travu i korov, te time dozvoli zakorovljenost poljoprivrednog zemljišta (članak 4.),

8. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih kanala u svrhu omogućavanja otjecanja oborinskih voda (članci 5. i 11.),

9. ne primjenjuje zaštitna sredstva u svrhu suzbijanja bolesti i štetnika na način određen Zakonom (članak 6.),

10. ne ukloni biljne ostatke u roku od 15 dana od dana njihovog nastanka, ne ukloni biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera do 1. lipnja tekuće godine, ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa (članak 7., stavak 1.),

11. obavlja spaljivanje otpadaka i korova, a da prethodno, o namjeri spaljivanja, nisu obaviješteni DVD Baška i Jedinstveni upravni odjel Općine Baška (članak 7., stavak 2.),

12. obavlja spaljivanje korova i biljnog otpada u razdoblju kada je to zabranjeno (članak 7., stavak 3.),

13. zasadi živicu većih dimenzija, ne održava živicu i među očišćenima od korova i raslinja, niti ih vidljivo označi (članak 9.),

14. ne održava čistima i prohodnima poljske puteve u svrhu omogućavanja provođenja agrotehničkih mjera i neometanog prolaza vatrogasnih vozila (članak 10.),

15. sadi visokorastuće kulture koje zasjenjuju susjedno zemljište (članak 12.),

16. ne formira i ne održava vjetrobrani pojas na zemljištu izloženom jakim vjetrovima (članak 13.),

17. ne omogući poduzimanje agrotehničkih mjera ovlaštenoj pravnoj osobi na zemljištu kojega je vlasnik, odnosno ovlaštenik (članak 14., stavak 2.),

Za prekršaje iz prethodnog stavka, globom od 50,00 kn do 200,00 kn, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/9

Ur. broj: 2142-03-03-7

Baška, 26. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr